Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Святителю Алексию, митрополиту Московскому

Тропарь, глас 8:

Я́ко светоно́сная возсия́ днесь па́мять твоя́, сла́вне,/ ве́рных озаря́ющи ду́ши и телеса́,/ и исцеле́ния струи́ Богоприя́тными ти моли́твами источа́еши,/ о́тче святи́телю Алекси́е,/ те́мже тя мо́лим, я́ко архиере́ом сопресто́льна и чудоде́йственника изря́дна,/ и́же Христо́ву Престо́лу предстоя́й,// о нас не оскудева́й моля́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва,/ но́ваго чудотво́рца Але́ксия,/ ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго,/ служи́теля же и учи́теля прему́дра земли́ Росси́йстей./ Днесь, в па́мять его прите́кше,/ ра́достно возопие́м песнь Богоно́сному:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Тропарь, глас 2:

Я́ко сокро́вище пребога́тое, многоле́тно в земли́ сокрове́нное,/ честны́я мо́щи твоя́ обрето́шася чудоточа́щия,/ всеблаже́нне о́тче святи́телю Алекси́е:/ от ни́хже врачевство́ прие́млюще, обогаща́емся/ и Христа́ славосло́вим, глаго́люще:// сла́ва прославля́ющему святы́я Своя́.

Кондак, глас 8:

Я́ко со́лнце незаходи́мое, от гро́ба возсия́ нам/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ святи́телю Алекси́е,/ тобо́ю благода́ть прие́млем:/ всю бо страну́ сию́ и вся ны чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ де́йством благода́ти, да пое́м ти:// ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Алекси́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва святителю Алексию, митрополиту Московскому:

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́, и наслажда́яся Све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь Трисвяту́ю, ве́лие и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся спасти́ лю́ди па́ствы твоея́, единоро́дный ти язы́к; благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́; мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́; град сей (или: весь сию́; аще во обители: святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю непоро́чну тем соблюсти́ Го́спода умоли́; мир весь умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́ нас; ста́рыя уте́ши, ю́ныя научи́, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́ и ве́зде те́пле призыва́ющих тя и с ве́рою притека́ющих к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающих и моля́щих ти ся от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: о Богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ Сло́ва, моско́вская похвало́, всея́ Росси́и украше́ние! Моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да в день стра́шнаго прише́ствия Его́ шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Молитва:

О, свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Алекси́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас (имена), с ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е́, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и я́коже исцеле́нием от слепоты́ цари́цы ага́рянския спасл еси́ оте́чество твое́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и на Стра́шнем суди́ще Свое́м сподо́бит десна́го стоя́ния со все́ми святы́ми. Ами́нь.