Шрифт

Чтения в день Святой Троицы.

Ветхозаветные Паримии на Вечерне

Числ чтение. [Глава 11.]

Рече Госпо́дь Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко си́и суть ста́рцы люде́й, и кни́жники их: и приведе́ши их в сень свиде́ния, и ста́нут ту с тобо́ю. И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и отыму́ от Ду́ха су́щаго в тебе́, и возложу́ на них, и посо́бствуют с тобо́ю стремле́ния люде́й, и не пово́диши их ты еди́н. И собра́ Моисе́й се́дмьдесят муже́й от ста́рец люде́й, и поста́ви их о́крест се́ни. И сни́де Госпо́дь во о́блаце, и глаго́ла Моисе́ю, и взят от Ду́ха И́же в нем, и положи́ на седми́десяти муже́й ста́рец: а я́коже почи́ Дух на них, и прореко́ша в стану́, и ктому́ не приложи́ша. И оста́ша два му́жа в стану́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д, и почи́ на них Дух: и си́и бе́ша от напи́санных, и не приидо́ша в сень, и проро́чествоваста в стану́. И прите́к ю́ноша возвести́ Моисе́ю, и рече́ ему́, глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуета в стану́. И отвеща́в Иису́с сын Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный его́, рече́: го́споди Моисе́е, возбрани́ и́ма. И рече́ ему́ Моисе́й: не ревну́еши ли ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них?

Пророчества Иоилева чтение. [Глава 2.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ча́да Сио́нова ра́дуйтеся, и весели́теся о Го́споде Бо́зе ва́шем, я́ко даде́ вам бра́шна в пра́вду, и одожди́т вам дождь ра́нный и по́здный, я́коже пре́жде. И напо́лнятся гу́мна пшени́цы, и излию́тся точи́лия вина́ и еле́а. И вдам вам вме́сто лет, и́хже поядо́ша пру́зи и гу́сеницы, и ржа, и хру́стове, си́ла Моя́ вели́кая, ю́же посла́х на вы. И сне́сте яду́ще и насытите́ся, и похва́лите и́мя Го́спода Бо́га ва́шего, И́же сотвори́ свы́ше чудеса́: и не постыдя́тся лю́дие Мои́ в век. И разуме́ете, я́ко посреде́ Изра́иля Аз есмь, и Аз Госпо́дь Бог ваш, и несть ино́го, ра́зве Мене́: и не постыдя́тся ктому́ лю́дие Мои́ в век. И бу́дет по сих, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́кую плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят. И́бо на рабы́ Моя́, и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и прореку́т. И дам чудеса́ на небеси́ горе́, и зна́мения на земли́ ни́зу, кровь и огнь, и куре́ние ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде прише́ствия дне Госпо́дня вели́каго и стра́шнаго. И бу́дет всяк, и́же а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся.

Пророчества Иезекиилева чтение. [Глава 36.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ вас от язы́к, и соберу́ вы от всех язы́к стра́нных, и введу́ вы в зе́млю ва́шу, и окроплю́ на вы чи́стую во́ду, и очи́ститеся от всех нечисто́т ва́ших, и от всех и́дол ва́ших, и очи́щу вы. И дам вам се́рдце но́вое, и дух но́вый дам вам, и отыму́ се́рдце ка́менное от пло́ти ва́шея, и дам вам се́рдце пло́тяное, и Дух Мой дам в вас. И сотворю́, да во оправда́ниих Мои́х хо́дите, и судьбы́ Моя́ сохраните́, и сотворите́. И вселите́ся в зе́млю, ю́же дах отце́м ва́шим, и бу́дете Ми в лю́ди, и Аз бу́ду вам в Бо́га.

Евангелие на Утрени

Евангелие Иоанна, зачало 65. [Ин. 20, 19 – 23.]

Су́щу по́зде в день той, во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́, и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася же ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам. Я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят. И́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им: и и́мже держите́, держа́тся.

Чтение на Божественной Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 3. [Деян. 2, 1 – 11.]

