Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Святителю Антонию (Смирницкому), архиепископу Воронежскому и Задонскому

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче, чистоты́ зерца́ло, мона́шескаго жития́ ревни́телю и ни́щих пита́телю, оте́ческаго попече́ния о па́стве твое́й до́брый о́бразе, от ю́ности себе́ смири́вый и десни́цею Христо́вою в сла́ву святы́х возвы́шенный, земли́ Воро́нежския украше́ние, Анто́ние о́тче на́ш, в труде́х святи́тельских Митрофа́ну и Ти́хону поревнова́вый,/ с ни́миже в небесе́х ны́не лику́я, моли́ся Спа́су все́х дарова́ти ми́р и душа́м на́шим.

Кондак, глас 3.

От ю́ности твоея́ всего́ себе́ Го́сподеви преда́л еси́, в пеще́рах Ки́евских богому́дренно пребыва́я, и отту́ду во епи́скопа па́стве Воро́нежстей поста́вленный, святи́телю Христо́в Анто́ние всече́стне, в труде́х, бде́ниих и моли́твах до́бле подвиза́лся еси́, и та́ко во смире́нии дости́г доброде́телей соверше́нства и Це́ркви Святе́й и́стиннаго послуша́ния, па́ки в Небе́сныя Оби́тели всели́лся еси́, с вели́кими во святы́х Митрофа́ном и Ти́хоном, предстоя́ Престо́лу Христо́ву, Влады́ку Спа́са все́х моли́, оставле́ние грехо́в получи́ти и ве́лию ми́лость.

Величание

Велича́ем тя, святи́телю о́тче Антоние, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва святителю Антонию (Смирницкому)

О, святи́телю Христо́в, о́тче Анто́ние, свети́ло пресла́вное земли́ Воро́нежския! Ско́рый помо́щниче все́м с ве́рою к тебе́ притека́ющим, услы́ши ны́не на́ш во́пль серде́чный, к тебе́ возноси́мый. Исхода́тайствуй на́м ве́чное спасе́ние и проще́ние мно́жества грехо́в на́ших. Моли́ся приле́жно, да поми́ловани бу́дем, и Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы яви́мся. Та́же и в многоразли́чных ско́рбех и ну́ждах на́ших помози́ на́м: боля́щия исцели́, оби́димыя защити́, печа́льныя возвесели́, о Держа́ве Росси́йстей и лю́дех ея́ моли́тву те́плую сотвори́. Егда́ же прибли́зится вре́мя сконча́ния земна́го жития́ на́шего, моли́, да не без покая́ния и причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин оты́дем, да неосужде́нно предста́нем Царю́ Сла́вы, гро́зному Судии́ все́х и да сподо́бимся со все́ми святы́ми сла́вити Еди́наго И́стиннаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.