Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Собору Московских святых

Тропарь, глас 4:

Днесь проро́чество святи́теля Петра́/ пред оча́ми на́шими сбыва́ется,/ се́рдце бо Росси́и град Москва́/ свы́ше сла́ву ве́лию прие́млет,/ украша́ем, я́ко би́сером честны́м,/ мно́гим со́нмом Бо́жиих уго́дников;/ к ни́мже мы любо́вию возопии́м:/ о, пречу́днии святи́телие,/ испове́дницы и му́ченицы но́вии,/ благове́рнии кня́зие, преподо́бнии отцы́,/ и прему́дрии юро́дивии,/ и вси святи́и, зна́емии и незна́емии,/ я́ко благоче́стия сто́лпи,/ моли́те Христа́ Бо́га// стране́ на́шей в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 3:

Возвели́чися ны́не, гра́де Москво́,/ ве́лиих даро́в ду́ховных сподобля́ющися,/ я́ко сокро́вищница пречестна́я/ святы́ням и моще́м уго́дник Бо́жиих/ и оте́чество возлю́бленное мно́гим святы́м,/ к их же по́мощи усе́рдно прибега́ем:/ о святы́х Моско́вских ди́вный со́нме,/ ва́шими уче́ньми и дея́ньми/ вку́пе и страда́ньми за Христа́,/ ду́ши на́ша просвети́те// и спасе́ния нам при́сно бу́дите хода́таи.

Величание

Велича́ем вас,/ преподо́бнии и богоно́снии отцы́ Моско́вские,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Моско́вские, па́стырие и учи́телие, по́стницы и испове́дницы, земни́и а́нгелы, Небе́снии челове́цы: вели́кие святи́телие Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе, Ермоге́не, Инноке́нтие, И́ове, Ти́хоне, Мака́рие, Филаре́те и Стефа́не Пе́рмский; преподо́бнии Се́ргие, Ни́коне, Михе́е и про́чие Ра́донежские чудотво́рцы; преподо́бнии схимона́ше Кири́лле и схимона́хине Мари́е; преподо́бный Андрони́к, преподо́бнии Афана́сие Высо́цкий, Са́вво Стороже́вский и Са́вво Стромы́нский; царе́виче Дими́трие, преподо́бная ма́ти Евдоки́е (Евфроси́ния), преподо́бне о́тче Ферапо́нте Можа́йский и преподо́бне о́тче Андре́е (Рублев); святи́и благове́рные чудотво́рцы кня́же Дании́ле Моско́вский и Дими́трие Донско́й; блаже́ннии юро́дивые Христа́ ра́ди Васи́лие, Иоа́нне и Макси́ме Моско́вские чудотво́рцы; преподобному́ченице и Вели́кая Княги́не Елисаве́то и иноки́не Варва́ро и все новому́ченицы и испове́дницы Моско́вские, к вам прибега́ем, вам мо́лимся и ми́ли ся де́ем, не забу́дите нас, прибега́ющих к вам, бу́дите моли́твенницы о прихо́де сем (храме сем; доме сем); мы же, яко немощны́ су́ще, ничто́же мо́жем твори́ти без ва́шего заступле́ния, про́сим предста́тельства ва́шего о нас, недосто́йних, пред Го́сподом Бо́гом, в беда́х утеше́ния, в несча́стии покрови́тельства, в оби́дах заступле́ния и во всех приключа́ющихся злых ра́дости и упова́ния, те́мже не я́ко неключи́ми раби́, но я́ко ва́ши сы́нове да пребу́дем и моли́твами ва́шими живо́т ве́чный в Ца́рствии невече́рнем насле́дим. Ами́нь.