Шрифт

Великая среда Страстной седмицы. Службы Великого поста церковно-славянским шрифтом

Во с™yю и3 вели1кую срeду.

Во с™hй и3 вели1кій вт0рникъ,
повечeріе вели1кое.

На нeмже поeмъ трипёснецъ,
творeніе господи1на ґндрeа кри1тскагw. Глaсъ в7.
Пёснь G.

Їрм0съ: Непл0дствовавшій м0й ќмъ, / плодон0сенъ б9е покажи1 ми, / дёлателю д0брыхъ, насади1телю бlги1хъ, / бlгоутр0біемъ твои1мъ.

Кончи1ны врeмz, њбрати1мсz пр0чее, хrт0съ ўчи1тъ: / пріи1детъ бо во мгновeніи, пріи1детъ и3 не ўмeдлитъ, / суди1ти мjру всемY.

Внезaпное своегw2 пришeствіz хrт0съ kвлsz, речE, / нHево дрeвле ненадeжное тлёніе, / навести1сz хотsщее земли2.

Tвeрзесz черт0гъ, / ўкраси1сz съ ни1мъ б9eственный брaкъ, / жени1хъ бли1зъ призывazй нaсъ, ўгот0вимсz пр0чее.

Сjмwновъ д0мъ, невмэсти1маго вездЁ, / вмэсти1 тz ї}се цRю2, / и3 женA грёшнаz мЂромъ тS помaза.

Бlгов0ніz тaинственнагw и3сп0лнена женA, / пeрвагw и3збaвисz ѕлов0ніz сп7се, мн0гихъ грэхHвъ. / мЂро бо и3сточaеши жи1зни.

Нбcнаz пи1ще ѓлчущымъ, животE сaмъ сhй, / ћлъ є3си2 хrтE съ человёки, проzвлsz снисхождeніе твоE.

Неблагодaрный ўчени1къ, tвeргсz тебE хrтE, / соб0рище всебеззак0нныхъ людeй сподвизaше на тS, / на предaніе њбрaщьсz.

Слaва: Со nц7eмъ тебЁ сн7у, и3 д¦у прaвому, / є3ди1ному є3стествY покланsюсz и3 воспэвaю, / ли1цы раздэлsz, и3 существ0мъ соединsz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Р0ждшаz тS ѓгница, пaстырz и3 ѓгнца, / при1снw м0литъ ї}се б9е, / њ всёхъ лю1дехъ вёрующихъ въ тS.

Сэдaленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

СE лукaвый совётъ вои1стинну собрaсz неи1стовнw, / ћкw њсyжденника њсуди1ти, горЁ сэдsщаго, / ћкw судію2 всёхъ гDа: / нhнэ собирaетсz съ пілaтомъ и4рwдъ, ѓнна, вкyпэ же и3 каіaфа, / и3спытaти є3ди1наго долготерпэли1ваго.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю дв7ы чyдо. / на сінaйстэй горЁ проwбрази1вшаго и3ногдA. / п0йте, бlгослови1те, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Не невёдый врeмz нaшегw скончaніz, держaй вёки, / дeнь џный не вёдэти предречE: / но предёлы всBмъ положи2 къ смиреномyдрію.

Е#гдA сsдеши судіE, разлучazй, ћкоже рeклъ є3си2, / пaстырь t nвeцъ кHзлища сп7се, / стоsніz џнагw и3збaви нaсъ, / не лиши1 же нaсъ б9eственныz десни1цы твоеS.

Ты2 є3си2 пaсха нaша, / пожрeный за всёхъ, ћкw ѓгнецъ и3 жeртва, / и3 прегрэшeній њчищeніе, / и3 тво‰ б9є1ственныz стrти превозн0симъ хrтE, во вс‰ вёки.

Дрeву ўпод0бисz, и3 селY, и3 хрaминэ, всE житіE душE моS: / тёмже стzжи2 къ бGу гот0во сeрдце, / да не что2 тлёніемъ пл0ти њстaвиши.

Не къ фарісewмъ сп7се, / ни къ сjмwну т0кмw и3зв0лилъ є3си2 во хрaмъ на снёдь вни1ти: / но ўжE и3 мытари2 вкyпэ и3 блудни6цы, / твоE почерпaютъ милосeрдіе.

Сребролю1біе рачи1тельствуzй предaтель їyда, / њ и3стощи1вшемсz мЂрэ печaшесz: / пр0чее же њ продaніи вLки, / къ беззакHннымъ пришeдъ њ цэнЁ согласовaше.

