Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в Светлую Пятницу

Деяния святых Апостол, зачало 7.

Во дни о́ны, вку́пе Петр и Иоа́нн восхожда́ста во святи́лище на моли́тву в час девя́тый. И не́кий муж, хром от чре́ва ма́тере своея́ сый, носи́мь быва́ше, его́же полага́ху по вся дни пред две́рьми церко́вными, реко́мыми Кра́сными, проси́ти ми́лостыни от входя́щих в це́рковь. И́же ви́дев Петра́ и Иоа́нна хотя́щыя вни́ти в це́рковь, проша́ше ми́лостыни. Воззре́в же Петр нань со Иоа́нном, рече́: воззри́ на ны. Он же прилежа́ше и́ма, мня не́что от нею́ прия́ти. Рече́ же Петр: сребра́ и зла́та несть у мене́, но е́же и́мам, сие́ ти даю́, во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́а воста́ни и ходи́. И емь его́ за десну́ю ру́ку воздви́же, а́бие же утверди́стеся его́ плесне́ и гле́зне, и вскочи́в ста и хожда́ше, и вни́де с ни́ма в це́рковь, ходя́ и скачя́ и хваля́ Бо́га.

Послание к филипписием, зачало 240.

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в вас, е́же и во Христе́ Иису́се, И́же во о́бразе Бо́жии сый, не восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ума́лил, зрак раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем быв, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в быв да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бог Его́ превознесе́ и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене, да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся небе́сных и земны́х и преиспо́дних, и всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с в сла́ву Бо́га Отца́.

Евангелие от Иоанна, зачало 7.

Во вре́мя о́но, сни́де Иису́с в Капернау́м Сам и Ма́ти Его́, и бра́тия Его́ и ученицы́ Его́, и ту не мно́ги дни пребы́ша. И близ бе Па́сха иуде́йска, и взы́де во Иерусали́м Иису́с и обре́те в це́ркви продаю́щыя о́вцы и волы́ и го́луби, и пе́няжники седя́щыя. И сотвори́ бичь от ве́рвий, вся изгна́ из це́ркве, о́вцы и волы́, и торжнико́м разсы́па пе́нязи и дски опрове́рже. И продаю́щым го́луби рече́: возьми́те сия́ отсю́ду и не твори́те до́му Отца́ Моего́ до́му ку́пленаго. Помяну́ша же ученицы́ Его́, я́ко пи́сано есть: жа́лость до́му Твоего́ снесть Мя. Отвеща́ша же иуде́е и ре́ша Ему́: ко́е зна́мение явля́еши нам, я́ко сия́ твори́ши? Отвеща́ Иису́с и рече́ им: разорите́ це́рковь сию́, и тре́ми де́ньми воздви́гну ю́. Ре́ша же иуде́е: четы́редесять и шестию́ лет создана́ бысть це́рковь сия́, и Ты ли тре́ми де́ньми воздви́гнеши ю́? Он же глаго́лаше о це́ркви те́ла Своего́. Егда́ у́бо воста́ от ме́ртвых, помяну́ша ученицы́ Его́, я́ко се глаго́лаше, и ве́роваша Писа́нию и словеси́, е́же рече́ Иису́с.

Евангелие от Луки, зачало 54.

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период