Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Мученицам Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной

Тропарь, глас 4:

Ца́рствия ра́ди Небе́снаго ми́р и вся́ я́же в ми́ре оста́вили есте́, тесноту́ соверше́ннаго послуша́ния возлюби́вши, ди́вныя подви́жницы и Христа́ ра́ди му́ченицы в годи́ну лю́тых испыта́ний в земли́ Новгоро́дстей процве́тшия, блаже́нныя ма́тери на́ша Евдоки́е, Да́рие, Да́рие и Мари́е, помяни́те на́с у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы.

Кондак, глас 8:

Житие́м пра́ведным к досто́йному прия́тию му́ченичества себе́ угото́вившия без боя́зни тридне́вная избие́ния и сме́рть претерпе́ли есте́ Неве́сты Христо́вы преди́вныя блаже́нныя Евдоки́е, Да́рие, Да́рие и Мари́е, ны́не мно́гими чудесы́ и исцеле́нии просия́вшия, не оста́вите зе́млю Ру́сскую без покая́ния поги́бнути.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпицы святы́я земли́ Новгоро́дстей,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Молитва:

О, ди́вныя подви́жницы и засту́пницы на́ша му́ченице Евдоки́е, Да́рие, Да́рие и Мари́е – дре́вних оте́ц подража́тельницы и́стинны, в тесноте́ послуша́ния без разсужде́ния, бде́ния и поста́ изнури́тельнаго пожи́вшия – ны́не к ва́м прибега́ем и, к моще́м ва́шим припа́дающе, мо́лим ва́с: о, страстоте́рпицы святы́я, незло́бивыя а́гницы, свое́ю кро́вию Христа́ ра́ди обагре́нныя и жесто́кими предателями тридне́вно му́чимыя и закланныя; о, прозорливицы, мно́гия души́ от ги́бели ве́чныя исхи́тившия и о страда́ниях пре́жде кончи́ны от Го́спода извеще́нныя, о, исцелительницы и чудотво́рицы не то́кмо в земли́ Нижегоро́дстей, но и во все́й стране́ Росси́йстей просия́вшия, – не оста́вите на́с во греха́х и беззако́ниих поги́бнути, но помози́те в покая́нии и́стиннем житие́ на́ше сконча́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.