Шрифт

Для келейного (домашнего) чтения

Часослов на церковно-славянском языке. Молитвы трапезы

Мlтвы трапeзы

Глаг0лемъ мlтву трапeзы:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3гw2, жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.

ХrтE б9е, бlгослови2 ћстіе и3 питіE рабHмъ твои6мъ, ћкw с™ъ є3си2 всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# востaвше глаг0лемъ:

Бlгословeнъ бGъ, ми1луzй и3 питazй нaсъ t ю4ности нaшеz, даsй пи1щу всsкой пл0ти: и3сп0лни рaдости и3 весeліz сердцA н†ша, да всегдA всsкое дов0льство и3мyще, преиз8wби1луемъ во всsкое дёло бlг0е, во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ: съ ни1мже тебЁ слaва подобaетъ, держaва, чeсть и3 поклонeніе со с™hмъ д¦омъ, во вёки, ґми1нь.

Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ с™hй, слaва тебЁ цRю2, ћкw дaлъ є3си2 нaмъ бр†шна въ весeліе: и3сп0лни нaсъ и3 д¦а с™aгw, да њбрsщемсz пред8 тоб0ю бlгоуг0дни и3 непостhдни, є3гдA воздaси комyждо по дэлHмъ є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Бlгодари1мъ тS, хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2 нaсъ земнhхъ твои1хъ бл†гъ, не лиши2 нaсъ и3 нбcнагw твоегw2 цrтвіz: но ћкw посредЁ ўченикHвъ твои1хъ пришeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ даS и5мъ, пріиди2 и3 къ нaмъ, и3 сп7си2 нaсъ.

Часослов на церковно-славянском для мирян