Шрифт

 

КАНОН  О  УСОПШЕМ  (УСОПШЕЙ)

 

[При чтении канона отдельно от панихиды:

 

Моли́твами  святы́х  оте́ц  на́ших,  Го́споди  Иису́се  Христе́  Бо́же  наш,  поми́луй  нас.  Ами́нь.

Святы́й  Бо́же,  Святы́й  кре́пкий,  Святы́й  безсме́ртный,  поми́луй  нас.  (Трижды)

Сла́ва  Отцу́  и  Сы́ну  и  Свято́му  Ду́ху,  и  ны́не  и  при́сно  и  во  ве́ки  веко́в.  Ами́нь.

Пресвята́я  Тро́ице,  поми́луй  нас;  Го́споди,  очи́сти  грехи́  на́ша;  Влады́ко,  прости́  беззако́ния  на́ша;  Святы́й,  посети́  и  исцели́  не́мощи  на́ша,  и́мене  Твоего́  ра́ди.

    Го́споди,  поми́луй.  (Трижды)  Слава,  и  ныне:

О́тче  наш,  Иже  еси́  на  небесе́х,  да  святится  имя  Твое́,  да  прии́дет  ца́рствие  Твое́,  да  бу́дет  во́ля  Твоя́,  я́ко  на  небеси́  и  на  земли.  Хлеб  наш  насущный  даждь  нам  днесь;  и  остави  нам  долги  на́ша,  я́коже  и  мы  оставляем  должником  нашим;  и  не  введи  нас  во  искушение,  но  изба́ви  нас  от  лука́ваго.

Го́споди,  поми́луй  (12  раз).  Слава,  и  ныне:

Прииди́те,  поклони́мся  Царе́ви  на́шему  Бо́гу.  (Поклон.)

Прииди́те,  поклони́мся  и  припаде́м  Христу́,  Царе́ви  на́шему  Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те,  поклони́мся  и  припаде́м  Самому  Христу́,  Царе́ви  и  Бо́гу  на́шему. (Поклон.)

Псалом  90

Живы́й  в  по́мощи  Вы́шняго,  в  кро́ве  Бо́га  небе́снаго  водвори́тся.  Рече́т  Го́сподеви:  засту́пник  мой  еси́  и  прибе́жище  мое́,  Бог  мой,  и  упова́ю  на  Него́.  Я́ко  Той  изба́вит  тя  от  се́ти  ло́вчи,  и  от  словесе́  мяте́жна,  плещма́  Свои́ма  осени́т  тя,  и  под  криле́  Его́  наде́ешися,  ору́жием  обы́дет  тя  и́стина  Его́.  Не  убои́шися  от  стра́ха  нощна́го,  от  стрелы́  летя́щия  во  дни,  от  ве́щи  во  тьме  преходя́щия,  от  сря́ща  и  бе́са  полу́деннаго.  Паде́т  от  страны́  твое́й  ты́сяща,  и  тьма  одесну́ю  тебе́,  к  тебе́  же  не  прибли́жится,  оба́че  очи́ма  твои́ма  смо́триши  и  воздая́ние  гре́шников  у́зриши.  Я́ко  Ты,  Го́споди,  упова́ние  мое́;  Вы́шняго  положи́л  еси́  прибе́жище  твое́.  Не  прии́дет  к  тебе́  зло,  и  ра́на  не  прибли́жится  телеси́  твоему́,  я́ко  А́нгелом  Свои́м  запове́сть  о  тебе́,  сохрани́ти  тя  во  всех  путе́х  твои́х.  На  рука́х  во́змут  тя,  да  не  когда́  преткне́ши  о  ка́мень  но́гу  твою́;  на  а́спида  и  васили́ска  насту́пиши,  и  попере́ши  льва  и  зми́я.  Я́ко  на  Мя  упова́,  и  изба́влю  и;  покры́ю  и,  я́ко  позна́  и́мя  мое́.  Воззове́т  ко  Мне,  и  услы́шу  его́,  с  ним  есмь  в  ско́рби,  изму́  его́  и  просла́влю  его́,  долгото́ю  дней  испо́лню  его́  и  явлю́  ему́  спасе́ние  мое́.

 

Слава,  и  ныне:  Аллилу́ия,  аллилу́ия,  аллилу́ия,  сла́ва  Тебе́,  Бо́же.  (Трижды)  Го́споди,  поми́луй.  (Трижды)

Тропарь,  глас  8-й

Глубино́ю  му́дрости  человеколю́бно  вся  стро́яй  и  поле́зное  всем  подава́яй,  еди́не  Соде́телю,  упоко́й,  Го́споди,  ду́шу  раба́  Твоего́  (рабы́  Твоея́,  раб  Твои́х):  на  Тя  бо  упова́ние  возложи́  (возложи́ша),  Творца́  и  Зижди́теля  и  Бо́га  на́шего.

Слава,  и  ныне:  Богородичен:

Тебе́  и  сте́ну,  и  приста́нище  и́мамы,  и  моли́твенницу  благоприя́тну  к  Бо́гу,  Его́же  родила́  еси́,  Богоро́дице  безневе́стная,  ве́рных  спасе́ние.

