Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Благоверной княгине Анне Кашинской

Тропарь, глас 3:

Днесь восхваля́ем тя, пpеподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не и́нокине А́нно:/ я́ко бо лоза́ плодови́та посpеде́ те́pния,/ пpоцвела́ еси́ во гpа́де Ка́шине твои́ми добpоде́тельми,/ и всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м,/ те́мже Хpисту́ Бо́гу угоди́ла еси́,/ и ны́не, pа́дующися и веселя́щися,/ пpебыва́еши с ли́ки пpеподо́бных жен,/ наслажда́ющися pа́йския кpасоты́ и весе́лия./ Мо́лим у́бо тя:/ моли́ о нас Человеколю́бца Хpиста́, Бо́га на́шего// даpова́ти нам миp и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ яви́лася еси́ в Росси́йстей земли́, во гра́де Ка́шине,/ преподо́бная ма́ти А́нно,/ во всех благочести́вых и ве́рных жена́х/ а́ки крин процве́ла еси́ чи́стым и непоро́чным твои́м житие́м,/ во и́нокинях же совер­ше́нными твои́ми труды́ и по́двиги,/ и возшла́ еси́ к Вы́шнему гра́ду, ра́дующися и веселя́щися,/ я́ко до́бре соверши́вши твое́ тече́ние,/ и ны́не честны́я твоя́ мо́щи,/ а́ки би́серие драго́е, яви́шася,/ на исцеле́ние все́м, приходя́щим с ве́рою./ Тем и вопие́м ти:/ ра́дуйся, всекра́сная душе́ю,/ и моли́ Христа́ Бо́га// о спасе́нии душ на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти А́нно,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Смире́нно припа́дающе к честны́м моще́м твои́м, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не А́нно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х, а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши и не отступа́еши от нас ду́хом, сохраня́ющи нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́, Бо́гу на́шему, а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима есть, но свята́я душа́ твоя́, со А́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем, тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся де́ем: моли́ся, преблаже́нная А́нно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших, е́же испроси́ти нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.