Q бlжeнныхъ рyкъ! / q власHвъ и3 ўстeнъ цэломyдренныz блудни1цы! / и4миже возліS сп7се, мЂро на н0зэ твои2, / њтирaющи |, и3 чaстw њблобызaющи.

Возлежaщу тебЁ сл0ве, женA предстaвши, и3 ў н0гъ рыдaющи, / стклsницу сп7се и3стощи2 мЂра / на главY тебE безсмeртнагw мЂра.

Бlгослови1мъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, гDа.

Со nц7eмъ сн7а и3 с™aго д¦а, / с™yю трbцу въ б9ествЁ є3ди1номъ слaвимъ, вопію1ще: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 во вёки.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

БGор0диченъ: Мlтвами сп7се, пречcтыz твоеS м™ре, и3 твои1хъ ґпcлъ, / млcти тво‰ нaмъ низпосли2 богaтнw, / и3 ми1ръ тв0й подaждь лю1демъ твои6мъ.

Тaже: Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви, пою1ще, и3 превозносsще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю дв7ы чyдо:

Пёснь f7.

Їрм0съ: Преестeственнw пл0тію зачeншую во чрeвэ, / t nц7A безлётнw предвозсіsвшее сл0во, / въ пёснехъ нем0лчныхъ / величaемъ вёрніи.

Дёланіz врeмz, сп7сeніz намёреніе: / талaнтъ взeмши, дрeвній w4бразъ, душE моS, / купи2 вёчную жи1знь.

Ћкw свэщы2 свBтлыz ўкраси1вше дyшы, / женихY приходsщу къ нетлённому брaку, / прeжде заключeніz дверeй, вни1демъ съ ни1мъ.

Показaти хотS ї}се, / преестeственное твоегw2 смирeніz всBмъ, / ћлъ є3си2 въ домY сjмwновэ вечерsвъ, ѓлчущихъ пи1ще.

Хлёбъ сhй животворsщій, / снёлъ є3си2 їисyсе съ сjмwномъ фарісeемъ, / да блудни1ца пріwбрsщетъ некупи1мую бlгодaть твою2, и3стощaніемъ мЂра.

Рyцэ мои2 сквернaвэ, ўстнЁ блудни1чи во мнЁ, / нечи1сто моE житіE, растлённы ќды: / но њслaби ми2, и3 њстaви, вопіeтъ блудни1ца хrтY.

Пристyпльши женA къ ногaма твои1ма сп7се, / возливaше мЂро, бlгоухaніz и3сполнsющи, / и3 мЂра и3сполнsема дёлъ њчищeніz.

Ґрwмaты богатёю, добродётельми же нищeтствую, / ±же и4мамъ, тебЁ приношY: / дaждь сaмъ, ±же и4маши, и3 њслaби ми2, и3 њстaви, / вопіeтъ блудни1ца хrтY.

МЂро ў менE тлённое, / мЂро ў тебE жи1зни, / мЂро бо тебЁ и4мz и3зліsнное на достHйныz: / но њслaби ми2, и3 њстaви, / вопіeтъ блудни1ца хrтY.

Слaва: Безначaленъ є3си2 џ§е, / несоздaненъ є3си2 сн7е, / сопрест0ленъ и3 дш7е, / є3ди1но три2 є3стеств0мъ, и3 три2 ли1цами, / є3ди1нъ бGъ и4стинный.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, ўповaніе чтyщихъ тS при1снw, / не престaй молsщи и3з8 тебE роди1вшагосz, / и3збaвити мS бёдъ, и3 всsкихъ и3скушeній.

Їрм0съ f7-z пёсни: Преестeственнw пл0тію зачeншую: за Дост0йнw: И# покл0нъ до земли2.

Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:

Тaже кондaкъ днE, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Пaче блудни1цы блaже, беззак0нновавъ, / слeзъ тyчы никaкоже тебЁ принес0хъ: / но молчaніемъ молsсz припaдаю ти2, / люб0вію њблобызaz пречcтэи твои2 н0зэ, / ћкw да њставлeніе мнЁ ћкw вLка подaси долгHвъ, / зовyщу ти2 сп7се: / t сквeрныхъ дёлъ мои1хъ и3збaви мS.

Тaже, ГDи си1лъ съ нaми бyди: И# пр0чее nбhчное. И# tпyстъ.

 

Во с™yю и3 вели1кую срeду
на ќтрени.

По шестоpaлміи поeмъ Ґллилyіа, на глaсъ }, велеглaснw, и3 со сладкопёніемъ, и3 поeмъ тропaрь к0снw и3 велеглaснw, и3 со сладкопёніемъ равнw2.

