Шрифт

Тропарион / Святые на Л

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Л

Святителю Леонтию, епископу Ростовскому

Тропарь, глас 4:

Апо́столом соприча́стник/ и к Бо́гу моле́бник ве́рен,/ доброде́тельми возше́д на Небе́сная,/ и любо́вь возложи́л еси́ к Лю́бящему тя,/ и неве́рныя лю́ди обрати́л еси́ в ве́ру./ Тем ны́не со А́нгелы лику́я,/ предстои́ши Престо́лу сла́вы всех Царя́ Христа́ Бо́га:/ моли́ся, святи́телю Лео́нтие,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Жития́ ра́ди чистоты́,/ Всеви́дец Госпо́дь,/ свет Свой насади́ в души́ твое́й,/ вразуми́ти лю́ди мно́гия/ твои́ми уче́нии,// Лео́нтие преподо́бне.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Лео́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, первопа́стырю святы́я Росто́вския Це́ркве, святи́телю о́тче Лео́нтие! К тебе́ припа́даем и мо́лимся мы, смире́ннии и гре́шнии, и я́ко отца́ чадолюби́ваго про́сим: всели́ в сердца́ на́ша любо́вь твою́, е́юже к Бо́гу и бли́жним твои́м, при жи́зни твое́й преиспо́лнен был еси́, я́ко и ду́шу свою́ за па́ству твою́ положи́л еси́, му́ченически пострада́в от идолослужи́телей: научи́ нас, о́тче, тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жних на́ших люби́ти и́скренно, и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно: да бу́дем и мы ча́да твоя́, не по и́мени то́кмо, но са́мым де́лом и всем житие́м на́шим. Моли́ся, уго́дниче Бо́жий, ко Христу́ Бо́гу, о святе́й правосла́вней Це́ркви и держа́ве Росси́йской: да пребу́дут в ми́ре и благостоя́нии и процвета́ют в благоче́стии христиа́нстем непоколеби́мы. Соблюди́ ца́рствующия гра́ды, град твой Росто́в и вся гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския невреди́мы от вся́каго зла. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу христиа́нскую, ми́лости и по́мощи от тебе́ и́щущую: всем нам, в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех изба́витель, в беда́х помо́щник, в час сме́ртный покрови́тель: да при по́мощи моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы гре́шнии спасе́ние ве́чное получи́ти и ца́рство Христо́во унасле́довати. Ей, святи́телю Христо́в! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице на тя кре́пко возлага́ем, но яви́ нам твое́ многомо́щное заступле́ние: да хва́лим, сла́вим и велича́ем вели́кое человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.