Шрифт

Тропарион / Святые на Н

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Н

Преподобному Нестору Летописцу, Печерскому

Тропарь, глас 4:

Вели́ких князе́й ру́сских дея́ния/ и преподо́бных оте́ц Пече́рских жития́ и чудеса́ написа́вый,/ свое́ же, Богому́дре Не́сторе, мно́гих ти ра́ди доброде́телей и́мя/ напи́сано на Небеси́ стяжа́вый,// моли́ и нам написа́тися в Кни́ги Живо́тныя.

Кондак, глас 2:

Я́ко сый Богоно́снаго Феодо́сия учени́к/ и и́стинный жития́ того́ подража́тель,/ пе́рвый честны́х его́ моще́й самови́дец бы́ти сподо́бился еси́,/ я́же с про́чиими святоле́пно прене́с,/ насле́дил еси́ с те́миже Ца́рство Небе́сное,// е́же получи́ти и нам, чту́щим тя, Го́сподеви моли́ся.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Не́сторе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче, прему́дре наста́вниче и Боголюбе́зне подви́жниче Не́сторе Летописче! Предстоя́й со дерзнове́нием престо́лу Ве́чныя Сла́вы, не забу́ди на́с гре́шных и недосто́йных, бу́рями страсте́й отягче́нных, и хода́тайством твои́м непреста́нным защити́ страну́ на́шу, тебе́ при́сную, и соотчии твоя́ от вся́ких зо́л и скорбе́й. Утверди́ се́рдца на́ша в правосла́вней ве́ре, оте́чество свое́ научи́ люби́ти и в братолю́бии кре́пце пребыва́ти. Наста́ви на́с на стези́ спасе́ния, да моли́твами твои́ми, засту́пниче на́ш, вни́дем в ве́чное Ца́рство сла́вы, восхваля́юще Го́спода и прославля́юще твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.