Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Собору Курских святых

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8:

Апо́стол пропове́дание, и оте́ц догма́ты, Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стину, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и вси земли Курския,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

Святи́телие Христо́ви, Курские архипа́стыри Ону́фрие и Дамиа́не, на ни́ве Правосла́вия потрудившиеся и кончи́ну му́ченическую прия́вшии, мно́гих ко Христу́ приве́дшии, и вели́кий ста́рче Серафи́ме, со́лнцу ра́вно возсия́вший по́двигами дре́вних подви́жников благоче́стия в пусты́не Саро́встей и всю́ Зе́млю Росси́йскую озари́вший блиста́нием свя́тости подо́бне Моисе́ю проро́ку, и преподо́бне Исаа́кие, земли́ Курския о́трасле, мно́го потрудившийся в по́двигах и́ночества в оби́тели Оптиной, и вси́ святи́и уго́дницы земли́ Курския, присные хода́таи пред Го́сподем, до́бре земно́е по́прище проше́дшии, и́го Христо́во поне́сшии и высо́ких доброде́телей дости́гше, нра́вом благи́м бли́жних научившие и за́поведи Христо́ви соблюдшие, смире́нно ны́не мы́ преклоня́емся пред ва́шим предста́тельством у Го́спода. С вели́ким упова́нием мо́лим ва́с: не пре́зрите моле́ний на́ших, но испроси́сте у Го́спода ми́лости и щедро́т, гре́шником спасе́ние, су́щим в ско́рбех и печа́лех утеше́ние, малове́рным наде́жду и терпе́ние, в ра́дости живу́щим благодаре́ние, боля́щим исцеле́ние. При́сно бу́дете на́ши моли́твенницы и хода́таи пред Го́сподем, дабы́ и на́м гре́шным соде́латися прича́стниками жи́зни ве́чныя в тихих и блаже́нных оби́телех Его́ и наслажда́тися лицезре́нием небе́сной сла́вы Его́ и ве́чно сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.