Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Священномученику Игнатию Богоносцу

Тропарь, глас 4:

Апо́стольских нравов подража́телю/ и престо́ла их снасле́дниче,/ архиере́ев удобре́ние/ и му́чеников сла́во, Богодухнове́нне,/ на огнь, и меч, и зве́ри дерзну́л еси́ ве́ры ра́ди/ и, сло́во и́стины исправля́я,/ до кро́ве пострада́л еси́, свяще́нномучениче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3.

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный день/ предпропове́дует всем в верте́пе рожде́ннаго:/ сего́ бо жа́ждая от любве́ наслади́тися,/ потща́лся еси́ от звере́й снеде́н бы́ти;/ сего́ ра́ди и Богоно́сец наре́клся еси́, Игна́тие всему́дре.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Игна́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва священномученику Игнатию Богоносцу

О, вели́кий святи́телю Богоно́сный Игна́тие! К тебе́ припа́даем и мо́лим тя, при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию! Умоли́ Го́спода, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша: ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л еси́, да́руй и нам му́жество во всем подража́ти тебе́. Ничто́ в жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду, ни ле́стныя обеща́ния, ни преще́ния, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки: ты с ра́достию предста́л пред зверьми́ на смерть лю́тую и, я́ко а́нгел, возлете́л еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго; и моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем. Бу́ди же, святы́й уго́дниче, предста́телем у Го́спода: за ны, недосто́йнии рабы́ твоя́; помога́й и всем правосла́вным христиа́ном святы́ми твои́ми моли́твами ко всемогу́щему Бо́гу, да изба́вит ны от гла́да, тру́са, гра́да, бездо́ждия и смертоно́сных боле́зней, и да да́рует нам здр́авие и спасе́ние. Бу́ди же нам помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби, наипа́че в час кончи́ны на́шея яви́ся нам све́тлым защи́тником и хода́таем и умоли́ Го́спода сподо́битися всем нам, тебе́ ны́не те́пле моля́щимся, получи́ти по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси святи́и вку́пе с тобо́ю ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.