Шрифт

Чтения в Неделю 7-ую по Пасхе, 318 Отцев в Никее.

Ветхозаветные Паримии на Вечерне

Бытия чтение (глава 14):

Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ свои́х си домоча́дец три́ста и осмна́десять и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ Содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча ходоллогомо́рскаго и с царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну, сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гу Вы́шнему, И́же созда́ Не́бо и зе́млю, и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.

Втораго закона чтение (глава 1):

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог ваш умно́жил вы есть, и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судия́м ва́шим. И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть.

Втораго закона чтение (глава 10):

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти их и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И обре́жите жестокосе́рдие ва́ше, и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бог ваш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й, Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и вдови́це и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, и́же сотвори́л ти есть вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

Евангелие на Утрени

Евангелие 10 воскресно, от Иоанна, зачало 66. [Ин. 21, 1 – 14.]

Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых, на мо́ри Тивериа́дстем. яви́ся же си́це. Бя́ху вку́пе Си́мон Петр, и Фома́ нарица́емый Близне́ц, и Нафана́ил, и́же бе от Ка́ны Галиле́йския, и сы́на Зеведе́ова, и и́на от учени́к Его́ два. Глаго́ла им Си́мон Петр: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́дем и мы с тобо́ю. Изыдо́ша же и вседо́ша а́бие в кора́бль, и в ту нощь не я́ша ничесо́же. У́тру же бы́вшу, ста Иису́с при бре́зе: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла же им Иису́с: де́ти, еда́ что сне́дно и́мате? Отвеща́ша Ему́: ни. Он же рече́ им: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху привлещи́ ея́ от мно́жества рыб. Глаго́ла же учени́к той, его́же любля́ше Иису́с, Петро́ви: Госпо́дь есть. Си́мон же Петр слы́шав, я́ко Госпо́дь есть, епенди́том препоя́сася, бе бо наг, и вве́ржеся в мо́ре. А друзи́и ученицы́ кораблеце́м приидо́ша, [не бе́ша бо дале́че от земли́, но я́ко две сте лакте́й,] влеку́ще мре́жу рыб. Я́коже излезо́ша на зе́млю, ви́деша огнь лежа́щь, и ры́бу на нем лежа́щу и хлеб. И глаго́ла им Иису́с: принеси́те от рыб, я́же я́сте ны́не. Влез же Си́мон Петр, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́ких рыб, сто и пятьдеся́т, и три: и толи́ко су́щим, не прото́ржеся мре́жа. Глаго́ла им Иису́с: прииди́те, обе́дуйте. Ни еди́н же сме́яше от учени́к истяза́ти Его́, Ты кто еси́; ве́дяще, я́ко Госпо́дь есть. Прии́де же Иису́с, и прия́т хлеб, и даде́ им, и ры́бу та́кожде. Се уже́ тре́тие яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых.

Чтение на Божественной Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 44. [Деян. 20, 16 – 18, 28 – 36.]

Во дни о́ны, суди́ Па́вел ми́мо ити́ Ефе́с, я́ко да не бу́дет ему закосне́ти во Аси́и, тща́ше бо ся, а́ще возмо́жно бу́дет, в день Пятьдеся́тный бы́ти во Иерусали́ме. От Мили́та же посла́в во Ефе́с, призва́ пресви́теры церко́вныя. И я́коже приидо́ша к нему́, рече́ к ним: внима́йте у́бо себе́ и всему́ ста́ду, в не́мже вас Дух Святы́й поста́ви епи́скопы, пасти́ Це́рковь Го́спода и Бо́га, ю́же стяжа́ Кро́вию Свое́ю. Аз бо вем сие́, я́ко по отше́ствии мое́м вни́дут во́лцы тя́жцы в вас, не щадя́щии ста́да: И от вас саме́х воста́нут му́жие глаго́лющии развраще́ная, е́же отторга́ти ученики́ вслед себе́. Сего́ ра́ди бди́те, помина́юще, я́ко три лета нощь и день не престая́х уча́ со слеза́ми еди́наго кого́ждо вас. И ны́не предаю́ вас, бра́тие, Бо́гови и сло́ву благода́ти Его́, могу́щему назда́ти и да́ти вам насле́дие во освяще́нных всех. Сребра́ или́ зла́та или́ риз ни еди́наго возжела́х. Са́ми ве́сте, я́ко тре́бованию моему́ и су́щим со мно́ю послужи́сте ру́це мои́ си́и. Вся сказа́х вам, я́ко та́ко тружда́ющимся подоба́ет заступа́ти немощны́я, помина́ти же сло́во Го́спода Иису́са, я́ко Сам рече́: блаже́ннее есть па́че дая́ти, не́жели приима́ти. И сия́ рек, прекло́нь коле́на своя́, со все́ми и́ми помоли́ся.

Евангелие от Иоанна, зачало 56. [Ин. 17, 1 – 13.]

Во вре́мя о́но, возведе́ Иису́с о́чи Свои́ на не́бо и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко, е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный: Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самого́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша: Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть: И Моя́ вся Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́, и просла́вихся в них: И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́.

Последования и молитвы в Пасхальный период