Шрифт

Тропарион / Господу Богу

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Господу Богу:

О путешествующих

Тропарь, глас 2:

Путь и и́стина сый, Христе́, спу́тника А́нгела Твоего́ рабо́м Твои́м ны́не, я́коже Тови́и иногда́, посли́, сохраня́юща и невреди́мых, к сла́ве Твое́й, от вся́кого зла во вся́ком благополу́чии соблюда́юща, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2:

Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутеше́ствовавый, Спа́се, сше́ствуй и ны́не рабо́м Твои́м, путеше́ствовати хотя́щим, от вся́каго избавля́я их зла́го обстоя́ния: вся бо Ты, я́ко Человеколю́бец, мо́жеши хотя́й.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, и́стинный и живы́й путю́, состра́нствовати мни́мому Твоему́ отцу́ Ио́сифу и Пречи́стей Ти Де́ве Ма́тери во Еги́пет изво́ливый, и Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутеше́ствовавый! И ны́не смире́нно мо́лим Тя, Влады́ко Пресвяты́й, и рабо́м Твои́м сим Твое́ю благода́тию спутьше́ствуй. И я́коже рабу́ Твоему́ Тови́и, А́нгела храни́теля и наста́вника посли́, сохраня́юща и избавля́юща их от вся́каго зла́го обстоя́ния ви́димых и неви́димых враго́в, и ко исполне́нию за́поведей Твои́х наставля́юща, ми́рно же и благополу́чно и здра́во препровожда́юща, и па́ки це́ло и безмяте́жно возвраща́юща; и да́ждь им все благо́е свое́ наме́рение ко благоугожде́нию Твоему́ благополу́чно в сла́ву Твою́ испо́лнити. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице от человека в путь шествовати хотящего

О Пресвята́я Влады́чице моя́, Де́во Богоро́дице, Одиги́трие, покрови́тельнице и упова́ние спасе́ния моего́! Се в путь, мне предлежа́щий, ны́не хощу́ отлучи́тися и на вре́мя сие́ вруча́ю Тебе́, премилосе́рдой Ма́тери мое́й, ду́шу и те́ло мое́, вся у́мныя моя́ и веще́ственныя си́лы, всего́ себе́ вверя́я в кре́пкое Твое́ смотре́ние и всеси́льную Твою́ по́мощь. О блага́я спу́тнице и защи́тнице моя́! Усе́рдно молю́ Тя, да не по́лзок путь мой сей бу́дет, руково́дствуй мя на нем, и напра́ви его́, Всесвята́я Одиги́трие, я́коже Сама́ ве́си, ко сла́ве Сы́на Твоего́, Го́спода моего́ Иису́са Христа́. Бу́ди ми во всем Помо́щнице, наипа́че же в сем да́льнем и многотру́дном путеше́ствии соблюди́ мя под держа́вным покро́вом Твои́м от вся́ких находя́щих бед и скорбе́й, от враг ви́димых и неви́димых, и моли́ о мне, Госпоже́ моя́, Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, да по́слет в по́мощь мне А́нгела Своего́ ми́рна, ве́рна наста́вника и храни́теля, да я́коже дре́вле дарова́л есть рабу́ Своему́ Тови́и Рафаи́ла, на вся́ком ме́сте и во вся́кое вре́мя храни́вша его́ в пути́ от вся́каго зла: та́ко и мой путь благополу́чно упра́вит и сохрани́в мя Небе́сною си́лою, - здра́ва да возврати́т мя, ми́рна и всеце́ла к жили́щу моему́, во сла́ву и́мени Своего́ свята́го, сла́вяще и благословя́ща Его́ во вся дни живота́ моего́ и Тебе́ велича́ющи ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.