Шрифт

Тропарион / Святые на В

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: В

Блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому

Тропарь, глас 8:

Житие́ твое́, Васи́лие, нело́жное, и чистота́ нескве́pна,/ Хpиста́ pа́ди те́ло твое́ изнуpи́л еси́ посто́м и бде́нием,/ и мpа́зом и теплото́ю со́лнечную,/ и слото́ю, и дожде́вным о́блаком,/ и пpосвети́ся лице́ твое́, я́ко со́лнце,/ и ны́не пpихо́дят к тебе́ Росси́йстии наpо́ди и вси́ лю́дие,/ пpославля́юще свято́е твое́ успе́ние./ Тем Хpиста́ Бо́га моли́,/ да изба́вит ны от ва́pваpскаго плене́ния и междоусо́бныя бpа́ни,// и миp ми́pови пода́ст, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 1:

Плоть удручи́вшу ти злострада́нием,/ ду́шу же просвети́вшу чистото́ю се́рдца,/ обогати́лся еси́ благода́тию Пресвята́го Ду́ха, Васи́лие,/ дарова́ти тре́бующим поле́зная./ Сего́ ра́ди неду́жнии, притека́юще к цельбопода́тельному твоему́ гро́бу, премудроюро́де,/ незави́стно прие́млют боле́зней отложе́ние/ и благода́рственно воспева́ют просла́вльшаго тя,// Еди́наго Человеколю́бца.

Кондак, глас 4:

Ду́хом Бо́жиим води́м, преблаже́нне Васи́лие,/ отря́сл еси́ мирски́й мяте́ж,/ и жития́ треволне́ния возгнуша́лся еси́,/ и совле́кся одея́ний тле́нных, и обле́кся в ри́зу безстра́стия,/ убежа́л еси́ ловле́ния льсти́ваго мироде́ржца,/ и был еси́ стра́нен во твое́м язы́це,/ и, па́че земна́го бога́тства избра́в бога́тство Небе́сное,/ увя́злся еси́ венце́м терпе́ния./ И ны́не, преблаже́нне Васи́лие, моли́ Христа́ Бо́га/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преблаже́нне Васи́лие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й блаже́нне Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, преблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не воспева́ющия к тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия днесь к пречи́стому о́бразу твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.