Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Благоверному князю Игорю (в Крещении Георгию, в иночестве Гавриилу) Черниговскому

Тропарь, глас 4:

Наста́ днесь всечестна́я па́мять страстоте́рпца благове́рнаго кня́зя И́горя,/ созыва́ющая лю́ди в пречестны́й храм Спа́сов,/ иде́же ра́достно соше́дшеся благочести́вых мно́жество/ моли́твенно пра́зднуют святу́ю па́мять твою́,/ и с ве́рою взыва́ют ти:/ моли́ся, свя́те, стране́ Росси́йстей, гра́ду Черни́гову и всем правосла́вным христиа́ном// в ми́ре и благоде́нствии спасти́ся.

Тропарь, глас 4:

Просвети́вся Боже́ственным креще́нием,/ Ду́ха Свята́го светлостьми́ озаря́ем,/ Ева́нгелие Христо́во в се́рдце твое́ восприя́л еси́/ де́лом сло́во Сы́на Бо́жия исполня́я, благове́рный кня́же И́горе,/ моли́ Всеблага́го Спаси́теля на́шего дарова́ти нам мир, и ми́лость,// и спасе́ние душ на́ших, чту́щих честну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 6:

Измени́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву/ во и́ночества о́браз смире́нный/ и страда́льчески земно́е житие́ сконча́в,/ ны́не на Небесе́х ра́дуешися,/ усе́рдне моля́ся// о чту́щих тя, И́горе, страда́льцев похвало́.

Кондак, глас 6:

Кня́жескую диаде́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю,/ Богому́дре страстоте́рпче И́горе,/ за ски́птр крест в ру́ку прии́м, яви́лся еси́ победоно́сец/ и же́ртву непоро́чну Влады́це прине́сл еси́ себе́./ Я́ко бо а́гнец незло́бив от раб убие́н был еси́,/ и ны́не ра́дуяся предстои́ши Святе́й Тро́ице,// моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ благове́рный кня́же И́горе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, страстоте́рпче благове́рный, кня́же И́горе! Ты из мла́да Бо́га возлюби́л еси́, мудрова́ния плотска́я, че́сть и сла́ву кня́жескую ни во что же вмени́л еси́ и мона́шескаго о́браза, еще́ ю́ный ле́ты, дости́гл еси́, к Бо́гу еди́ному все́ю душе́ю твое́ю прилепи́лся еси́, и благо́е и́го Христо́во на ся взем, путе́м спаси́тельным неукло́нно ше́ствовал еси́ да́же до сме́рти му́ченическия. Сего́ ра́ди венча́ тя Госпо́дь, блаже́нне И́горе, венце́м сла́вы и прия́т в Своя́ Небе́сныя селе́ния, иде́же ты ны́не, неизрече́нныя сла́вы и ра́дости наслажда́ющеся в невече́рнем дни Ца́рствия Христо́ва, с ли́ки святы́х страстоте́рпцев и всех святы́х Бо́га о нас умоля́еши. Мо́лимся тебе́, свя́тче Бо́жий, припа́дая к честно́му о́бразу твоему́: моли́ся о нас гре́шных и непотре́бных, испроси́ моли́твами твои́ми ми́ра держа́ве на́шей, гра́ду сему́ (и свято́му хра́му сему́) благода́ти и ми́лости. Це́рковь святу́ю огради́ моли́твами твои́ми от ересе́й и раско́лов, па́стырем ея́ испроси́ ре́вность и благоче́стие, всем же нам любо́вь нелицеме́рную и терпе́ние да́руй, грехо́в на́ших проще́ние, боле́зней и вся́ких неду́гов исцеле́ние. Покры́й и сохрани́ всех нас от вся́ких бед, скорбе́й и напа́стей, да, благодаря́ще, просла́вим Святу́ю Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.