Шрифт

Тропарион / Святые на Г

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Г

Преподобному Герману Аляскинскому

Тропарь, глас 7:

Звездо́ пресве́тлая Це́ркве Христо́вы,/ на се́вере просия́вшая,/ вся к Ца́рствию Небе́сному путеводя́щая,/ учи́телю и апо́столе и́стинныя ве́ры,/ предста́телю и засту́пниче гони́мых,/ украше́ние изя́щное Святы́я Це́ркве во Аме́рице,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане Аля́скинский,/ моли́ся ко Го́споду Спа́су на́шему,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Свет ве́чный Христа́ Спа́са на́шего/ тя на путь ева́нгельский во Аме́рику наста́ви,/ возвести́ти весть о ми́ре ева́нгельскую./ Днесь Престо́лу Сла́вы предстоя́,/ моли́ся о стране́ твое́й и лю́дех ея́,/ о ми́ре всего́ ми́ра// и спасе́нии душ на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, ты по́двигом до́брым подвиза́лся еси́ во стране́ сей, среди́ суро́выя приро́ды, яви́л еси́ себе́ в ма́лом ве́рно во служе́нии твое́м Бо́гу, по глаго́лу Его́: о ма́лем был еси́ ве́рен, над мно́гими поста́влю тя. И ны́не, егда́ испо́лнися сло́во сие́ Госпо́дне на тебе́, поста́ви тя Госпо́дь над все́ю Це́рковию Америка́нскою, я́ко Небе́снаго покрови́теля, все мы взыва́ем ти те́плою моли́твою: моли́ся за Це́рковь на́шу Святу́ю, да сохрани́т ю́ Госпо́дь в чистоте́ и Правосла́вии, да яви́т ю́ украше́ние страны́ на́шея, да огради́т ю́ от те́мных сил вра́жиих, да изжене́т супоста́ты и да да́рует всем чистоту́ ве́ры и благоче́стие. Всем же нам испроси́ ду́ха ми́ра и любве́, ду́ха кро́тости и смире́ния, горды́ни отгна́ние, от самопревозноше́ния огражде́ние, боля́щим по́мощь и исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, а́лчущим пра́вды духо́вныя пи́щу Небе́сную. Да, улучи́вше жела́емая, обря́щем пра́ведное воздая́ние в день Стра́шнаго суда́ и со все́ми святы́ми воспое́м и просла́вим Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ Непостижи́маго, И́стиннаго и Единаро́днаго Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха, во ве́ки. Ами́нь.