Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Священноисповеднику Иоанну, чудотворцу Оленевскому

Тропарь, глас 4:

Земли́ Ру́сския моли́твеннице,/ жи́зни во Христе́ и покая́ния пропове́дниче./ От ю́ности в труде́х и посте́х о́браз бы́в доброде́тели./ В годи́ну тя́жкую тесноту́ и лише́ния от безбо́жных власте́й претерпе́л еси́./ Ко все́м стра́ждущим, о́тче преподо́бне Иоа́нне,/ се́рдце Твое́ распросте́рл еси́.// Поспеши́ и ны́не в по́мощь на́м, все́м се́рдцем чту́щим Тя́.

Кондак, глас 2:

Дне́сь земля́ Пе́нзенская прославля́ет Иоа́нна преди́внаго,/ в ли́ке но́вых страстоте́рпцев росси́йских просия́вшаго./ Его́же моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́.

Величание

Велича́ем тя,/ преподо́бне испове́дниче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, преди́вный и сла́вный уго́дниче Христо́в, преподо́бне о́тче Иоа́нне испове́дниче. В житии́ свое́м и по́двизех преподо́бному Серафи́му и пра́ведному Иоа́нну Кроншта́дтскому уподо́бился еси́. Та́кожде и мы́, к Твоему́ тве́рдому заступле́нию прибега́юще, в сокруше́нии серде́чном мо́лим Тя́: озари́ на́с све́том дарова́нной Тебе́ благода́ти и моли́твенным предста́тельством пред престо́лом Бо́жиим утверди́ и умно́жь ве́ру на́шу. Ты́ бо и в годи́ну лю́тых гоне́ний явля́л немощны́м подкрепле́ние и утеше́ние, боля́щим исцеле́ние и заступле́ние, заблу́ждшим исправле́ние, бе́дствующим благовре́менную по́мощь. И ны́не не оста́ви на́с, с ве́рою и наде́ждою к ра́це моще́й Твои́х притека́ющих. Умоли́ Всеблага́го Го́спода наро́ды Оте́чества на́шего в единомы́слии ве́ры и во вся́ком благоче́стии соблюсти́, междоусо́бныя бра́ни умири́ти, ду́х благоче́стия, братолю́бия и стра́ха Бо́жия в сыне́х ру́сских возроди́ти. И́мамы бо Тя́, неусыпа́ющаго моли́твенника и предста́теля, непреста́нно с любо́вию славосло́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га — Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.