Тропaрь, глaсъ }:

СE жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи, / и3 бlжeнъ рaбъ, є3г0же њбрsщетъ бдsща: / недост0инъ же пaки, є3г0же њбрsщетъ ўнывaюща. / блюди2 ќбw душE моS, / не сн0мъ њтzготи1сz, / да не смeрти преданA бyдеши, / и3 цrтвіz внЁ затвори1шисz, / но воспрzни2 зовyщи: / с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ. Три1жды.

Тaже nбhчное стіхосл0віе съ покл0ны.

По № стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ G.
Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Блудни1ца приступи2 къ тебЁ, / мЂро со слезaми и3зливaющи на н0зэ твои2 чlвэколю1бче, / и3 смрaда ѕHлъ и3збавлsетсz повелёніемъ твои1мъ! / дhшz же бlгодaть твою2 ўчени1къ неблагодaрный, / сію2 tлагaетъ, и3 смрaдомъ њдэвaетсz, / сребролю1біемъ продаS тебE. / слaва хrтE бlгоутр0бію твоемY.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ўдиви1сz
їHсифъ:

Їyда льстeцъ, сребролю1біz рачи1тельствуzй, / предaти тS гDи, сокр0вище животA, лeстнw поучaшесz, / toнyдуже и3 ўпи1всz, течeтъ ко їудewмъ, / глаг0летъ беззакHннымъ: / чт0 ми х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ предaмъ, / во є4же распsти є3го2;

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Блудни1ца въ плaчэ вопіsше щeдре, / њтирaющи тeплэ пречcтэи твои2 н0зэ власы2 главы2 своеS, / и3 и3з8 глубины2 стенsщи: / не tри1ни мS, нижE њмерзи2 б9е м0й: / но пріими1 мz кaющуюсz, / и3 сп7си2 ћкw є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Чтє1ніz же вс‰ t сказaніz, є4же t матfeа с™aгw є3ђліа днE.

Тaже є3ђліе t їwaнна, зачaло м7а.

