Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Святителю Василию, епископу Рязанскому

Тропарь, глас 4:

Пе́рвее в Му́роме святи́тельством почте́н был еси́,/ из него́же непра́ведно изгоня́емь,/ на ма́нтию, я́ко на ле́гкий кора́бль, возше́л еси́,/ на не́йже па́че естества́, я́ко безпло́тен,/ по вода́м ше́ствие творя́,/ промышле́нием Вы́шняго и заступле́нием Богома́тере управля́емь,/ богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́/ и в нем, архиере́йства престо́л восприи́м,/ богода́нную па́ству ряза́нскую до́бре упасл еси́,/ святи́телю о́тче наш Васи́лие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко многосве́тлая звезда́, от гра́да Му́рома возсия́л еси́,/ святи́телю Васи́лие,/ по вода́м же доше́д до гра́да на́шего Ряза́ни,/ Це́рковь Бо́жию до́бре упасл еси́,/ просвеща́я лю́ди уче́нием и житие́м твои́м./ Помина́й и ны́не ча́да твоя́, мо́лим тя,/ наста́вниче наш до́брый,/ и за ны Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери моли́ся,/ да благода́рною душе́ю зове́м ти:// ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и те́плый к Бо́гу о нас моли́твенниче.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

Святи́телю о́тче Васи́лие! Ди́вным ше́ствием твои́м по вода́м и нетле́нием честны́х моще́й твои́х уве́рившеся, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га, с ве́рою и наде́ждою к тебе́ прибега́ем и умиле́нно мо́лим тя: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, сохрани́вшаго тя, я́коже Петра́, от потопле́ния в волна́х речны́х и от истле́ния в се́рдце земли́, да благода́ть Его́ спаси́тельная сопу́тствует нам на всех путе́х жи́зни сея́, сохраня́ющи ны невреди́мы от вся́каго зла́го обстоя́ния, вся́кий проти́вный ветр напа́стей и бу́рю страсте́й утоля́ющи, ти́хое же и безмяте́жное пла́вание в жите́йстем сем мо́ри нам да́рующи. Да прости́т нам Милосе́рдый Госпо́дь вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, не́мощь естества́ на́шего бла́гостию Свое́ю покрыва́я, да утверди́т нас во святе́й Свое́й Правосла́вной ве́ре и благоче́стии, исполня́я сердца́ на́ша любве́ и ре́вности о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ на́ших. Це́ркви Правосла́вно-Росси́йстей да да́рует мир и благоде́нствие, да возглаго́лет в се́рдце прави́телей на́ших блага́я о ней и о всех лю́дех, да низпосле́т земли́ на́шей времена́ ми́рна, благорастворе́ны возду́хи, земли́ плодоно́сие и вся на по́льзу настоя́щаго жития́ потре́бная и да изба́вит вся гра́ды и ве́си оте́чества на́шего и всю зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельнаго огня́, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла, да та́ко в ми́ре, благоде́нствии и преспе́янии в добродет́елех путь жи́зни сея́ преше́дше, вни́дем в ве́чное ца́рство, угото́ванное святы́м Его́. О всехва́льный святи́телю наш и уго́дниче Христо́в Васи́лие! Ве́руем и упова́ем, я́ко мо́жеши моли́твами твои́ми устро́ити вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим, име́я Помо́щницу Преблагослове́нную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, Ея́же честно́ю и чудотво́рною ико́ною сохраня́емь, ше́ствие по вода́м, я́ко по су́ху, соверши́в, богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́. Сего́ ра́ди приле́жно мо́лим тя: не отве́ржи нас от заступле́ния твоего́, потщи́ся на по́мощь на́шу и умоли́ за ны Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, изба́влъшаго тя от злоко́зненных сете́й лука́ваго и клеветы́ челове́ческия, да, призре́в на ны ми́лостивно, изба́вит нас от вся́кия беды́, ско́рби и боле́зни душе́вныя и теле́сныя и да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, Небе́снаго Ца́рствия Своего́ моли́твами Пресвяты́я Ма́тере Своея́ и твои́м те́плым за ны предста́тельством, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.