Псалом  50

Поми́луй  мя,  Бо́же,  по  вели́цей  ми́лости  Твое́й,  и  по  мно́жеству  щедро́т  Твои́х  очи́сти  беззако́ние  мое́.  Наипа́че  омы́й  мя  от  беззако́ния  мое́го,  и  от  греха́  мое́го  очи́сти  мя.  Я́ко  беззако́ние  мое́  аз  зна́ю,  и  грех  мой  предо  мно́ю  есть  вы́ну.  Тебе́  еди́ному  согреши́х  и  лука́вое  пред  Тобо́ю  сотвори́х,  я́ко  да  оправди́шися  во  словесе́х  Твои́х  и  победи́ши,  внегда́  суди́ти  Ти.  Се  бо,  в  беззако́ниих  зача́т  есмь,  и  во  гресе́х  роди́  мя  ма́ти  моя́.  Се  бо,  и́стину  возлюби́л  еси́,  безве́стная  и  та́йная  прему́дрости  Твоея́  яви́л  ми  еси́.  Окропи́ши  мя  иссо́пом,  и  очи́щуся,  омы́еши  мя,  и  па́че  сне́га  убелю́ся.  Слу́ху  мое́му  да́си  ра́дость  и  весе́лие,  возра́дуются  ко́сти  смире́нныя.  Отврати́  лице́  Твое́  от  грех  мои́х,  и  вся  беззако́ния  моя́  очи́сти.  Се́рдце  чи́сто  сози́жди  во  мне,  Бо́же,  и  дух  прав  обнови́  во  утро́бе  мое́й.  Не  отве́ржи  мене́  от  лица́  Твоего́,  и  Ду́ха  Твоего́  Свята́го  не  отыми́  от  мене́.  Возда́ждь  ми  ра́дость  спасе́ния  Твоего́  и  Ду́хом  влады́чним  утверди́  мя.  Научу́  беззако́нныя  путе́м  Твои́м,  и  нечести́вии  к  Тебе́  обратя́тся.  Изба́ви  мя  от  крове́й,  Бо́же,  Бо́же  спасе́ния  мое́го,  возра́дуется  язы́к  мой  пра́вде  Твое́й.  Го́споди,  устне́  мои́  отве́рзеши,  и  уста́  моя́  возвестя́т  хвалу́  Твою́.  Я́ко  а́ще  бы  восхоте́л  еси́  же́ртвы,  дал  бых  у́бо,  всесожже́ния  не  благоволи́ши.  Же́ртва  Бо́гу  дух  сокруше́н,  се́рдце  сокруше́нно  и  смире́нно  Бог  не  уничижи́т.  Ублажи́,  Го́споди,  благоволе́нием  Твои́м  Сио́на,  и  да  сози́ждутся  сте́ны  Иерусали́мския.  Тогда́  благоволи́ши  же́ртву  пра́вды,  возноше́ние  и  всесожега́емая,  тогда́  возложа́т  на  олта́рь  Твой  тельцы́.]

 

 

Канон, глас 8-й

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго  раба́   Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м, имярек, да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго  раба́   Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

 И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному, имярек.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

 

[При чтении канона отдельно от панихиды:

 

Го́споди, поми́луй (Трижды)

Седален, глас 5-й

Поко́й, Спа́се наш, с пр́аведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.]

 

При чтении панихиды повторяем ирмос:

Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди...

Го́споди, поми́луй (40 раз)

и молитву:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ имярек и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ имярек Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6-й

Вои́стинну суета́ вся́ческая, житие́ же сень и со́ние, и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, я́коже рече́ Писа́ние; егда́ мир приобря́щем, тогда́ во гроб всели́мся, иде́же вку́пе ца́рие и ни́щий. Те́мже, Христе́ Бо́же, преста́вльшагося упоко́й, я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне: Богородичен:

Всесвята́я Богоро́дице, во вре́мя живота́ мое́го не оста́ви мене́, челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, поко́й и живо́т.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

 Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

 

[При чтении канона отдельно от панихиды:

 

Го́споди, поми́луй (Трижды.)  Слава и ныне:

Кондак, глас 8-й

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.]

 

При чтении панихиды повторяем ирмос:

Молитву пролию ко Господу...

Го́споди, поми́луй (40 раз)

и молитву:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ имярек и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ имярек Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Кондак, глас 8-й: Со святы́ми упоко́й…

Икос: Сам Еди́н еси Безсмертный…

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Влады́ку Христа́ ро́ждшая всех Бо́га, вла́сти те́мныя возду́шнаго кня́зя изба́ви, Де́во, ду́шу преста́вльшагося в ве́ре и воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не, прегреше́ния оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бре́мя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его́, воспе́вшаго Тебе́, Христе́ Спа́се: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его во ве́ки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо жезл нарече́ Тя, ин же дверь восто́чную, ов же го́ру челове́ки несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с. Тем Тя, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никто́же, Милосе́рде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Еди́н, Иису́се Христе́, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо живо́т еси́ и поко́й, и свет, и весе́лие всех, Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын сый Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршия оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живы́х, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо помо́щницу и́мамы, земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем.

 

[При чтении канона отдельно от панихиды:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, присноблаже́нную и пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И окончание канона (см. ниже).]

 

При чтении панихиды:

Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.

 

Повторяем ирмос: Ужасеся о сем Небо…

 

И окончание панихиды (литию).