Во врeмz џно, свидётельствоваше нар0дъ сhй со ї}сомъ, є3гдA лaзарz возгласи2 t гр0ба, и3 воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ. сегw2 рaди и3 срёте є3го2 нар0дъ, ћкw слhшаша є3го2 сіE сотв0рша знaменіе. фарісeє же рёша къ себЁ: ви1дите, ћкw никazже п0льза є4сть, сE мjръ по нeмъ и4детъ. бsху же нёцыи є4ллини t вшeдшихъ, да покл0нzтсz въ прaздникъ. сjи u5бо приступи1ша къ філjппу, и4же бЁ t виfсаjды галілeйскіz, и3 молsху є3го2, глаг0люще: гDи, х0щемъ ї}са ви1дэти. пріи1де філjппъ и3 глаг0ла ґндрeови: и3 пaки ґндрeй и3 філjппъ глаг0ласта ї}сови. ї}съ же tвэщA и4ма, глаг0лz: пріи1де чaсъ, да прослaвитсz сн7ъ человёческій. ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ, ѓще зeрно пшени1чно пaдъ на земли2 не ќмретъ, то2 є3ди1но пребывaетъ: ѓще ли ќмретъ, мн0гъ пл0дъ сотвори1тъ. любsй дyшу свою2 погуби1тъ ю5: и3 ненави1дzй дyшу свою2 въ мjрэ сeмъ, въ животЁ вёчнэмъ сохрани1тъ ю5. ѓще кто2 мнЁ слyжитъ, мнЁ да послёдствуетъ: и3 и3дёже є4смь ѓзъ, тY и3 слугA м0й бyдетъ. и3 ѓще кто2 мнЁ слyжитъ, почти1тъ є3го2 nц7ъ м0й. нhнэ душA моS возмути1сz, и3 что2 рекY; џ§е, спаси1 мz t часA сегw2: но сегw2 рaди пріид0хъ на чaсъ сeй. џ§е, прослaви и4мz твоE. пріи1де же глaсъ съ нб7сE: и3 прослaвихъ, и3 пaки прослaвлю. нар0дъ же стоsй слhшавъ, глаг0лаху: гр0мъ бhсть. и3нjи глаг0лаху: ѓгGлъ глаг0ла є3мY. tвэщA ї}съ, и3 речE: не менE рaди глaсъ сeй бhсть, но нар0да рaди. нhнэ сyдъ є4сть мjру семY: нhнэ кнsзь мjра сегw2 и3згнaнъ бyдетъ в0нъ. и3 ѓще ѓзъ вознесeнъ бyду t земли2, вс‰ привлекY къ себЁ. сіe же глаг0лаше, назнaменуz, коeю смeртію хотsше ўмрeти. tвэщA є3мY нар0дъ: мы2 слhшахомъ t зак0на, ћкw хrт0съ пребывaетъ во вёки: кaкw ты2 глаг0леши, вознести1сz подобaетъ сн7у человёческому; кто2 є4сть сeй сн7ъ человёческій; речe же и5мъ ї}съ: є3щE мaло врeмz свётъ въ вaсъ є4сть. ходи1те д0ндеже свётъ и4мате, да тмA вaсъ не и4метъ: и3 ходsй во тмЁ, не вёсть, кaмw и4детъ. д0ндеже свётъ и4мате, вёруйте во свётъ, да сhнове свёта бyдете. сі‰ глаг0ла ї}съ, и3 tшeдъ скрhсz t ни1хъ. толи6ка знaмєніz сотв0ршу є3мY пред8 ни1ми, не вёроваху въ него2. да сбyдетсz сл0во и3сaіи прор0ка, є4же речE: гDи, кто2 вёрова слyху нaшему; и3 мhшца гDнz комY tкрhсz; сегw2 рaди не можaху вёровати, ћкw пaки речE и3сaіа: њслэпи2 џчи и4хъ, и3 њкaменилъ є4сть сердцA и4хъ, да не ви1дzтъ nчи1ма, ни разумёютъ сeрдцемъ, и3 њбратsтсz, и3 и3сцэлю2 и5хъ. сі‰ речE и3сaіа, є3гдA ви1дэ слaву є3гw2, и3 глаг0ла њ нeмъ. nбaче ќбw и3 t кн‰зь мн0зи вёроваша въ него2, но фарісє1й рaди не и3сповёдоваху, да не и3з8 с0нмищъ и3згнaни бyдутъ. возлюби1ша бо пaче слaву человёческую, нeже слaву б9ію. ї}съ же воззвA, и3 речE: вёруzй въ мS, не вёруетъ въ мS, но въ послaвшаго мS. и3 ви1дzй мS, ви1дитъ послaвшаго мS. ѓзъ свётъ въ мjръ пріид0хъ, да всsкъ вёруzй въ мS, во тмЁ не пребyдетъ. и3 ѓще кто2 ўслhшитъ глаг0лы моS и3 не вёруетъ, ѓзъ не суждY є3мY: не пріид0хъ бо, да суждY мjрови, но да спасY мjръ. tметazйсz менE и3 не пріeмлzй глагHлъ мои1хъ, и4мать судsщаго є3мY: сл0во, є4же глаг0лахъ, то2 сyдитъ є3мY въ послёдній дeнь. ћкw ѓзъ њ себЁ не глаг0лахъ: но послaвый мS nц7ъ, т0й мнЁ зaповэдь дадE, что2 рекY, и3 что2 возглаг0лю. и3 вёмъ, ћкw зaповэдь є3гw2 жив0тъ вёчный є4сть: ±же ќбw ѓзъ глаг0лю, ћкоже речE мнЁ nц7ъ, тaкw глаг0лю.

Pал0мъ н7, и3 трипёснецъ, творeніе господи1на космы2, є3гHже краестр0чіе: Тетрaді pалw2. Сjесть Въ срeду воспою2. Їрмосы2 по двaжды. Тропари2 на в7i. Послэди1 же їрм0съ џба ли6ка вкyпэ. Глaсъ в7.

Пёснь G.

[Т] Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, / разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, / возвесели1 бо сz дyхъ м0й внегдA пёти: / нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, / и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE гDи.

[Е] Во тщeтныхъ соб0рище беззак0нныхъ, / и3 мhслію собирaетсz ѕлонрaвною, / њсуждeна и3збaвителz и3зрещи1 тz хrтE. / є3мyже поeмъ: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, / и3 нёсть с™ъ пaче тебE гDи.

[Т] Лю1тый совётъ беззак0нныхъ, / притворsетсz бGоб0рныz души2 сyщій, / ћкw ѕлопотрeбна прaведнаго ўби1ти хrтA. / є3мyже поeмъ: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, / и3 нёсть с™ъ пaче тебE гDи.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Пaче блудни1цы блaже, беззак0нновавъ, / слeзъ тyчы никaкоже тебЁ принес0хъ: / но молчaніемъ молsсz припaдаю ти2, / люб0вію њблобызaz пречcтэи твои2 н0зэ, / ћкw да њставлeніе мнЁ ћкw вLка подaси долгHвъ, / зовyщу ти2 сп7се: / t сквeрныхъ дёлъ мои1хъ и3збaви мS.

