Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Великомученице Евфимии Всехвальной

Тропарь, глас 4:

Жениха́ твоего́ Христа́ возлюби́вши,/ и свещу́ твою́ све́тло угото́вльши,/ доброде́тельми возсия́вши, всехва́льная Евфи́мие,/ те́м возшла́ еси́ с Ним на брак,/ вене́ц страда́ния от Него́ прие́мши./ Но от бед изба́ви нас,// чту́щих ве́рою па́мять твою́.

Кондак, глас 4:

Во страда́нии свое́м до́бре подвиза́ся/ и по сме́рти нас освяща́еши чуде́с тече́нием, всехва́льная./ Тем твое́ успе́ние пое́м,/ ве́рою прибега́юще в Боже́ственную твою́ це́рковь,// да изба́вимся неду́г душе́вных и чуде́с благода́ть поче́рпем.

Кондак, глас 6:

По́двиги во страда́льчестве, по́двиги в ве́ре/ положи́ла еси́ те́пле за Христа́, Жениха́ твоего́./ Но и ны́не я́коже е́реси, и враго́в шата́ние/ под но́ги во́инству на́шему покори́ти моли́ Богоро́дицею,/ я́же от шести́сот три́десяти Богоно́сных оте́ц/ преде́л прие́мшая,// и храня́щая, всехва́льная.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва Евфи́мие,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва:

О, свята́я всехва́льная Евфи́мие, де́во непоро́чная и великому́ченице пресла́вная, и́стинная неве́ста Христо́ва, на́м в защище́ние Го́сподом да́нная, услы́ши ны́не моле́ния на́ша, тебе́ с любо́вию приноси́мыя. Да́нною тебе́ от Бо́га благода́тию, помози́ на́м, немощны́м и убо́гим, по́прище жития́ сего́ многотру́днаго и многоско́рбнаго безбоя́зненно преити́, да возмо́жем, я́ко же и ты́, не устраша́тися ко́зней врага́ злохитростнаго, на ны́ воздвигаемых и ду́шы на́ша погуби́ти хотя́щаго. Принеси́ Го́споду на́шему Сладча́йшему Иису́су Христу́ смире́нное моле́ние на́ше и умоли́ Его́ дарова́ти на́м кре́пость и си́лу, терпе́ние и смире́ние, да и́ми возмо́жем врага́ превозмога́ти и Го́спода на́шего неуста́нно прославля́ти, с Ни́м же и Небе́снаго Отца́ и Свята́го Ду́ха и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.