Во дни о́ны, егда́ скончава́шася дни́е Пятдеся́тницы, бе́ша вси апо́столи единоду́шно вку́пе. И бысть внеза́пу с небесе́ шум, я́ко носи́му дыха́нию бу́рну, и испо́лни весь дом, иде́же бя́ху седя́ще: и яви́шася им разделе́ни язы́цы я́ко о́гненни, се́де же на еди́ном ко́емждо их. И испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та и нача́ша глаго́лати ины́ми язы́ки, я́коже Дух дая́ше им провещава́ти. Бя́ху же во Иерусали́ме живу́щии иуде́и, му́жие благогове́йнии, от всего́ язы́ка, и́же под небесе́м. Бы́вшу же гла́су сему́, сни́деся наро́д и смяте́ся, я́ко слы́шаху еди́н ко́йждо их свои́м язы́ком глаго́лющих их. Дивля́хуся же вси и чудя́хуся, глаго́люще друг ко дру́гу: не се ли, вси сии суть глаго́лющии галиле́ане? И ка́ко мы слы́шим ко́йждо свой язы́к наш, в не́мже роди́хомся, па́рфяне и ми́дяне и елами́те, и живу́щии в Месопота́мии, во Иуде́и же и Каппадоки́и, в По́нте и во Аси́и, во Фриги́и же и Памфили́и, во Еги́пте и страна́х Ливи́и, я́же при Кирини́и, и приходя́щии ри́мляне, иуде́е же и прише́льцы, кри́тяне и ара́вляне, слы́шим глаго́лющих их на́шими язы́ки вели́чия Бо́жия.

Евангелие от Иоанна, зачало 27. [Ин. 7, 37 – 52; 8, 12.]

В после́дний день вели́кий пра́здника стоя́ше Иису́с и зва́ше, глаго́ля: а́ще кто жа́ждет, да прии́дет ко Мне и пие́т. Ве́руяй в Мя, я́коже рече́ Писа́ние, ре́ки от чре́ва его́ истеку́т воды́ жи́вы. Сие́ же рече́ о Ду́се, Его́же хотя́ху приима́ти ве́рующии во и́мя Его́: не у бо бе Дух Святы́й, я́ко Иису́с не у бе просла́влен. Мно́зи же от наро́да слы́шавше сло́во, глаго́лаху: Сей есть вои́стинну проро́к. Друзи́и глаго́лаху: Сей есть Христо́с. О́вии же глаго́лаху: еда́ от Галиле́и Христо́с прихо́дит? Не Писа́ние ли рече́, я́ко от се́мене Дави́дова и от Вифлее́мския ве́си, иде́же бе Дави́д, Христо́с прии́дет? Ра́спря у́бо бысть в наро́де Его́ ра́ди. Не́цыи же от них хотя́ху я́ти Его́, но никто́же возложи́ Нань ру́це. Приидо́ша же слуги́ ко архиере́ом и фарисе́ом, и ре́ша им ти́и: почто́ не приведо́сте Его́? Отвеща́ша слуги́: николи́же та́ко есть глаго́лал челове́к, я́ко Сей Челове́к. Отвеща́ша у́бо им фарисе́е: еда́ и вы прельще́ни бы́сте? Еда́ кто от князь ве́рова вонь, или́ от фарисе́й? Но наро́д сей, и́же не весть зако́на, про́кляти суть. Глаго́ла Никоди́м к ним, и́же прише́дый к Нему́ но́щию, еди́н сый от них: Еда́ зако́н наш су́дит челове́ку, а́ще не слы́шит от него́ пре́жде и разуме́ет, что твори́т? Отвеща́ша и реко́ша ему́: еда́ и ты от Галиле́и еси́? Испыта́й и виждь, я́ко проро́к от Галиле́и не прихо́дит. Па́ки же им Иису́с рече́ глаго́ля: Аз есмь свет ми́ру, ходя́й по Мне не и́мать ходи́ти во тьме, но и́мать свет живо́тный.

Последования и молитвы в Пасхальный период