Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Субботы третия седмицы

Апостол дне ко евреем, зачало 325.

Бра́тие, воспомина́йте пе́рвыя дни ва́ша, в ни́хже просвети́вшеся, мно́гия стра́сти претерпе́сте страда́ний, о́во у́бо, поноше́ньми и скорбьми́ позо́р бы́вше, о́во же, о́бщницы бы́вше живу́щым та́ко. И́бо ю́зам мои́м спострада́сте и разграбле́ние име́ний ва́ших с ра́достию прия́сте, ве́дяще име́ти себе́ име́ние на небесе́х пребыва́ющее и лу́чшее. Не отлага́йте у́бо дерзнове́ния ва́шего, е́же и́мать мздовоздая́ние вели́ко. Терпе́ния бо и́мате потре́бу, да во́лю Бо́жию сотво́рше, прии́мете обетова́ние. И еще́ бо ма́ло ели́ко ели́ко, Гряды́й прии́дет и не укосни́т, а пра́ведный от ве́ры жив бу́дет.

Другий, за упокой, к солуняном, зачало 270.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Евангелие от Марка, зачало 8.

Во вре́мя о́но, мимогряды́й Иису́с ви́де Леви́ю Алфе́ова, седя́ща на мы́тнице, и глаго́ла ему́: по Мне гряди́. И воста́в в след Его́ и́де. И бысть возлежа́щу Ему́ в дому́ его́, и мно́зи мытари́ и гре́шницы возлежа́ху со Иису́сом и со ученики́ Его́, бя́ху бо мно́зи, и по Нем идо́ша. И кни́жницы и фарисе́е, ви́девше Его́ яду́ща с мытари́ и гре́шники, глаго́лаху ученико́м Его́: что я́ко с мытари́ и гре́шники яст и пие́т? И слы́шав Иису́с глаго́ла им: не тре́буют здра́вии врача́, но боля́щии, не приидо́х призва́ти пра́ведники, но гре́шники на покая́ние.

И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Чтения великого поста