Шрифт

Тропарион / Святые на К

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Мученику Конону Исаврийскому

Тропарь, глас 4:

Я́ко де́вственника преди́вна/ и му́ченика непоколеби́ма,/ блаже́ннаго страда́льца,/ на бе́сы власть прие́мшаго,/ Ко́нона пе́сньми восхва́лим и к нему́ возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Чистото́ю я́ко а́нгел на земли́ пожи́в, отону́дуже собесе́дник а́нгелом бы́ти сподо́бился еси́, и роди́тели ко Христо́ву позна́нию приве́л еси́, и, еди́наго Бо́га в Тро́ице испове́дав, пострада́л еси́ до кро́ве, му́чениче Ко́ноне, моли́ Его́ непреста́нно о все́х на́с.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Ко́ноне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Молитва

Святы́й му́чениче Ко́ноне! При́зри с небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с гре́шных по беззако́нием на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, да́руемая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.