Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобной Александре Дивеевской

Тропарь, глас 3:

Раба́ Христо́ва и избра́ннице Пречи́стыя Его́ Ма́тери, Ки́евского уде́ла Ея́ жи́тельнице и моли́твеннице, земли́ Ея́ обетова́нныя иска́тельнице, Диве́евския оби́тели первонача́льнице и зижди́тельнице, моли́ся за ны, Алекса́ндро преподо́бная, да спасе́т нас Пресвята́я Богоро́дица и поми́лует Свята́я Тро́ица, да изба́вимся мы му́ки а́дския и насле́дуем блаже́нство ра́йское.

Кондак, глас 3:

Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, любо́вь двуеди́ную к Бо́гу и бли́жним твои́м стяжа́ла еси́ и избра́нницею Бо́жией Ма́тери яви́лася. Ея́же после́дний уде́л в земли́ Росси́стей обрела́ еси́, и Диве́евскою первонача́льницею ста́ти сподо́бившися, вели́кому Серафи́му печа́ловатися о нем завеща́ла еси́. Зде́ же и поко́ишися с ним. Ны́не моле́ния на́ша приими́ и ко Го́споду вознеси́, да поми́лует ны.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Алекса́ндро,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, преподо́бная и богоно́сная ма́ти Алекса́ндро, Диве́евская первона́чальнице и похвало́, ве́ру несумне́нную дела́ми богоуго́дными яви́вшая, во исполне́ние обетова́ния Богоро́дицы в труде́х и по́двизех непреста́нных неле́стно потруди́вшаяся, и в благоустрое́нии земли́ святы́я Ея́ все име́ние и житие́ твое́ ижди́вшая, проро́чество Цари́цы Небе́сныя в насле́дие избра́ннику Ея́ саро́вскому пред кончи́ною твое́ю пра́ведною вве́рившая, и ду́шу твою́, сами́м Го́сподом предочи́щенную, в ру́це Бо́жии преда́вшая, моли́ся за ны, малове́рныя и неради́выя, да и мы присту́пим к до́брому де́ланию с пра́вою ве́рою, в терпе́нии содева́я свое́ спасе́ние, за Златоу́стом взыва́юще в печа́ли и ра́дости, ско́рби и утеше́нии: сла́ва Бо́гу за вся́. Ами́нь.