Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Собору Иваново-Вознесенских святых

Тропарь, глас 4:

Дне́сь град Ива́ново све́тло пра́зднует,/ и с ним окре́стныя страны́ вся ликовству́ют,/ прославля́юще святы́я засту́пники своя́,/ святи́тели, преподо́бныя, блаже́нныя, испове́дники и му́ченики,/ и к ним со умиле́нием и ве́рою вопию́т:/ о по́лче святы́й богоизбра́нный,/ моли́те Христа́, егоже возлюби́ли есте́,/ дарова́ти мир лю́дем свои́м,/ и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Избра́ннии от Бо́га сро́дницы на́ши,/ в ми́ре пожи́вшии, оба́че от ми́ра не су́щии,/ я́ко в предста́тельствах ва́ших наде́жду иму́ще спасе́ния,/ благода́рственная прино́сим пе́ния и хвале́ния,/ недосто́йнии сооте́чественницы ва́ши,/ вы же я́ко стяжа́вшии оте́чество ве́чное,/ от вся́ких нас бед свободи́те, зову́щих:/ ра́дуйтеся, вси святи́и земли́ Ива́новския, при́снии о нас к Бо́гу моли́твенницы.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и вси земли́ Ива́новстей,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, прехва́льные уго́дницы Бо́жии, святи́и вси в земли́ Ива́новстей просия́вшии и я́ко цве́ти богосажде́ннии зе́млю на́шу облагоуха́вшии, мно́гая ва́ша имена́ и бо́льшая дарова́ния, ва́шим бо непоро́чным житие́м от дре́вних родо́в до ны́не свет Христо́в просвеща́ется и и́мя Бо́жие прославля́ется. Мы же, недосто́йная ча́да ва́ша, после́дних веко́в доше́дше и исполне́ние ча́емых ва́ми ви́девше: ве́ры правосла́вныя возрожде́ние, хра́мов и оби́телей обновле́ние, святы́х уго́дников прославле́ние, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, и к вам, избра́нным Его́, со умиле́нием и ве́рою припа́дающе мо́лим: не оста́вите Оте́чества ва́шего земна́го, моли́те всеблага́го Го́спода дарова́ти нам покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Его́, заблу́ждшыя и безчу́вственныя све́том ве́ры озари́ти и на пу́ть пра́вый наста́вити, власте́й предержа́щих сердца́ просвети́ти, е́же от це́ркви блага́я глаго́лати, ни́щыя и сироты́ препита́ти, плене́нныя от уз свободи́ти и во Оте́чество возврати́ти, вся во обстоя́нии и ско́рби су́щыя ско́ро изба́вити, и вся́кую ду́шу люде́й свои́х благода́тию Ду́ха Свята́го во благо́е наста́вити, да тем призыва́еми, очища́еми и просвеща́еми, Ца́рствия Небе́снаго с ва́ми сподо́бимся и просла́вим в Тро́ице сла́вимаго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.