Шрифт

Тропарион / Святые на Д

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Д

Преподобному Даниилу Переяславскому

Тропарь, глас 3:

От ю́ности, блаже́нне,/ всего́ себе́ Го́сподеви возложи́в,/ вы́ну повину́яся Бо́гу,/ проти́вяся же диа́волу,/ стра́сти грехо́вныя победи́л еси́,/ тем сам храм Бо́жий быв,/ и оби́тель кра́сну во сла́ву Пресвяты́я Тро́ицы воздви́гнув,/ и со́бранное тобо́ю в ней ста́до Христо́во/ богоуго́дно упа́с,/ преста́вился еси́ к ве́чным оби́телем,/ о́тче Дании́ле./ Моли́ Триипоста́снаго во Еди́ном Существе́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

От позна́ния себе́ прише́д в позна́ние Бо́га/ и благоче́стием к Нему́ восприи́м нача́ло чу́вства вну́тренняго,/ ра́зум свой плени́л в послуша́ние ве́ры;/ тем и, по́двигом до́брым подвиза́вся,/ дости́гнул еси́ в ме́ру во́зраста соверше́нна исполне́ния Христо́ва,/ я́ко Бо́жие тяжа́ние, Бо́жие зда́ние, де́лал еси́ бра́шно, не ги́блющее,/ но бра́шно, пребыва́ющее в живо́т ве́чный./ Да бу́дут единоду́шно вси насажде́ние Госпо́дне в сла́ву,// моли́, блаже́нне, Еди́наго Человеколю́бца Бо́га.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Дании́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва преподобному Даниилу Переяславскому:

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле, всесмире́нно к тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: не отступа́й от нас ду́хом твои́м, но всегда́ помина́й нас во святы́х и благоприя́тных моли́твах твои́х ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́: моли́ся Ему́, да не потопи́т нас бе́здна грехо́вная, и да не бу́дем враго́м, ненави́дящим нас, в ра́дование: да прости́т Христо́с Бог наш твои́м предста́тельством за нас вся согреше́ния на́ша, и Свое́ю благода́тию водвори́т среди́ нас единоду́шие и любо́вь, и изба́вит нас от ко́зней и наве́тов диа́вольских, от гла́да, губи́тельства, огня́, вся́кия ско́рби и ну́жды, от боле́зней душе́вных и теле́сных и от напра́сныя сме́рти: да сподо́бит Он нас, притека́ющих к тебе́, в и́стинней ве́ре и покая́нии пожи́ти, христиа́нския, непосты́дныя и ми́рныя кончи́ны живота́ на́шего дости́гнути, и насле́довати Ца́рство Небе́сное, и сла́вити Пресвято́е и́мя Его́ со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.