Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Паремий, Апостола и Евангелия в Неделю Всех Святых в земле Русской просиявших.

На Великой Вечерне

Пророчества Исаиина чтение (глава 49, 8–15)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния помого́х тебе́. И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И су́щим во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в путь и вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

Премудрости Иисуса, сына Сирахова, чтение (глава 44, 1–14):

Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́. Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х и му́жи, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах; старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й. Прему́драя словеса́ в наказа́нии их; и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жи бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х. Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. Суть от них и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́. И суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии, и бы́ша я́ко не бы́вше, и ча́да их по них. Но си́и му́жие ми́лостивии, и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша, с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие, изча́дия их в заве́тех. Оста́ся се́мя их и ча́да их по них, до ве́ка пребу́дет се́мя их, и сла́ва их не потреби́тся. Телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Премудрости Соломоновы чтение (глава 3, 1–9):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И в ма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут: я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их: и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

На Утрени

Евангелие воскресное 2-е, от Марка, зачало 70

Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́я Магдали́на, и Мари́я Иа́ковля, и Саломи́я купи́ша арома́ты, да прише́дше пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу. И глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? [И воззре́вше ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень,] бе бо ве́лий зело́. И вле́зше во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна в оде́жду белу́, и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужаса́йтеся. Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго, воста́, несть зде; се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́. Но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и; та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дше бежа́ша от гро́ба, имя́ше же их тре́пет и у́жас. И никому́же ничто́же ре́ша, боя́ху бо ся.

На Литургии

Апостол к Римляном, зачало 81 (от полу).

Бра́тие, сла́ва и честь и мир вся́кому де́лающему благо́е, иуде́еви же пре́жде и е́ллину. Несть бо на лица́ зре́ния у Бо́га. Ели́цы бо беззако́нно согреши́ша, беззако́нно и поги́бнут, и ели́цы в зако́не согреши́ша, зако́ном суд прии́мут. Не слы́шателие бо зако́на пра́ведни пред Бо́гом, но творцы́ зако́на, си́и оправдя́тся. Егда́ бо язы́цы, не иму́ще зако́на, естество́м зако́нная творя́т, си́и, зако́на не иму́ще, са́ми себе́ суть зако́н. И́же явля́ют де́ло зако́нное напи́сано в сердца́х свои́х, спослушеству́ющи им со́вести, и между́ собо́ю помысло́м осужда́ющым или́ отвеща́ющым, в день, егда́ су́дит Бог та́йная челове́ком, по благове́стию моему́, Иису́сом Христо́м.

И святым, Апостол ко Евреом, зачало 330.

Бра́тие, святи́и вси ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́, ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т, друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин [весь] мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Или ин Апостол святым, к Колоссаем, зачало 256 от полу.

Бра́тие, а́ще умро́сте со Христо́м от стихи́й мiра, почто́ а́ки живу́ще в мiре стяза́етеся? Не косни́ся, ниже́ вкуси́, ни осяжи́; я́же суть вся во истле́ние употребле́нием, по за́поведем и уче́нием челове́ческим; я́же суть сло́во у́бо иму́ще прему́дрости в самово́льней слу́жбе, и смиреному́дрии и непощаде́нии те́ла, не в че́сти ко́ей к сы́тости пло́ти. А́ще у́бо воскресну́сте со Христо́м, вы́шних ищи́те, иде́же есть Христо́с одесну́ю Бо́га седя́; го́рняя му́дрствуйте, а не земна́я. Умро́сте бо, и живо́т ваш сокрове́н есть со Христо́м в Бо́зе.

Евангелие Матфеа, зачало 9.

Во вре́мя о́но, ходя́ Иису́с при мо́ри Галиле́йстем, ви́де два бра́та, Си́мона глаго́лемаго Петра́, и Андре́я бра́та его́, вмета́юща мре́жи в мо́ре, бе́ста бо ры́баря. И глаго́ла и́ма: гряди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ челове́ком. О́на же а́бие оста́вльша мре́жи, по Нем идо́ста. И преше́д отту́ду, ви́де и́на два бра́та, Иа́кова Зеведе́ева, и Иоа́нна бра́та его́, в корабли́ с Зеведе́ом отце́м ею́, завязу́юща мре́жи своя́, и воззва́ я́. О́на же а́бие оста́вльша кора́бль и отца́ своего́, по нем идо́ста. И прохожда́ше всю Галиле́ю Иису́с, учя́ на со́нмищах их и пропове́дая Ева́нгелие Ца́рствия, исцеля́я всяк неду́г и вся́ку я́зю в лю́дех.

Святым, Евангелие Матфеа, зачало 10.

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со óнаго по́лу Иoрда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́, и се́дшу Eму́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Eго́. И отверз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни eсте́, eгда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Менé ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Или ин Евангелие святым, от Луки, зачало 67.

Рече́ Госпо́дь: не бо́йся, ма́лое ста́до, я́ко благоизво́ли Оте́ц ваш да́ти вам Ца́рство. Продади́те име́ния ва́ша и дади́те ми́лостыня; сотвори́те себе́ влага́лища неветша́юща, сокро́вище неоскуде́емо на Небесе́х, иде́же тать не приближа́ется, ни моль растлева́ет. Иде́же бо есть сокро́вище ва́ше, ту и се́рдце ва́ше бу́дет. Да бу́дут чресла́ ва́ша препоя́сана, и свети́льницы горя́щии. И вы подо́бни челове́ком ча́ющим го́спода своего́, когда́ возврати́тся от брак, да прише́дшу и толкну́вшу, а́бие отве́рзут ему́. Блаже́ни раби́ ти́и, и́хже прише́д госпо́дь обря́щет бдя́ща. Ами́нь, глаго́лю вам, я́ко препоя́шется и посади́т их, и мину́в послу́жит им. И а́ще прии́дет во втору́ю стра́жу, лю́бо в тре́тию стра́жу прии́дет, и обря́щет их та́ко, блаже́ни суть раби́ ти́и. Се же ве́дите, я́ко а́ще бы ве́дал господи́н хра́мины, в кий час тать прии́дет, бдел у́бо бы, и не бы дал подкопа́ти до́му своего́. И вы у́бо бу́дите гото́ви, я́ко во́ньже час не мните́, Сын Челове́ческий прии́дет.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период