Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Священномученику Кукше, ученику его Никону и преподобному Пимену постнику, Печерским

Тропарь, глас 3:

Му́ченическою кро́вию, свяще́нне Ку́кше,/ в про́поведи Ева́нгелия со ученико́м ти блаже́нным Ни́коном, че́стне украси́выйся,/ и Пи́мене, в по́стничестве светоза́рне просия́вый,/ в еди́н день и час внидо́сте в свет незаходи́мый,/ иде́же моли́теся Го́сподеви,// да пода́ст нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Свети́ла разу́мная, соше́дшеся, хвала́ми воспое́м, лю́дие,/ просия́ли бо суть в ми́ре сем:/ Пи́мен мно́гими по́двиги,/ Ку́кша же со ученико́м Ни́коном про́поведию Сло́ва,/ и си́и трие́, единоу́мно предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/ я́ко со́лнце сия́ют и просвеща́ют// любо́вию па́мять их восхваля́ющих.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Ку́кше,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

Святы́й страстоте́рпче священному́чениче Ку́кше, соверши́вый по́двиги апо́стольския посреде́ обита́ния соплеме́нник твои́х, на́ших пре́дков, и́хже ты просвеща́л еси́ све́том и́стиннаго богопозна́ния и по да́нней ти благода́ти Ду́ха Свята́го бе́сы прогна́вый, дождь с небесе́ своди́вый, е́зеро изсуши́вый и сотвори́вый и́на мно́га чудеса́, запечатле́в многострада́льный свой по́двиг му́ченическою кончи́ною! Приими́ от нас усе́рдныя и умиле́нныя моли́твы и вознеси́ я́ ко Престо́лу Святы́я Тро́ицы, иде́же ты в ли́це святы́х предстои́ши, я́ко да твои́м хода́тайством Ми́лостивый Госпо́дь утверди́т в ми́ре, си́ле и сла́ве страну́ Рос­си́йскую, в ча́дех же Святы́я Правосла́вныя Це́ркве да укрепи́т дух ве́ры и благоче́стия, в па́стырех ея́ да усугу́бит ре́вность к нази­да́нию пасо́мых и да при́зрит ми́лостивным о́ком на лю́ди предстоя́щия и прибега́ющия ко твое́й по́мощи. Ей, святы́й уго́дниче Бо́жий! Ве́мы, я́ко ве́лиих ра́ди страда́ний твои́х мно́го мо́жет моли́тва твоя́ ко благосе́рдию Влады́ки. Сего́ ра́ди, я́ко ча́да твоя́ по ве́ре, припа́дающе к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, дарова́нных по всеблаго́му промышле́нию Бо́жию и по благослове́нию первоиера́рха Ки́евския Це́ркве в на́ше освяще́ние и в зна́мение твоего́ о нас заступ­ле́ния, мо́лим тя в ду́се сокруше́ннем и смире́ннем: не пре́зри моле́ний на́ших, излива́емых пред тобо́ю, и вознеси́ я́ ко Всеще́дрому Бо́гу, я́ко кади́ло благово́нное, да твои́м хода́тайством вы́ну почи́ет благода́ть Его́ на гра́де сем, в не́мже чти́тся пресла́вное и́мя твое́, и лю́ди, живу́щие в нем, да сохраня́тся от гла́да, огня́, смертоно́сныя я́звы и напра́сныя сме́рти, от вся́ких бед и напа́стей. Споспе́шествуй, свя­щенному́чениче Ку́кше, святы́ми твои́ми моли́твами честно́му бра́тству свята́го хра́ма сего́, да приумно́жится сие́ и процвета́ет во сла́ву Триеди́наго Бо́га, в похвалу́ твоего́ и́мене, и во бла́го Святы́я Правосла́вныя Це́ркве, да та́ко вси, охраня́еми твои́м предста́тель­ством, ми́рно и благоче́стно поживу́т, сла́вяще и благодаря́ще Еди́наго И́стиннаго Бо́га во Святе́й Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.