Шрифт

КАФИСМА ТРЕТЬЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

1В коне́ц, отроку Госпо́дню Давиду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ песни сея, в день, во́ньже изба́ви его Госпо́дь от ру́ки всех враг его, и из ру́ки Саули, и рече: 17

2Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. 3Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. 4Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. 5 Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, 6боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя сети сме́ртныя. 7И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. 8И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. 9 Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. 10И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. 11И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́тренню. 12 И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его селе́ние Его, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. 13От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. 14 И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. 15Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. 16И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. 17Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. 18Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. 19Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утвержде́ние мое́. 20 И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. 21И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. 22 Яко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. 23Яко вся судьбы́ Его предо мно́ю и оправда́ния Его не отступи́ша от мене́. 24И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. 25И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его. 26С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 27и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. 28Яко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи гор́дых смири́ши. 29Яко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою. 30 Яко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м преиду́ сте́ну. 31Бог мой, непоро́чен путь Его, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защит́итель есть всех упова́ющих на Него́. 32Яко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? 33Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. 34 Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. 35Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. 36И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. 37Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо́ мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. 38Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 39Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. 40И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. 41И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. 42Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. 43 И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. 44Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. 45В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 46Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. 47Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. 48 Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. 49Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. 50Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: 51 велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, псалом Давиду, 18

2Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его возвеща́ет твердь. 3День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. 4Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. 5Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, 6 и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. 7От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его. 8Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. 9Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. 10Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, 11вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га и сла́ждша па́че ме́да и со́та. 12И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. 13Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, 14и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. 15И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

1В коне́ц, псалом Давиду, 19

2Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя имя Бо́га Иа́ковля. 3По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. 4Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. 5Даст ти Госпо́дь по се́рдцу Твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. 6Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. 7Ныне позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит его с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его. 8Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. 9 Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. 10 Го́споди, спаси́ царя и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

1Псалом Давиду, 20

2Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 3Жела́ние се́рдца его дал еси́ ему, и хоте́ния устну́ его не́си лиши́л его. 4Яко предвари́л еси́ его благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его вене́ц от ка́мене че́стна. 5Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему долготу́ дний во век ве́ка. 6Ве́лия сла́ва его спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. 7 Яко да́си ему благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его ра́достию с лице́м Твои́м. 8Яко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. 9Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. 10Яко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. 11Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. 12Яко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. 13Яко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. 14Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, о заступлении утреннем, псалом Давиду, 21

2Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. 3 Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. 4Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. 5На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. 6К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. 7Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. 8Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: 9упова́ на Го́спода, да изба́вит его, да спасе́т его, я́ко хощет его. 10Яко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. 11 К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. 12Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. 13Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. 14Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. 15Яко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. 16 И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему, и в персть сме́рти свел мя еси́. 17Яко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. 18Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. 19Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. 20Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. 21Изба́ви от ору́жия ду́шу мою, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою. 22Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. 23Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. 24Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. 25Яко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему, услы́ша мя. 26От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его. 27Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. 28Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. 29Яко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. 30Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ тому́ живе́т. 31И се́мя мое́ порабо́тает Ему, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. 32И возвестя́т пра́вду Его лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псалом Давиду, 22

1Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. 2На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. 3Ду́шу мою обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. 4Аще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. 5Угото́вал еси́ предо́ мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. 6И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом Давиду, еди́ныя от суббот, 23

1Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. 2Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. 3Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? 4Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. 5Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. 6Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. 7Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 8Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. 9Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 10Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропари, глас 3:

Живу́щи на земли́, душе́ моя́, пока́йся: персть во гро́бе не пое́т, прегреше́ний не избавля́ет. Возопи́й Христу́ Бо́гу: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя, поми́луй мя.

Доко́ле, душе́ моя́, пребыва́еши в прегреше́ниих? Доко́ле прие́млеши покая́ния прело́же́ние? Приими́ во уме́ суд гряду́щий и возопи́й Го́споду: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя,поми́луй мя.

Слава: На Стра́шном суди́щи без оглаго́льников облича́юся, без свиде́телей осужда́юся, кни́ги бо со́вестныя разгиба́ются, и дела́ сокрове́нная открыва́ются. Пре́жде не́же во о́ном всенаро́дном позо́рищи и́маши испыта́ти, я́же мно́ю соде́янная, Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.

И ныне: Недоразумева́емое́ и непостижи́мое есть, Влады́чице Богоблагода́тная, соде́янное о Тебе́ стра́шное та́инство: Необъе́млемаго бо, заче́нши, родила́ еси́, пло́тию обложе́ннаго от чи́стых крове́й Твои́х: Его́же, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ вся пою́щыя Тя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Вседержи́телю, Сло́ве Пребезнача́льнаго Отца́, Самосоверше́нный Бо́же Иису́се Христе́, милосе́рдия ра́ди безприкла́днаго ми́лости Твоея́, ника́коже разлуча́яйся Твои́х рабо́в, но при́сно в них почива́яй, не оста́ви мя, раба́ Твоего́, Всесвяты́й Царю́, но даждь мне, недосто́йному, ра́дование спасе́ния Твоего́ и просвети́ мой ум све́том позна́ния Ева́нгелиа Твоего́, ду́шу мою любо́вию Креста́ Твоего́ обяжи́, те́ло же мое́ Твои́м безстра́стием украси́, мы́сли умири́ и но́зе мои́ сохрани́ от поползнове́ния, и не погуби́ мя со беззако́ньми мои́ми, Благи́й Го́споди, но искуси́ мя, Бо́же, и вразуми́ се́рдце мое́, испыта́й мя и увеждь стези́ моя́, и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и отврати́ от него́, и наста́ви мя на путь ве́чен. Ты бо еси́ Путь, и И́стина, и Живо́т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Ду́хом ныне и при́сно и во ве́ки веко́в, аминь.

Поминовение усопших