Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Пророку Иезекиилю

Тропарь, глас 2:

Проро́че Бо́жий Иезеки́иле,/ предзре́вый затворе́нная Ду́хом врата́/ и Плотоно́сца, во исхо́де сих, Еди́наго сказа́вый Бо́га,/ Того́ моли́, мо́лимся,/ да отве́рзет дверь ми́лости Своея́// и спасе́т ду́ши благоче́стно пою́щих па́мять твою́.

Кондак, глас 4:

Бо́жий яви́лся еси́ проро́к, Иезеки́иле чу́дне,/ воплоще́ние Госпо́дне всем провозвести́л еси́,// Сего́ А́гнца и Зижди́теля, Сы́на Бо́жия, я́вльшася во ве́ки.

Величание

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий Иезеки́иле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.