Шрифт

ПЭ~СНИ СВZЩЕ~ННАГW ПИСА~НІZ.

ПЭ~СНЬ СЕДМА~Z.

Мlтва с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ: ХвалA плaмень ўгашaетъ трeхъ ю4нwшъ.

Nтє1цъ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Блгcвeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки.

Ћкw првdнъ є3си2 њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3 вс‰ дэлA тво‰ и4стинна, и3 прaви путіE твои2, и3 вси2 суди2 твои2 и4стинни.

И# судбы6 и4стинны сотвори1лъ є3си2 по всBмъ, ±же навeлъ є3си2 на ны2 и3 на грaдъ с™hй nтє1цъ нaшихъ їеrли1мъ: ћкw и4стиною и3 суд0мъ навeлъ є3си2 сі‰ вс‰ на ны2 грBхъ рaди нaшихъ.

Ћкw согрэши1хомъ и3 беззак0нновахомъ tступи1вше t тебє2, и3 прегрэши1хомъ во всёхъ.

И# зaповэдій твои1хъ не послyшахомъ, нижE соблюд0хомъ, нижE сотвори1хомъ, ћкоже заповёдалъ є3си2 нaмъ, да блaго нaмъ бyдетъ.

И# вс‰, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ, и3 вс‰, є3ли6ка навeлъ є3си2 нaмъ, и4стиннымъ суд0мъ сотвори1лъ є3си.

И# прeдалъ є3си2 нaсъ въ рyки врагHвъ беззак0нныхъ, мeрзкихъ tстyпникwвъ, и3 царю2 непрaведну и3 лукaвнэйшу пaче всеS земли2.

И# нhнэ нёсть нaмъ tвeрсти ќстъ, стyдъ и3 поношeніе бhхомъ рабHмъ твои6мъ, и3 чтyщымъ тS.

Не предaждь же нaсъ до концA и4мене твоегw2 рaди, и3 не разори2 завёта твоегw2,

И# не tстaви млcти твоеS t нaсъ, ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебє2, и3 за їсаaка рабA твоего2, и3 ї}лz с™aго твоего2:

И%мже глаг0лалъ є3си2 ўмн0жити сёмz и4хъ, ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 ћкw пес0къ при краи2 м0рz.

Ћкw, вLко, ўмaлихомсz пaче всёхъ kзы6къ, и3 є3смы2 смирeни по всeй земли2 днeсь грBхъ рaди нaшихъ.

И# нёсть во врeмz сіE начaльника, и3 прbр0ка, и3 вождA: нижE всесожжeніz, нижE жeртвы, нижE приношeніz, нижE кади1ла, ни мёста, є4же пожрeти пред8 тоб0ю и3 њбрэсти2 млcть:

Но душeю сокрушeнною, и3 дyхомъ смирeннымъ, да пріsти бyдемъ.

Ћкw во всесожжeніихъ џвнихъ и3 ю4нчихъ и3 ћкw во тмaхъ ѓгнєцъ тyчныхъ: тaкw да бyдетъ жeртва нaша пред8 тоб0ю днeсь, и3 да соверши1тсz по тебЁ, ћкw нёсть студA ўповaющымъ на тS.

И# нhнэ возслёдуемъ всёмъ сeрдцемъ, и3 бои1мсz тебє2 и3 и4щемъ лицA твоегw2.

Не посрами2 нaсъ, но сотвори2 съ нaми по кр0тости твоeй, и3 по мн0жеству млcти твоеS.

И# и3зми2 нaсъ по чудесє1мъ твои6мъ, и3 дaждь слaву и4мени твоемY, гDи.

И# да посрaмzтсz вси2 kвлsющіи рабHмъ твои6мъ ѕл†z, и3 да постыдsтсz t всsкіz си1лы, и3 крёпость и4хъ да сокруши1тсz:

И# да разумёютъ, ћкw ты2 є3си2 гDь бGъ є3ди1нъ, и3 слaвенъ по всeй вселeннэй.

И# не престaша влагaющіи |, слуги6 царє1вы, жгyще пeщь нaфfою, и3 смол0ю, и3 и3згрeбми, и3 р0ждіемъ.

И# разливaщесz плaмень над8 пeщію на лaктій четhредесzть дeвzть.

И# њбhде, и3 пожжE, ±же њбрёте њ пeщи халдeйстэй.

ЃгGлъ же гDень сни1де кyпнw съ сyщими њ ґзaріи въ пeщь:

И# tтрzсE плaмень џгненный t пeщи,

И# сотвори2 срeднее пeщи, ћкw дyхъ росы2 шумsщь: и3 не прикоснyсz и4хъ tню1дъ џгнь, и3 не њскорби2, нижE стyжи и5мъ.

ТогдA тріE ћкw є3ди1нэми ўсты6 поsху, и3 благословлsху, и3 слaвлzху бGа въ пещи2, глаг0люще:

Рос0ю пeщи, трeхъ хвалA ю4нwшъ.

На }: Блгcвeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 препётый и3 превозноси1мый во вёки.

И# блгcвeно и4мz слaвы твоеS с™0е, препётое и3 превозноси1мое во вёки.

На ѕ7: Блгcвeнъ є3си2 въ хрaмэ с™hz слaвы твоеS, препётый и3 превозноси1мый во вёки.

Блгcвeнъ є3си2, ви1дzй бє1здны, сэдsй на херувjмэхъ, препётый и3 првозноси1мый во вёки.

На д7: Блгcвeнъ є3си2 на пrт0лэ слaвы цrтвіz твоегw2, препётый и3 превозноси1мый во вёки.

Блгcвeнъ є3си2 на твeрди небeснэй, препётый и3 превозноси1мый во вёки.

Слaва, и3 нhнэ: