Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Равноапостольным царю Константину Великому и матери его, царице Елене

Тропарь, глас 8:

Кpеста́ Твоего́ о́бpаз на Небеси́ ви́дев/ и, я́коже Па́вел, зва́ние не от челове́к пpие́м,/ в цаpе́х апо́стол Твой, Го́споди,/ Ца́pствующий гpад в pуце́ Твое́й положи́,/ его́же спаса́й всегда́ в ми́pе моли́твами Богоpо́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 3:

Константи́н днесь с ма́терию Еле́ною/ Крест явля́ют, всечестно́е дре́во,/ всех у́бо иуде́ев посрамле́ние су́ще,/ ору́жие же на проти́вныя ве́рных люде́й:// нас бо ра́ди яви́ся зна́мение ве́лие// и во бране́х гро́зное.

Величание

Велича́ем вас, / святи́и благове́рнии и равноапо́стольнии ца́рие Константи́не и Еле́но, / и чтим святу́ю па́мять ва́шу, / вы бо святы́м Кресто́м // всю вселе́нную просвети́ли есте́.

Молитва

О, преди́внии и всехва́льнии ца́рие, святи́и равноапо́стольнии Константи́не и Еле́но! К вам, те́плым засту́пником, возно́сим на́ши недосто́йныя моли́твы, я́ко ве́лие и́мате дерзнове́ние ко Го́споду. Испроси́те у Него́ мир Це́ркви и всему́ ми́ру благоде́нствие. Нача́льником му́дрость, па́стырем попече́ние о па́стве, пасо́мым смире́ние, ста́рцем жела́нное упокое́ние, муже́м кре́пость, жена́м благоле́пие, де́вственником чистоту́, де́тем послуша́ние, младе́нцем христиа́нское воспита́ние, больны́м исцеле́ние, вражду́ющим примире́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий. Приходя́щим в храм сей и моля́щимся в нем свято́е благослове́ние и всем вся по коего́ждо проше́нию поле́зная, да хва́лим и пое́м Благоде́теля всех Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.