Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

Святителю Герману, архиепископу Казанскому

Тропарь, глас 4:

От ю́ности и́го Христо́во усе́рдно восприи́м,/ бде́нными по́двиги поста́ и моли́твы, просла́вился еси́./ Отону́дуже призыва́ющу тя Бо́гу на служе́ние Це́ркви/ в новопросвеще́ннем ца́рстве Каза́нстем,/ вку́пе со святи́телем Гу́рием воззва́н был еси́,/ иде́же, я́ко первонача́льник созда́нной тобо́ю в гра́де Свия́жске оби́тели,/ и досто́йный первосвяти́телю прее́мник яви́лся еси́./ Ду́хом предстоя́ Престо́лу Влады́чню,/ моли́ся, святи́телю Ге́рмане, со святи́телем Гу́рием,/ правосла́вней па́стве во благоче́стии преспева́ти,// и тьме́ инове́рия све́том ве́ры разгна́тися.

Кондак, глас 4:

До́блестями преподо́бия и пра́вды/ вруче́нное тебе́ слове́сное ста́до озаря́я,/ и на зла́чных Сло́ва Христо́ва па́житях пита́я,/ на пра́вый путь за́поведей Госпо́дних/ си́лою ду́ха твоего́ наставля́л еси́ е́./ Те́мже и ны́не осеня́емое цельбоно́сными чудотворе́нии твои́ми,/ в святу́ю па́мять твою́, зове́м тебе́:/ не преста́й, святи́телю, предста́тельствовати/ пред Пастыренача́льником о ста́де твое́м,/ я́ко па́ствы твоея́ утвержде́ние,// и су́щим по тебе́ святи́телем удобре́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ге́рмане,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, святи́телю Христо́в Ге́рмане, богому́дрый оби́тели сея́ основа́телю, духо́вный и́ночествующих вождю́, приме́ром Христоподража́тельной жи́зни твоея́ всех ве́рных и в жи́зни и по кончи́не твое́й наставля́ющий! К тебе́ прибега́ем и тебе́ усе́рдно мо́лим: соде́лай святы́ми твои́ми моли́твами, да и мы благода́тию Бо́жиею сози́ждемся во оби́тель Ду́ха Свята́го, после́дованием жи́зни твое́й вообража́емся во о́браз Христо́в, во о́браз преподо́бия и пра́вды, и осеня́емы си́лою благоприя́тных моли́тв твои́х, прино́сим плоды́ благи́х дел, благоугожда́юще Го́споду, да тщи́мся ходи́ти во све́те лица́ Его́, па́че всего́ люби́ти Его́ и исполня́ти святу́ю во́лю Его́, служи́ти во бла́го бли́жних на́ших и всеме́рно соде́ловати спасе́ние свое́, на пути́ многопреме́нчивой жи́зни, терпе́нием вся́кой тесноты́, скорбе́й, лише́ний. А да́бы возмо́щи нам понести́ благо́е и́го Христо́во, моли́, свя́тче Бо́жий, о укрепле́нии не́мощи на́шей по́мощию свы́ше, да изба́вит нас Госпо́дь от враг ви́димых и неви́димых, от о́гненнаго и во́днаго потребле́ния, от неблагорастворе́ния возду́ха и тлетво́рных ветр, а па́че от душепа́губнаго пла́мене, потопле́ния и обурева́ния страсте́й наших, да, под кро́вом бла́гости и милосе́рдия Бо́жия, ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, жду́ще блаже́наго явле́ния Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Его́ Ду́хом честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.