Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Священномученику Константину Богородскому (Голубеву)

Тропарь, глас 4:

Украше́ние свяще́нников яви́лся еси́ Константи́не, восприе́м бо кре́ст я́ко ору́жие,/ про́поведию сла́вною устраня́я раско́л и е́реси,/ благовествова́л еси́ Иису́са Христа́ глаго́ля:/ спаса́йтеся от ро́да сего́ развраще́ннаго./ Сего́ ра́ди му́ченическою кро́вию обагри́ся сла́вне,/ и ны́не ра́дуяся с ли́ки а́нгельскими,/ моли́ Христа́ Бо́га Це́рковь Всеросси́йскую/ от ересе́й и раско́лов сохрани́ти/ и спасти́ души́ на́ша.

Кондак, глас 4:

От младе́нчества к Бо́гу устреми́вся,/ благоче́стия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ священному́чениче Константи́не,/ Христа́ му́жественно испове́дав,/ жесточа́йшая муче́ния прия́л еси́,/ Це́ркве Ру́сския благо́е украше́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Константи́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, страстоте́рпче Христо́в Константи́не блаже́нне! Кро́вию твое́ю я́ко багряни́цею украси́вся и небе́сных черто́гов и ве́чнующия сла́вы сподо́бився, не забу́ди и на́с на земли́ су́щих, но те́плым хода́тайством твои́м пред Бо́гом изба́ви все́х на́с от вся́кия ско́рби и боле́зни. Се́ бо, к честне́й и многоцеле́бней ра́це святы́х моще́й твои́х благогове́йно припа́дающе и лобыза́юще ю́, мы́ недосто́йнии и многогре́шнии к тебе́, я́ко ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику на́шему, прибега́ем, и с сокруше́нным и смире́нным ду́хом вопие́м: не пре́зри моле́ния на́с гре́шных, немощны́х во мно́гая беззако́ния впа́дших, но, я́ко благода́тию Бо́жиею венча́нный, очи́сти на́с от неду́г на́ших и испроси́ на́м у Христа́ Бо́га на́шего здра́вие душе́вное и теле́сное. Ты́ бо неоску́дную благода́ть исцеле́ний от Спа́са на́шего Иису́са Христа́ за ве́ру твою́, кро́вию запечатле́нную, прия́л еси́. Те́мже у́бо помози́ на́м в лю́тых не́мощех лежа́щим и челове́честей по́мощи отча́явшимся, к тебе́ же те́пле с ве́рою прибега́ющим, и исцеле́ние на́м подава́й неоску́дно: все́м же ве́рным грехо́в оставле́ние испроси́, да сла́вят ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.