Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Субботы пятыя седмицы

Апостол дне ко Евреем, зачало 322:

Бра́тие, не в рукотворе́нная свята́я вни́де Христо́с, противообра́зная и́стинных, но в са́мое Не́бо, ны́не да яви́тся лицу́ Бо́жию о нас. Ни да мно́гажды прино́сит Себе́, я́коже первосвяще́нник вхо́дит во свята́я [святы́х] по вся ле́та с кро́вию чужде́ю. Поне́же подоба́ше бы Ему́ мно́жицею страда́ти от сложе́ния мiра, ны́не же еди́ною в кончи́ну веко́в, во отмета́ние греха́, же́ртвою Свое́ю яви́ся. И я́коже лежи́т челове́ком еди́ною умре́ти, пото́м же суд. Та́ко и Христо́с еди́ною принесе́ся, во е́же вознести́ мно́гих грехи́, второ́е без греха́ яви́тся, жду́щим Его́ во спасе́ние.

И Богородицы, от тогоже послания, зачало 320:

Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ния оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ния бо сооружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же глаго́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ния, глаго́лемая Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи кади́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ херуви́ми сла́вы, осеня́ющии oлта́рь: о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Евангелие дне, от Марка, зачало 35:

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с и ученицы́ Его́ в ве́си Кесари́и Фили́пповы, и на пути́ вопроша́ше ученики́ Своя́, глаго́ля им: кого́ Мя глаго́лют челове́цы бы́ти? Они́ же отвеща́ша: Иоа́нна Крести́теля, и ини́и Илию́, друзи́и же еди́наго от проро́к. И Той глаго́ла им: вы же кого́ Мя глаго́лете бы́ти? Отвеща́в же Петр глаго́ла Ему́: Ты еси́ Христо́с. И запрети́ им, да ни кому́же глаго́лют о Нем. И нача́т учи́ти их, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому мно́го пострада́ти и искуше́ну бы́ти от ста́рец и архиере́й, и кни́жник, и убие́ну бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути.

И Богородицы, от Луки, зачало 54:

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую: жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́я, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́я же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́щии е́.

Чтения великого поста