Шрифт

Тропарион / Господу Богу

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Господу Богу:

Всемилостивому Спасу

Тропарь, глас 8:

С Вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля,/ посети́ нас, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве,// моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 4:

Свети́льниче со́лнечный, Всеми́лостивый Спа́се,/ просвеще́нием сия́ния Твоего́ пода́й и нам сло́во,/ да восхва́лим чи́стою со́вестию/ Твое́ пребоже́ственное пра́зднество,/ Тебе́ же, Единоро́днаго Сы́на,/ единосу́щна с Ду́хом, сла́вяще,// да́руеши бо нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Вся́кия скве́рны, Всеми́лостивый Спа́се, аз бых де́латель,/ и во отча́яния ров впа́дся,/ но стеню́ от се́рдца, и вопию́ к Тебе́, Сло́ве:/ ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу,// я́ко Ми́лостив.

Молитва

Влады́ко Го́споди Святы́й, в Вы́шних живы́й и всеви́дящим Твои́м о́ком призира́яй на всю тварь! Тебе́ приклоня́ем вы́ю души́ и те́ла, Тебе́ мо́лимся, Свя́те святы́х, простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны, и прости́ нам вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное, сло́вом или́ де́лом соде́янное. Да́руй нам, Го́споди, умиле́ние, да́руй сле́зы сокруше́нныя души́ во очище́ние мно́гих грехо́в на́ших, да́руй ве́лию Твою́ ми́лость ми́ру Твоему́ и нам, недосто́йным рабо́м Твои́м, я́ко благослове́но и препросла́влено есть И́мя Твое́ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.