Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской

Тропарь, глас 2:

Де́вства добро́тами преочище́на/ и целому́дрия цветы́ венча́вшися,/ Богоблаже́нная де́во Иулиани́е,/ яви́лася еси́ ми́ру в нетле́ннем телеси́ твое́м,/ исто́чник исцеле́ний и даро́в духо́вных подаю́щи всем к тебе́ притека́ющим,/ и ны́не, я́ко свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возжже́нная,/ предстоя́щи Престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго,/ Того́ моли́, де́во чи́стая,/ изба́вити нас от вся́каго зла,// чту́щих па́мять твою́ ве́рою и любо́вию.

Кондак, глас 8:

Храм Бо́жий одушевле́нный,/ де́вственною чистото́ю благоукра́шенный,/ ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е,/ те́мже, с лю́бовию пра́зднующе/ святы́х твои́х моще́й обре́тение, мо́лим тя,/ изве́стная жела́ний на́ших хода́таице:/ принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду/ и от вся́ких бед свобожда́й нас/ предста́тельством твои́м у Престо́ла Всевы́шняго, да зове́м ти:// ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Величание

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, княжно́ Ольша́нская, помо́щнице всем жа́ждущим спасе́ния и исцеле́ния от боле́зней душ и теле́с, принеси́ моли́твы ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и Присноде́ве Мари́и за вся наро́ды Вели́кия, Ма́лыя и Бе́лыя Росси́и. Умоли́ Спаса́ на́шего, да обратя́тся вси лю́дие к ве́ре Правосла́вней, да укрепя́т любо́вь взаи́мную и духо́вное еди́нство. Ты, му́драя де́во, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия в себе́ показа́вшая и в со́мне святы́х Пече́рских просла́вленная, укрепи́ испове́дников ве́ры Правосла́вныя, пода́ждь им тве́рдость и му́жество, обрати́ заблу́дших к покая́нию и исправле́нию, сохрани́ всю страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, междоусо́бныя бра́ни и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. О, свята́я а́гнице Бо́жия, я́ко име́яй дар мно́зи боле́зни цели́ти и от ко́зней враго́в огражда́ти, исцели́ у́бо на́ша страсти́ душе́вныя и облегчи́ тя́жкия боле́зни теле́сныя, отра́ду в скорбе́х да́руй и изба́ви нас от вся́ких бед и напа́стей. При́зри на вся предстоя́щия честны́м твои́м моще́м и прося́щия твоея́ по́мощи се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным, да принесе́м во всем житии́ на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру, кро́тость, воздержа́ние, да сподо́бимся жи́зни ве́чныя и да любо́вию твое́ю огражда́еми пое́м просла́вльшему тя Го́споду Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и честь со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.