Јкосъ: Ћже пeрвэе блудни1ца женA, / внезaпу цэломyдренна kви1сz, / возненави1дэвши дэлA стyднагw грэхA, и3 слaдости тэлeсныz, / поминaющи стyдъ мн0гій и3 сyдъ мучeніz, / є3г0же претерпsтъ блудни1цы и3 сквeрніи, / t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ, и3 бою1сz: / но пребывaю въ ѕл0мъ nбhчаи безyмный. / блyднаz же женA ўбоsвшисz, и3 потщaвшисz ск0рw пріи1де, / вопію1щи ко и3збaвителю: / чlвэколю1бче и3 щeдре, / t сквeрныхъ дёлъ мои1хъ и3збaви мS.

Сmнаxaрій.

Пёснь }.

[Р] Їрм0съ: Глаг0лъ мучи1телевъ понeже превозм0же, / седмери1цею пeщь разжжeнна бhсть и3ногдA: / въ нeйже џтроцы не њпали1шасz, / царeво попрaвше велёніе, / но вопіsху: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

[А] И#зливaющи женA мЂро честн0е, / владhчню и3 б9eственному стрaшному верхY хrтE, / слэдHвъ твои1хъ пречcтыхъ прикоснyсz, њсквернeныма длaньма, и3 вопіsше: / вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

[Д] Слезaми њмывaетъ н0зэ, пови1ннаz грэхHмъ, создaвшагw, / и3 њтирaетъ власы2 свои1ми. / тёмже въ житіи2 содёzнныхъ / не погрэши2 и3збавлeніz, но вопіsше: / вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

[І] Сщ7еннодёйствуетсz и3збавлeніе благонрaвнэй, / t сп7си1тельныхъ ўтр0бъ же и3 слeзъ и3ст0чника, / въ нeмже и3сповёданіемъ и3змhвшисz, / не стыдsшесz, но вопіsше: / вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Тaже, Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви, пою1ще, и3 превозносsще во вс‰ вёки.

И# пaки їрм0съ: Глаг0лъ мучи1телевъ:

ЧCтнёйшую, не поeмъ.

Пёснь f7.

[P] Їрм0съ: Душaми чи1стыми, и3 несквeрными ўстнaми, / пріиди1те возвели1чимъ несквeрную, и3 пречcтую м™рь є3мманyилеву, / є4юже и3з8 неS къ рождeнному приносsще мlтву: / пощади2 дyшы нaшz хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

[А] Неразyменъ ћвльсz, и3 лукaвъ ревноwбрaзникъ, / дaръ достойноб9eственъ сл0вомъ продаeтъ. / и4мже д0лгъ разрэши1сz грэхHвъ, / крaдый лю1тый їyда любоб9eственную бlгодaть: / пощади2 дyшы нaшz хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

[Л] Глаг0летъ шeдъ беззакHннымъ кнzзє1мъ: / чт0 ми х0щете дaти, и3 ѓзъ хrтA вaмъ и3ск0маго хотsщымъ предaмъ; / присвоeніе хrт0во їyда tри1нувый злaтомъ: / пощади2 дyшы нaшz хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

[W] Q слэп0тнагw сребролю1біz нечести1ве, / toнyдуже забвeніе получи1лъ є3си2, / ћкw души2 никaкоже равностоsтеленъ мjръ, ћкоже научи1лсz є3си2: / tчazніемъ бо сaмъ себE ўдави1лъ є3си2 вжeгсz предaтелю: / пощади2 дyшы нaшz хrтE б9е, и3 сп7си2 нaсъ.

Тaже їрм0съ: Душaми чи1стыми, и3 несквeрными ўстнaми:

Е#xапостілaрій, три1жды, ћкw њбhчно:

Черт0гъ тв0й ви1жду сп7се м0й, ўкрашeнный, / и3 nдeжды не и4мамъ, да вни1ду в0нь: / просвэти2 њдэsніе души2 моеS / свэтодaвче, и3 сп7си1 мz.

На хвали1техъ постaвимъ стіхи2 д7,
и3 поeмъ сі‰ самоглaсны, глaсъ №:

ТебE дв7ыz сн7а, / блудни1ца познaвши бGа, / глаг0лаше, въ плaчи молsщисz, / ћкw слeзъ достHйнаz содёлавшаz: / разрэши2 д0лгъ, ћкоже и3 ѓзъ власы2: / возлюби2 лю1бzщую, прaведнw ненави1димую, / и3 бли1зъ мытарeй тебE проповёмъ, / бlгодётелю чlвэколю1бче.

