Шрифт

ПЭ~СНИ СВZЩЕ~ННАГW ПИСА~НІZ.

ПЭ~СНЬ ВТОРА~Z.

Подобaетъ вёдати, ћкw в7-z пёснь никогдaже стиіхосл0витсz, т0кмw во є3ди1ной вели1кой м7-цэ, во вт0рникъ: стіхосл0вимъ же ю5 дaже до конц2а.

Къ тропарsмъ же, є3ди1ному коемyждо глаг0лемъ: Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Пёснь мwmсeова њ второзак0ніи. Зак0ну пи1сану пaки, пёснь мwmсeова.

Вонми2, нб7о, и3 возглаг0лю, и3 да слhшитъ землS глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Да чaетъ ћкw д0ждь вэщaніе моE, и3 да сни1дутъ ћкw росA глаг0ли мои2.

Ћкw тyча на тр0скотъ, и3 ћкw и4ней на сёно, ћкw и4мz гDне призвaхъ, дади1те вели1чіе бGу нaшему.

БGъ, и4стинна дэлA є3гw2, и3 вси2 путіE є3гw2 сyдъ.

БGъ вёренъ, и3 нёсть непрaвды въ нeмъ: првdнъ и3 прпdбенъ гDь.

Согрэши1ша, не тогw2 ч†да порHчнаz: р0де стропти1вый и3 развращeнный, сі‰ ли гDеви воздаетE.

Сjи лю1діе бyіи и3 не мyдри: не сaмъ ли сeй nц7ъ тв0й стzжa тz, и3 сотвори1 тz, и3 создa тz;

Помzни1те дни6 вBчныz, разумёйте лBта р0да родHвъ.

Вопроси2 nтцA твоего2, и3 возвэсти1тъ тебЁ, стaрцы тво‰, и3 рекyтъ тебЁ.

Е#гдA раздэлsше вhшній kзhки, ћкw разсёz сhны ґдaмwвы.

Постaви предёлы kзhкwвъ по числY ѓгGлъ б9іихъ, и3 бhсть чaсть гDнz, лю1діе є3гw2 їaкwвъ, ќже наслёдіz є3гw2, ї}ль.

Ўдовли2 є3го2 въ пустhни, въ жaжди зн0z въ безв0днэ.

Њбhде є3го2, и3 наказA є3го2, и3 сохрани2 є3го2 ћкw зёницу џка.

Ћкw nрeлъ покры2 гнэздо2 своE, и3 на птенцы2 сво‰ возжелЁ.

Простeръ крилB свои2, и3 пріsтъ |, и3 под8sтъ | на р†му своє1ю.

ГDь є3ди1нъ вождaше |, и3 не бЁ съ ни1ми б0гъ чyждь.

ВозведE | на си1лу земли2, насhти | жи6тъ сeльныхъ.

Ссaша мeдъ и3з8 кaмене, и3 є3лeй t твeрда кaмене.

Мaсло крaвіе, и3 млеко2 џвчее, съ тyкомъ ѓгнчимъ и3 џвнимъ, сынHвъ ю4нчихъ и3 к0злихъ, съ тyкомъ пшени1чнымъ, и3 кр0вь гр0здову піsху віно2.

И# kдE їaкwвъ, и3 насhтисz, и3 tвeржесz возлю1бленный.

Ўты2, ўтолстЁ, разширЁ: и3 њстaви бGа сотв0ршаго є3го2, и3 tступи2 t бGа сп7са своегw2.

Прогнёваша мS њ чужди1хъ, и3 въ мeрзостехъ свои1хъ преwгорчи1ша мS:

Пожр0ша бэсовHмъ, ґ не бGу, богHмъ, и4хже не вёдэша, н0ви и3 секрaти преид0ша, и4хже не вёдэша nтцы2 и4хъ.

БGа р0ждшаго тS њстaвилъ є3си2, и3 забhлъ є3си2 бGа питaющаго тS.

И# ви1дэ гDь, и3 возревновA, и3 раздражи1сz за гнёвъ сынHвъ и4хъ и3 дщeрей,

И# речE: tвращY лицE моE t ни1хъ, и3 покажY, что2 бyдетъ и5мъ напослёдокъ.

Ћкw р0дъ развращeнъ є4сть, сhнове и5мже нёсть вёры въ ни1хъ.

Тjи раздражи1ша мS не њ бз7э, прогнёваша мS во јдwлэхъ свои1хъ:

И# ѓзъ раздражY | не њ kзhцэ, њ kзhцэ же неразyмливэ прогнёваю |.

