Шрифт

Тропарион / Святые на З

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: З

Преподобным Зосиме и Савватию Соловецким

Тропарь, глас 8:

Я́ко свети́льницы яви́стеся всесве́тлии/ во ото́це окиа́на мо́ря,/ преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие/ вы бо крест Христо́в на ра́мо взе́мше,/ усе́рдно Тому́ после́довасте/ и, чистото́ю Бо́гови прибли́жившеся,/ отону́ду си́лами чуде́с обогати́стеся./ Те́мже и мы любе́зно притека́ем к ра́кам честны́х моще́й ва́ших/ и уми́льно глаго́лем:// о преподо́бнии, моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Христо́вою любо́вию уязви́вшеся, преподо́бнии,/ и Того́ крест, на ра́мо взе́мше, понесли́ есте́,/ боже́ственне вооружи́вшеся на неви́димыя враги́/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́ в рука́х, иму́ще,/ кре́пко победи́ли есте́ бесо́вская ополче́ния;/ благода́ть Госпо́дню прие́мше цели́ти неду́ги душ и теле́с/ притека́ющих к ра́кам честны́х моще́й ва́ших,/ чуде́с лучи́ испуща́ете всю́ду./ Тем зове́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие,// мона́хов удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бные отцы́ Зоси́мо и Савва́тие,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов// и собесе́дницы А́нгелов.

Молитва

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тие, земни́и а́нгели и Небе́снии челове́цы, бли́жнии дру́зи Христо́вы и уго́дницы Бо́жии, оби́тели ва́шея сла́во и украше́ние, всея́ же се́верныя страны́, па́че и всего́ Правосла́внаго оте́чества на́шего необори́мая стено́ и вели́кое заступле́ние! Се мы, недосто́йнии и многогре́шнии, с благогове́йною любо́вию ко святы́м моще́м ва́шим припа́дающе, ду́хом сокруше́нным и смире́нным приле́жно мо́лим вас: моли́те непреста́нно благосе́рдаго Влады́ку и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́ко дерзнове́ние ве́лие к Тому́ иму́щии, да не отсту́пит от нас Его́ вседе́йствующая благода́ть, покро́в же и заступле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы на ме́сте сем да пребу́дет, и да не оскуде́ют никогда́же и́стиннии ревни́тели а́нгельскаго жития́ во святе́й оби́тели сей, иде́же вы, богоно́снии отцы́ и нача́льницы, безме́рными труды́ и поще́ньми, то́ки же сле́зными и всено́щными бде́нии, непреста́нными моли́твами и моле́ньми нача́ло и́ноческому житию́ положи́сте. Ей, уго́дницы святи́и, моли́твенницы к Бо́гу благоприя́тнейшии, те́плыми ва́шими к Нему́ мольба́ми огради́те и сохрани́те ны и свято́е селе́ние сие́ ва́ше от тру́са, пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и смертоно́сныя я́звы, от вражды́ и вся́ких нестрое́ний, от вся́кия беды́ и ско́рби и от вся́каго зла: да непреста́нно на ме́сте сем, в ми́ре и безмо́лвии, благоче́стно сла́вится пресвято́е и́мя Го́спода и Бо́га, и обрета́ют ве́чное спасе́ние и́щущие Его́. О, преблаже́ннии отцы́ на́ши, Зоси́мо и Савва́тие! Услы́шите ны гре́шныя, во святе́й оби́тели ва́шей и под кро́вом ва́шего защище́ния недосто́йно жи́тельствующыя, и благомо́щными ва́шими к Бо́гу хода́тайствы испроси́те душа́м на́шым грехо́в оставле́ние, жития́ исправле́ние и ве́чных благ восприя́тие в Небе́снем Ца́рствии: всем же ве́рующим, и́же на вся́ком ме́сте и во вся́кой ну́жде призыва́ют вас в по́мощь и заступле́ние, и и́же с благогове́йною любо́вию во оби́тель ва́шу притека́ют, не преста́ните излива́ти вся́кую благода́ть и ми́лость, сохраня́юще их от вся́кия сопроти́вныя си́лы, от вся́кия напа́сти и от вся́каго зла́го обстоя́ния, и подаю́ще им вся потре́бная к душе́вней и теле́сней по́льзе. Наипа́че же моли́те премилосе́рдаго Бо́га, да утверди́т и укрепи́т Це́рковь Свою́ святу́ю и все на́ше Правосла́вное оте́чество в ми́ре и тишине́, в любви́ и единомы́слии, в правове́рии и благоче́стии да сохрани́т и соблюде́т во ве́ки веко́в. Ами́нь.