Многоцённое мЂро, / блудни1ца смэси2 со слезaми, / и3 и3зліS на пречcтэи н0зэ твои2, њблобызaющи: / џную ѓбіе њправдaлъ є3си2, / нaмъ же прощeніе дaруй / пострадaвый њ нaсъ, и3 сп7си2 нaсъ.

Е#гдA грёшнаz приношaше мЂро, / тогдA ўчени1къ соглашaшесz пребеззакHннымъ. / џваz ќбw рaдовашесz, / и3стощaющи мЂро многоцённое: / сeй же тщaшесz продaти безцённаго. / сіS вLку познавaше, / ґ сeй t вLки разлучaшесz. / сіS свобождaшесz, / ґ їyда рaбъ бывaше врагY. / лю1то є4сть лёность, вeліе покаsніе: / є4же мнЁ дaруй сп7се, / пострадaвый њ нaсъ, и3 сп7си2 нaсъ.

Q їyдина њкаsнства! / зрsше блудни1цу цэлyющую стwпы2, / и3 ўмышлsше лeстію предaніz цэловaніе. / џнаz власы2 разрэши2, / ґ сeй ћростію вzзaшесz, / носS вмёстw мЂра ѕлосмрaдную ѕл0бу: / зaвисть бо не вёсть предпочитaти полeзное. / q їyдина nкаsнства! / t негHже и3збaви б9е, дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ в7: Грёшнаz течE къ мЂру, / купи1ти многоцённое мЂро, / є4же помaзати бlгодётелz, / и3 мmропродaтелю вопіsше: / дaждь ми2 мЂро, да помaжу и3 ѓзъ / њчи1стившаго вс‰ мо‰ грэхи2.

И# нhнэ, глaсъ ѕ7: Погружeннаz грэх0мъ, / њбрёте тS пристaнище сп7сeніz, / ви1ждь и3 мЂра со слезaми растворsющую, тебЁ вопіsше: / ви1ждь согрэшaющихъ покаsніz њжидazй. / но вLко сп7си1 мz t волны2 грэх0вныz, / вели1кіz рaди твоеS млcти.

На стіх0внэ
стіхи6ры самоглaсны, глaсъ: ѕ7.

Днeсь хrт0съ прих0дитъ въ д0мъ фарісeовъ, / и3 женA грёшница приступи1вши къ ногaмъ, валsшесz вопію1щи: / ви1ждь погружeнную грэх0мъ, / tчazнную дэsній рaди, / негнушaемую t твоеS бlгости: / и3 дaждь ми2 гDи њставлeніе ѕлhхъ, и3 сп7си1 мz.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, / и3 настaви сhны и4хъ.

ПрострE блудни1ца власы2 тебЁ вLцэ, / прострE їyда рyцэ беззакHннымъ: / џва ќбw пріsти nставлeніе, / џвъ же взsти срeбреники. / тёмже тебЁ вопіeмъ пр0даному и3 своб0ждшему нaсъ: / гDи слaва тебЁ.

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, / и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Приступи2 женA ѕлосмрaднаz и3 њсквернeнаz, слeзы проливaющи, / лю1бzщи сп7се, стрaсть и3сповёдающи: / кaкw воззрю2 къ тебЁ вLцэ; / сaмъ бо пришeлъ є3си2 сп7сти2 блудни1цу: / и3з8 глубины2 ўмeршую мS воскреси2, / и4же лaзарz воздви1гнувый и3з8 гр0ба четвероднeвна: / пріими1 мz nкаsнную гDи, и3 сп7си1 мz.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, / повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Tчazннаz житіS рaди, / и3 ўвёдомаz нрaва рaди, / мЂра носsщаz приступи2 тебЁ вопію1щи: / да не tвeржеши менE блyдную, роди1выйсz t дв7ы: / да не прeзриши мо‰ слeзы рaдосте ѓгGлwвъ. / но пріими1 мz кaющуюсz, / ю4же не tри1нулъ є3си2 согрэшaющую гDи, / вели1кіz рaди твоеS млcти.

Слaва, и3 нhнэ, самоглaсенъ, глaсъ }:
Творeніе кассіaны и4нокини.

