Шрифт

Тропарион / Святые на И

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: И

Апостолу Иакову Зеведееву

Тропарь, глас 3:

Апо́стол Христо́в был еси́ избра́нный/ и Богосло́ву возлю́бленному брат единоро́дный,/ всехва́льне Иа́кове,/ пою́щим тя грехо́в оставле́ние испроси́// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Глас Боже́ственный слы́шав, призыва́ющ тя,/ любо́вь отца́ презре́л еси́/ и прите́кл еси́ ко Христу́, Иа́кове, с сро́дником твои́м, сла́вне,/ с ни́мже сподо́бился еси́ ви́дети// Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Иа́кове,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.

Молитва:

О, вели́кий и возлю́бленный Апо́столе Христо́в Иа́кове! Приими́ на́с, гре́шных, под твое́ си́льное заступле́ние прибега́ющих. Испроси́ у Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми Кро́вь Свою́ за ны́, непотре́бныя рабы́ Своя́, излия́л еси́, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует на́с и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует на́м здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я на́с обраща́ти о́ная во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего, по кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея от немилосе́рдых истяза́телей на возду́шных мыта́рствах да изба́вит на́с, и та́ко да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма. О вели́кий Иа́кове! Сохрани́ вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския, хра́м се́й, служа́щих и моля́щихся в не́м, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви на́с от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отврати́ от на́с пра́ведный гне́в Бо́жий, и Его́ милосе́рдие на́м испроси́, да вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти в невече́рнем дни́ Пресвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.