Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в Неделю Антипасхи

На Утрени Евангелие Воскресное

Евангелие от Матфеа, зачало 116

Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с. И ви́девше Его́, поклони́шася Ему́, о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́. Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се, Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

На Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 14.

Во дни о́ны, рука́ми апо́стольскими бы́ша зна́мения и чудеса́ в лю́дех мно́га: и бя́ху единоду́шно вси в притво́ре Соломо́ни. От про́чих же никто́же сме́яше прилепля́тися им, но велича́ху их лю́дие. Па́че же прилага́хуся ве́рующии Го́сподеви, мно́жество муже́й же и жен. Я́ко и на сто́гны износи́ти неду́жныя и полага́ти на посте́лех и на одре́х, да гряду́щу Петру́, поне́ сень его́ осени́т не́коего от них. Схожда́ше же ся и мно́жество от окре́стных градо́в во Иерусали́м, принося́ще неду́жныя и стра́ждущия от дух нечи́стых, и́же исцелева́хуся вси. Воста́в же архиере́й, и вси и́же с ним, су́щая е́ресь саддуке́йская, испо́лнишася за́висти. И возложи́ша ру́ки своя́ на апо́столы, и посла́ша их в соблюде́ние о́бщее. А́нгел же Госпо́день но́щию отве́рзе две́ри темни́цы, изве́д же их, рече́: Иди́те и ста́вше глаго́лите в це́ркви лю́дем вся глаго́лы жи́зни сея́.

Евангелие от Иоанна, зачало 65.

Су́щу по́зде в день той, во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́, и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася же ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам. Я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят. И́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им: и и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же, еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы́: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. И по днех осми́х па́ки бя́ху внутрь ученицы́ Его́, и Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста посреде́ их и рече́: мир вам. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ перст твой се́мо, и виждь ру́це Мои́, и принеси́ ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́, и не бу́ди неве́рен, но ве́рен. И отвеща́ Фома́ и рече́ Ему́: Госпо́дь мой и Бог мой. Глаго́ла ему́ Иису́с: я́ко ви́дев Мя, ве́рова: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавше. Мно́га же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не суть пи́сана в кни́гах сих. Сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с есть Христо́с Сын Бо́жий, и да ве́рующе живота́ и́мате во и́мя Его́.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период