ГDи, ћже во мнHгіz грэхи2 впaдшаz женA, / твоE њщути1вшаz б9ество2, / мmрон0сицы взeмши чи1нъ, / рыдaющи мЂро тебЁ прeжде погребeніz прин0ситъ: / ўвы2 мнЁ глаг0лющи! / ћкw н0щь мнЁ є4сть разжжeніе блудA невоздержaнна, / мрaчное же и3 безлyнное рачeніе грэхA. / пріими2 мо‰ и3ст0чники слeзъ, / и4же nблакaми производsй м0рz в0ду. / приклони1сz къ мои6мъ воздыхaніємъ сердє1чнымъ, / приклони1вый нб7сA неизречeннымъ твои1мъ и3стощaніемъ: / да њблобыжY пречи1стэи твои2 н0зэ, / и3 њтрY сі‰ пaки главы2 моеS власы2, / и4хже въ раи2 є4vа, по полyдни, шyмомъ ќшы њгласи1вши, стрaхомъ скрhсz. / грэхHвъ мои1хъ мн0жєства, / и3 судeбъ твои1хъ бє1здны кто2 и3зслёдитъ; / душеспaсче сп7се м0й. / да мS твою2 рабY не прeзриши, / и4же безмёрную и3мёzй млcть.

И# ѓбіе, Бlго є4сть: Трис™0е съ покл0ны, и3 чaсъ №-й без8 стіхосл0віz: Бывaютъ же и3 покл0ны по чи1ну и4хъ. И# літjа. И# tпyстъ. И# пр0чее ћкоже прeжде ўказaсz въ понедёльникъ вели1кій.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тропaрь прbр0чества, глaсъ }:

Днeсь лукaвое собрaсz с0нмище, / и3 на тS тщє1тнаz поучи1шасz. / днeсь t соглaсіz ўдавлeніе їyда њбручaетъ, / каіaфа же нев0лею и3сповёдуетъ: / ћкw є3ди1нъ за всёхъ воспріeмлеши смeрть в0лею, / и3збaвителю нaшъ хrтE б9е, слaва тебЁ.

Прокjменъ, pал0мъ рlг, глaсъ д7: Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, / сотвори1вый нб7о и3 зeмлю. Стjхъ: СE нhнэ бlгослови1те гDа вси2 раби2 гDни.

Прbр0чества їезекjилева чтeніе.
[ГлавA
в7, ст. G- ‹, главA G, ст. №-G.]

РечE гDь ко мнЁ: сhне человёчь, послю1 тz ѓзъ къ д0му ї}леву, њгорчевaющымъ мS, и5же њгорчи1ша мS, сaми и3 nтцы2 и4хъ tверг0шасz менE до днeшнzгw днE. и3 сhнове жестоколи1чніи, и3 твердосердeчніи: ѓзъ послю1 тz къ тBмъ, и3 речeши къ ни6мъ: тaкw глаг0летъ ґдwнаJ гDь. ѓще ќбw ўслhшатъ и3ли2 ўбоsтсz: занE д0мъ њгорчевazй є4сть, и3 познaютъ, ћкw прbр0къ є3си2 ты2 посредЁ и5хъ. и3 ты2 сhне человёчь, да не ўбои1шисz и4хъ, ни ўжасaйсz t лицA и4хъ: занE разсвирёпэютъ и3 њбhдутъ тS џкрестъ, посреди1 бо скорпjєвъ ты2 живeши: словeсъ и4хъ не ўб0йсz, и3 t лицA и4хъ не ўжасaйсz, занE д0мъ њгорчевazй є4сть. и3 возглаг0леши словесA мо‰ къ ни6мъ: ѓще ќбw ўслhшатъ, и3ли2 ўбоsтсz, занE д0мъ прогнёваzй є4сть. и3 ты2 сhне человёчь послyшай глаг0лющагw къ тебЁ, не бyди њгорчевazй, ћкоже д0мъ преwгорчевazй: tвeрзи ўстA тво‰, и3 снёждь, ћже ѓзъ даю2 тебЁ. и3 ви1дэхъ, и3 сE рукA простeрта ко мнЁ, и3 въ нeй сви1токъ кни1жный. и3 разви2 є3го2 предо мн0ю, и3 въ т0мъ пи6сана бhша прє1днzz и3 зднzz: и3 впи1сано бsше въ нeмъ рыдaніе, и3 жaлость, и3 г0ре. и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, снёждь сви1токъ сeй, и3 и3ди2, и3 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ. и3 tверз0хъ ўстA мо, и3 напитa мz сви1ткомъ си1мъ. и3 речE ко мнЁ: сhне человёчь, ўстA твоснэдsтъ, и3 чрeво твоE насhтитсz сви1тка сегw2 дaннагw тебЁ: и3 снэд0хъ є3го2, и3 бhсть во ўстёхъ мои1хъ ћкw мeдъ слaдокъ.

Прокjменъ, pал0мъ рlд, глaсъ ѕ7: Боsщіисz гDа, / бlгослови1те гDа. Стjхъ: Хвали1те и4мz гDне, хвали1те раби2 гDа.

