Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Священномученику Арсению (Мацеевичу), митрополиту Ростовскому

Тропарь, глас 8:

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Арсе́ние,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва священномученику Арсению:

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, многострада́льне святи́телю Арсе́ние! Умилосе́рдися у́бо о мне́ гре́шнем, услы́ши сле́зное мое́ моле́ние. Не возгнуша́йся скве́рных мои́х я́зв грехо́вных. Приими́ недосто́йное мое́ хвале́ние от всего́ се́рдца тебе́ возноси́мое. И ми́лостив сотвори́ся на мои́ проше́ния к тебе́ многомо́щному засту́пнику моему́ пред Го́сподем. Умоли́ Всеблага́го Бо́га моего́ дарова́ти ду́х сокруше́ния о гресе́х мои́х, ду́х смире́ния, кро́тости и незло́бия, еще́ же вся́ за́поведи Его́ неле́ностно исполня́ти, к бли́жнему любо́вь и милосе́рдие вы́ну явля́ти. Наипа́че же и́мя Его́ Сладча́йшее в се́рдце и уме́ содержа́ти и уста́ми безбоя́зненно испове́дати. Да да́рует моли́твами твои́ми Христо́с Бо́г на́ш все́м призыва́ющим и́мя Его́ свято́е вся́ потре́бная ко спасе́нию, дабы́ во вся́кое вре́мя и на вся́цем ме́сте с любо́вию сла́вилось и́мя Всесвяты́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.