Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Субботы святаго и праведнаго Лазаря

Апостол ко Евреом, зачало 333, от полу.

Бра́тие, ца́рство непоколеби́мо прие́млюще, да и́мамы благода́ть, éюже слу́жим благоуго́дно Бо́гу с благогове́нием и стра́хом, и́бо Бог наш oгнь пояда́яй eсть. Братолю́бие да пребыва́ет. Страннолю́бия не забыва́йте, тем бо не ве́дяще не́цыи странноприя́ша а́нгелы. Помина́йте ю́зники, а́ки с ни́ми свя́зани: озлобля́eмыя, а́ки и са́ми су́ще в те́ле. Честна́ жени́тва во всех, и ло́же нескве́рно: блуднико́м же и прелюбоде́eм су́дит Бог. Не сребролю́бцы нра́вом, дово́льни су́щими. Той бо рече́: не и́мам тебе́ оста́вити, ниже́ и́мам от тебé отступи́ти. Я́ко дерза́ющим нам глаго́лати: Госпо́дь мне помо́щник, и не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? Помина́йте наста́вники ва́ша, и́же глаго́лаша вам сло́во Бо́жие, и́хже взира́юще на сконча́ние жи́телства, подража́йте ве́ре их. Иису́с Христо́с вчера́ и днесь, то́йже и во ве́ки.

Евангелие от Иоанна, зачало 39.

