Шрифт

КАФИСМА ПЯТНАДЦАТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Аллилуиа, 105

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его? 3Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. 4Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ нас спасе́нием Твои́м. 5Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. 6Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. 7Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 8И спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, 9и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ни. 10И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в. 11Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. 12И ве́роваша словеси́ Его, и воспе́ша хвалу́ Его. 13Ускори́ша, забы́ша дела́ Его, не стерпе́ша сове́та Его 14и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. 15И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́шы их. 16И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. 17Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 18и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. 19И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, 20и измени́ша сла́ву Его в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, 21и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. 23И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его, да не погуби́т их. 24И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его, 25и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. 26И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. 27И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. 28И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. 29И раздражи́ша его в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние. 30И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. 31И вмени́ся ему в пра́вду, в род и род до ве́ка. 32И прогне́ваша Его на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, 33 я́ко преогорчи́ша дух его́ и ра́знствова устна́ми свои́ма. 34Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им, 35и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. 36И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, 37и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, 38и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, 39и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х. 40И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́, 41и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. 42И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. 43Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. 44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. 45 И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, 46и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. 47Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. 48Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, 106

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2 Да реку́т изба́влении Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́ 3и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. 4Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 5 Алчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. 6И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́, 7 и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. 8Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 9я́ко насы́тил есть ду́шу тщу и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. 10Седя́щыя во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нище́тою и желе́зом, 11я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша. 12И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. 13И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 14и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. 15Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 16я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. 17Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. 18Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. 19И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 20посла́ сло́во Свое́ и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их. 21Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 22и да пожру́т Ему же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его в ра́дости. 23Сходя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, 24ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его во глубине́. 25Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны его, 26восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: 27смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. 28И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, 29и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны его́. 30И возвесели́шася, я́ко умо́лкоша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́. 31Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим: 32да вознесу́т Его в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его. 33Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, 34зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на ней. 35Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. 36И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны, 37и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. 38И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. 39И ума́лишася, и озлоби́шася от ско́рби зол и боле́зни. 40Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́. 41И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. 42У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. 43Кто прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1 Песнь, псалом Давиду, 107

2Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 3Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 4Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. 5Яко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. 6 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́, 7я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. 9Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́ на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14 О Бозе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

В коне́ц, псалом Давиду, 108

1Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, 2я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, 3 и словеси́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. 4 Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, 5 и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. 6Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его́. 7Внегда́ суди́тися ему, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его да бу́дет в грех. 8 Да бу́дут дни́е его ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин: 9да бу́дут сы́нове его си́ри, и жена́ его вдова́: 10дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 11Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его. 12Да не бу́дет ему засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его́. 13Да бу́дут ча́да его́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя его. 14Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его пред Го́сподем, и грех ма́тере его да не очи́стится. 15Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их. 16Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. 17И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. 18И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́, и я́ко еле́й в ко́сти его. 19 Да бу́дет ему я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. 20Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. 21И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. 22Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. 23Яко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. 24Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. 25И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 26Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, 27и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. 28Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. 29Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. 30Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его, 31я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (40 раз)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пших раб Твои́х (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, возставля́я я во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́роваша, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабо́м Твои́м (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Поминовение усопших