Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Преподобному Василию Поляномерульскому

Тропарь, глас 8:

Учи́телю свята́го почита́ния Бо́жия, наста́вниче мона́хов, пропове́дниче да́ра Бо́жия, просвети́телю моли́твы у́мныя, я́же тобо́ю я́сно испо́лнена, преподо́бне о́тче Васи́лие, моли́ при́сно Христа́ Бо́га спасти́ души́ на́ша.

Кондак, глас 8:

Мона́хов наста́вника ди́внаго, моли́твы де́лателя иску́снаго, небе́снаго челове́ка и земна́го а́нгела, изря́днаго наста́вника духо́внаго ра́достно воспое́м и просла́вим: Ра́дуйся, свя́те о́тче Васи́лие, пропове́дниче Бо́жия благода́ти!

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва преподобному Василию Поляномерульскому:

Преподо́бне о́тче Васи́лие, избра́нниче Бо́жий и насле́дниче Ца́рства Небе́снаго, и́же вку́пе со а́нгелы и святы́ми пребыва́еши, тя́ у́бо про́сим со слеза́ми и умиле́нием: изба́ви на́с моли́твами твои́ми от мно́гих искуше́ний и напа́стей, от губи́тельных похоте́й теле́сных и по́мыслов злы́х, и́же на ны́ при́сно устремля́ются. Бу́ди моли́твенником о мона́сех, ко́и любви́ ра́ди и ве́ры ра́ди ко Го́споду Иису́су Христу́ вся́ земна́я попече́ния оста́виша, я́ко да с тобо́ю вку́пе послу́жат при́сно Бо́гу в безмолвничестей жи́зни. Ты́ еси́ хода́тай о те́х и́же в ми́ре чту́т и́мя Христа́ Иису́са и еди́ную святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. К тебе́, преподо́бне о́тче, обраща́ем сию́ смире́нную моли́тву, ю́же вознеси́ горе́ ко Отцу́ Небе́сному, я́ко кади́ло с фимиа́мом благово́нным. Помози́ на́м име́ти во уме́ и се́рдце на́шем моли́тву Иису́сову. Соедини́ все́х правосла́вных в то́й же ве́ре и пода́й на́м си́лы дости́гнути блаже́нства Рая́, во ве́ки веко́в. Ами́нь!