Во вре́мя о́но, бе не́кто боля́ Ла́зарь от Вифа́нии, от ве́си Мари́ины и Ма́рфы сестры́ eя́. Бе же Мари́я пома́завшая Го́спода ми́ром и оте́рши но́зе Eго́ власы́ свои́ми, eя́же брат Ла́зарь боля́ше. Посла́сте у́бо сeстре́ к Нему́, глаго́люще: Го́споди, се, eго́же лю́биши, боли́т. Слы́шав же Иису́с рече́: сия́ боле́знь несть к сме́рти, но о сла́ве Бо́жии, да просла́вится Сын Бо́жий eя́ ра́ди. Любля́ше же Иису́с Ма́рфу, и сестру́ eя́, и Ла́заря. Егда́ же услы́ша, я́ко боли́т, тогда́ пребы́сть на не́мже бе ме́сте два дни. Пото́м же глаго́ла ученико́м: и́дем во Иуде́ю па́ки. Глаго́лаша Eму́ ученицы́: Равви́, ны́не иска́ху Тебе́ ка́мением поби́ти Иудеe, и па́ки ли и́деши та́мо? Отвеща́ Иису́с: не два ли на́десяте часа́ eста́ во дне? А́ще кто хо́дит во дне, не по́ткнется, я́ко свет ми́ра сего́ ви́дитъ: А́ще кто хо́дит в нощи́, по́ткнется, я́ко несть све́та в нем. Сия́ рече́, и посе́м глаго́ла им: Ла́зарь друг наш у́спе, но иду́, да возбужу́ eго́. Ре́ша же ученицы́ Eго́: Го́споди, а́ще у́спе, спасе́н бу́дет. Рече́ же Иису́с о сме́рти eго́, oни́ же мне́ша, я́ко о успе́нии сна глаго́лет. Тогда́ рече́ им Иису́с не обину́яся: Ла́зарь у́мре: И ра́дуюся вас ра́ди, да ве́руете, я́ко не бех та́мо, но и́дем к нему́. Рече́ же Фома́, глаго́лемый Близне́ц, ученико́м: и́дем и мы, да у́мрем с Ним. Прише́д же Иису́с, обре́те eго́ четы́ре дни уже́ иму́ща во гро́бе. Бе же Вифа́ния близ Иерусали́ма я́ко ста́дий пятьна́десять, И мно́зи от Иудéй бя́ху пришли́ к Ма́рфе и Мари́и, да уте́шат их о бра́те eю́. Ма́рфа же eгда́ услы́ша, я́ко Иису́с гряде́т, сре́те Eго́, Мари́я же до́ма седя́ше. Рече́ же Ма́рфа ко Иису́су: Го́споди, а́ще бы зде был, не бы брат мой у́мерл. Но и ны́не вем, я́ко eли́ка а́ще про́сиши от Бо́га, даст Тебе́ Бог. Глаго́ла eй Иису́с: воскре́снет брат твой. Глаго́ла Eму́ Ма́рфа: вем, я́ко воскре́снет в воскреше́ние, в после́дний день. Рече́ же eй Иису́с: Аз eсмь воскреше́ние и живо́т, ве́руяй в Мя, а́ще и у́мрет, оживе́т. И всяк живы́й, и ве́руяй в Мя, не у́мрет во ве́ки. Е́млеши ли ве́ру сему́? Глаго́ла Eму́: eй, Го́споди, аз ве́ровах, я́ко Ты eси́ Христо́с Сын Бо́жий, и́же в мир гряды́й. И сия́ ре́кши, и́де и пригласи́ Мари́ю сестру́ свою́, тай, рекши: Учи́тель прише́л eсть, и глаша́ет тя. Oна́ же я́ко услы́ша, воста́ ско́ро, и и́де к Нему́. Не уже́ бо бе прише́л Иису́с в весь, но бе на месте, идеже срете Eго Ма́рфа. Иуде́e же у́бо су́щии с не́ю в дому́, и утеша́юще ю́, ви́девше Мари́ю, я́ко ско́ро воста́ и изы́де, по ней идо́ша, глаго́люще, я́ко и́дет на гроб, да пла́чет та́мо. Мари́я же я́ко прии́де, иде́же бе Иису́с, ви́девши Eго́, паде́ Eму́ на но́гу, глаго́лющи Eму́: Го́споди, а́ще бы eси́ был зде, не бы у́мерл мой брат. Иису́с же, я́ко ви́де ю́ пла́чущуся, и прише́дшия с не́ю Иудéи пла́чуща, запрети́ ду́ху, и возмути́ся Сам. И рече́: где положи́сте eго́? Глаго́лаша Eму́: Го́споди, прииди́ и виждь. Прослези́ся Иису́с. Глаго́лаху у́бо жи́дове: виждь, ка́ко любля́ше eго́. Не́цыи же от них ре́ша: не можа́ше ли Сей, отве́рзый óчи слепо́му, сотвори́ти, да и сей не у́мрет? Иису́с же па́ки претя́ в Себе́, прии́де ко гро́бу. Бе же пеще́ра, и ка́мень лежа́ше на ней. Глаго́ла Иису́с: возьми́те ка́мень. Глаго́ла Eму́ сестра́ уме́ршаго Ма́рфа: Го́споди, уже́ смерди́т, четверодне́вен бо eсть. Глаго́ла eй Иису́с: не рех ли ти, я́ко а́ще ве́руеши, у́зриши сла́ву Бо́жию? Взя́ша у́бо ка́мень, иде́же бе уме́рый лежа́. Иису́с же возве́д óчи горе́, и рече́: Óтче, хвалу́ Тебе́ воздаю́, я́ко услы́шал eси́ Мя. Аз же ве́дех, я́ко всегда́ Мя послу́шаеши, но наро́да ра́ди стоя́щаго о́крест рех, да ве́ру и́мут, я́ко Ты Мя посла́л eси́. И сия́ рек, гла́сом вели́ким воззва́: Ла́заре, гряди́ вон. И изы́де уме́рый, обя́зан рука́ма и нога́ма укро́ем, и лице́ eго́ убру́сом обя́зано. Глаго́ла им Иису́с: разреши́те eго́, и оста́вите ити́. Мно́зи у́бо от Иудéй прише́дшии к Мари́и и ви́девше, я́же сотвори́ Иису́с, ве́роваша в Него́.

Чтения великого поста