Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Млекопитательница»

Тропарь, глас 3:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́,/ те́мже не преста́й моли́ти // изба́витися от бед душа́м на́шим.

Кондак, глас 5:

Душ на́ших чу́вствия очи́стивше,/ у́зрим на ико́не та́инство пресла́вное,/ Творца́ Вселе́нной и Го́спода вы́шних сил,/ во объя́тиих держи́ма и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нца пита́ема,/ и, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся Тебе́/ и ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, воззове́м:// ра́дуйся, Влады́чице, жи́зни на́шея Пита́тельнице.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице на́ша Богоро́дице, Небе́сная на́ша Цари́це, млеко́м Христа́ Бо́га на́шего пита́вшая, и нас недосто́йных и многогре́шных Твое́ю бога́тою ми́лостию пита́еши. Спаси́ и изба́ви нас гре́шных рабо́в Твои́х от напра́сныя клеветы́, от вся́кия беды́ и напа́сти и внеза́пныя сме́рти. Поми́луй нас в дневны́х часе́х, во у́тренних и вече́рних и во вся́кое вре́мя сохрани́ нас: стоя́щих, сидя́щих соблюди́ и на вся́ких путе́х ходя́щих и в ночны́х часе́х спя́щих покры́й и заступи́. Защити́ нас, Влады́чице Богоро́дице, от всех на́ших враг ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́го обстоя́ния. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди нам, Ма́ти Преблага́я, необори́мая стена́ и кре́пкое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.