Ћкw џгнь возгори1тсz t ћрости моеS, разжжeтсz до ѓда преисп0днzгw:

Снёстъ зeмлю и3 жи6та є3S, попали1тъ њснов†ніz г0ръ.

СоберY на ни1хъ ѕл†z, и3 стрёлы мо‰ скончaю въ ни1хъ:

Тaюще глaдомъ, и3 снёдь пти1цъ, и3 г0рбъ неисцёленъ.

Зyбы ѕвэрeй послю2 въ нS, съ ћростію пресмыкaющихсz по земли2.

T внЁ њбезчaдитъ | мeчь, и3 t хрaмwвъ и4хъ стрaхъ: ю4ноша съ дёвою, ссyщее съ совершeннымъ стaрцемъ.

Рёхъ: разсёю |, ўстaвлю же t человBкъ пaмzть и4хъ.

Ѓще не за гнёвъ врагHвъ, да не долголётствуютъ, и3 да не налsгутъ супостaти,

Да не рекyтъ: рукA нaша высокA, и3 не гDь сотвори2 сі‰ вс‰.

Ћкw kзhкъ погуби1вый совётъ є4сть, и3 нёсть въ ни1хъ худ0жества.

Не смhслиша разумёти: сі‰ вс‰ да пріи1мутъ во грzдyщее лёто.

Кaкw поженeтъ є3ди1нъ тhсzщы, и3 двA дви1гнета тмы6,

Ѓще не бGъ tдaстъ |, и3 гDь предaстъ |;

Не сyть бо б0зи и4хъ, ћкw бGъ нaшъ: врази1 же нaши неразyмливи.

T віногрaдwвъ бо сод0мскихъ віногрaдъ и4хъ, и3 розгA и4хъ t гом0рры:

Гр0здъ и4хъ, гр0здъ жeлчи, гр0здъ г0рести и4хъ.

Ћрость ѕміє1въ, віно2 и4хъ, и3 ћрость ѓспідwвъ неисцёльна.

Не сі‰ ли вс‰ собрaшасz ў менE, и3 запечатлёшасz въ сокр0вищахъ мои1хъ;

Въ дeнь tмщeніz воздaмъ, во врeмz внегдA соблазни1тсz ногA и4хъ.

Ћкw бли1зъ дeнь поги1бели и4хъ, и3 предстоsтъ готHваz вaмъ.

Ћкw сyдитъ и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўмолeнъ бyдетъ.

Ви1дэ бо | разслaблєнны, и3 и3стazвшz во врeмz, и3 и3знем0гшz.

И# речE гDь: гдЁ сyть б0зи и4хъ, и5хже ўповaша на нS; и4хже тyкъ жeртвъ и4хъ kдsсте, и3 піsсте віно2 трeбъ и4хъ;

Да воскрeснутъ и3 пом0гутъ вaмъ, и3 бyдутъ вaмъ покрови1тєли.

Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь, и3 нёсть бGъ рaзвэ менє2.

Ѓзъ ўбію2, и3 жи1ти сотворю2: поражY, и3 ѓзъ и3сцэлю2, и3 нёсть, и4же и4зметъ t рукY моє1ю.

Ћкw воздви1гну на нб7о рyку мою2, и3 кленyсz десни1цею моeю, и3 рекY: живY ѓзъ во вёки.

Ћкw поwстрю2 ћкw м0лнію мeчь м0й, и3 пріи1метъ сyдъ рукA моS:

И# воздaмъ мeсть врагHмъ, и3 ненави1дzщымъ мS воздaмъ.

Ўпою2 стрёлы мо‰ t кр0ве, и3 мeчь м0й снёстъ мzсA:

T кр0ве ћзвеныхъ и3 плэнeніz, t глaвъ кнzзeй kзhческихъ.

Возвесели1тесz нб7сA кyпнw съ ни1мъ, и3 да покл0нzтсz є3мY вси2 ѓгGли б9іи.

Возвесели1тесz kзhцы съ людьми2 є3гw2, и3 да ўкрэпsтсz є3мY вси2 сhнове б9іи.

Ћкw кр0вь сынHвъ свои1хъ tмщaетъ, и3 tмсти1тъ: и3 воздaстъ мeсть врагHмъ, и3 ненави1дzщымъ є3го2 воздaстъ.

И# њчи1ститъ гDь зeмлю людeй свои1хъ.

Слaва, и3 нhнэ: