Шрифт

Тропарион / Святые на М

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: М

Святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому

Тропарь, глас 4:

Днесь проро́чествие во апо́столех Первозва́ннаго испо́лнися:/ се бо на сих гора́х возсия́ благода́ть и ве́ра умно́жися./ И и́же неве́рием обветша́вшии/ Боже́ственною купе́лию отроди́шася/ и бы́ша лю́дие обновле́ния,/ ца́рское свяще́ние, язы́к свят, Христо́во ста́до,/ ему́же ты пе́рвый па́стырь яви́лся еси́,/ я́ко пе́рвее Креще́нием послужи́вый./ И ны́не, предстоя́ Влады́це Христу́ Бо́гу,/ моли́ всем сыно́м ру́сским спасти́ся:// и́маши бо дерзнове́ние я́ко иера́рх Бо́жий и священнослужи́тель.

Кондак, глас 2:

Моисе́й вторы́й Росси́и яви́лся еси́, о́тче,/ пренесы́й мы́сленный виногра́д от египе́тскаго идолослуже́ния/ в зе́млю проро́чествием предуви́дену./ Бу́дет, рече́, утвержде́ние ве́ры на земли́,/ и на ве́рсех гор Ки́евских превознесе́тся па́че Лива́на/ плод пита́ющ ми́ра всего́./ От него́же вкуси́вше,// ублажа́ем тя, Михаи́ле, Бо́жий иера́рше.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Михаи́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

Святы́й вели́кий и пресла́вный архипа́стырю и о́тче нaш Михаи́ле, страны́ Ру́сския первопресто́льниче и просвети́телю, всех же племе́н христиа́нских благонаде́жный пред Бо́гом хода́таю, тебе́ припа́дающе мо́лимся: помози́ нам бы́ти твоея́ к Бо́гу любве́ подража́телем, е́ю же в земне́м животе́ твое́м преиспо́лнен был еси́. Просвети́ умы́ и сердца́ на́ша све́том Боже́ственнаго уче́ния. Научи́ нас тебе́ после́довати ве́рно и за́поведи Госпо́дни усе́рдно твори́ти, да яви́мся ча́да твоя́ не и́менем то́кмо, но и всем житие́м, та́ко позна́емся. Мо́лися, равноапо́стольно иера́рше, о Це́ркви Ру́сской, о гра́де твое́м и оби́тели, в ней же нетле́нно мо́щи твоя́ святы́я почива́ют, и о всем Оте́честве на́шем, при́зри ми́лостивно на вся ве́рныя твоя́ чти́тели, по́мощи твоея́ и́щущия: бу́ди всем в боле́знех цели́тель, в ско́рбех и печа́лех уте́шитель, в беда́х и ну́ждах помо́щник, в час же сме́ртный засту́пник и покрови́тель, да твое́ю по́мощию сподо́бимся и мы гре́шнии спасе́ние получи́ти и Ца́рствие Христо́во насле́довати. Ей, святи́телю Христо́в, а́ще восхо́щеши мо́жеши помощи́ нам, да на по́мощь твою́ упова́юше, просла́вим Ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.