Чтeніе є3ђліа. И# по чи1ну трис0е съ покл0ны и3 tдаeмъ стіхосл0віе часHвъ. Девsтый же чaсъ начинaемъ t трисaгw: въ нeмже и3 послёднее бывaетъ чтeніе t є3ђліа. Тaже глаг0лемъ: Не предaждь нaсъ: Трис™0е съ покл0ны. Тaкожде и3 бlжє1нны. Творsще и3 nбы6чныz покл0ны. Глаг0лемъ же и3 кондaкъ вели1кіz среды2, и3 хрaма с™aгw, и3ли2 с™hz. Слaва, Со с™hми ўпок0й: И# нhнэ, хрaма, бцdы. Ѓще же ни2, глаг0лемъ: Предстaтельство хrтіaнъ: ГDи поми1луй, м7, и3 G вели6кіz покл0ны, и3 в7i м†лыz. Трис™0е: и3 покл0ны G. ГDи поми1луй, в7i. и3 мlтва: Всес™az трbце: Тaже, Дост0йно є4сть: Слaва, и3 нhнэ: и3 вмёстw tпyста глаг0летъ настоsтель мlтву: ВLко многомлcтиве: всю2 до концA. Сeй же глаг0лемэй мы2 ни1цъ пaдше на зeмлю, м0лимсz. И# по и3сполнeніи тоS, нaмъ востaвшымъ, преклонsетсz и3 т0й сaмъ къ брaтіи, и3 пр0ситъ прощeніz, глаг0лz: Бlгослови1те nтцы2 с™jи, и3 прости1те ми2 грёшному, ±же согрэши1хъ во всeй жи1зни моeй, и3 во всeй с™ёй четыредесsтницэ, сл0вомъ, дёломъ, помышлeніемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы. Брaтіzмъ же tвэщaвшымъ: БGъ да прости1тъ ти2 честнhй џтче. Тaже прих0дzтъ и3 брaтіz двA двA, пр0сzтъ под0бнэ и3 тjи прощeніz, глаг0люще: Прости1 мz џтче с™hй: и3 пр0чее, ћкоже вhше писaсz. И# пріeмше прощeніе, и4демъ въ кє1лліи нaшz, и3 молчи1мъ до часA вечeрнzгw. Въ соб0рныхъ же хрaмэхъ и3 прих0дскихъ росх0дъ не бывaетъ: но по прощeніи трезв0нъ въ дв0и.

 

Во с™yю и3 вели1кую срeду
вeчера.

Во свэти1льничное, nбhчное стіхосл0віе t трис™aгw без8 покл0нwвъ. Стіхосл0вимъ же, и3 Ко гDу внегдA скорбёти ми2: без8 покл0нwвъ. На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹ и3 поeмъ самоглaсны, глaсъ №:

ТебE дв7ыz сн7а, / блудни1ца познaвши бGа, / глаг0лаше, въ плaчи молsщисz, / ћкw слeзъ достHйнаz содёлавшаz: / разрэши2 д0лгъ, ћкоже и3 ѓзъ власы2: / возлюби2 лю1бzщую, прaведнw ненави1димую, / и3 бли1зъ мытарeй тебE проповёмъ, / бlгодётелю чlвэколю1бче.

Многоцённое мЂро / блудни1ца смэси2 со слезaми, / и3 и3зліS на пречcтэи н0зэ твои2, њблобызaющи: / џную ѓбіе њправдaлъ є3си2, / нaмъ же прощeніе дaруй, / пострадaвый њ нaсъ, и3 сп7си2 нaсъ.

Е#гдA грёшнаz приношaше мЂро, / тогдA ўчени1къ соглашaшесz пребеззакHннымъ. / џваz ќбw рaдовашесz, / и3стощaющи мЂро многоцённое: / сeй же тщaшесz продaти безцённаго. / сіS вLку познавaше, / ґ сeй t вLки разлучaшесz. / сіS свобождaшесz, / ґ їyда рaбъ бывaше врагY. / лю1то є4сть лёность, вeліе покаsніе: / є4же мнЁ дaруй сп7се, / пострадaвый њ нaсъ, и3 сп7си2 нaсъ.

Q їyдина nкаsнства! / зрsше блудни1цу цэлyющую стwпы2, / и3 ўмышлsше лeстію, предaніz цэловaніе. / џнаz власы2 разрэши2, ґ сeй ћростію вzзaшесz, / носS вмёстw мЂра ѕлосмрaдную ѕл0бу: / зaвисть бо не вёсть предпочитaти полeзное. / q їyдина nкаsнства, / t негHже и3збaви б9е, дyшы нaшz.

Глaсъ в7: Грёшнаz течE къ мЂру, / купи1ти многоцённое мЂро, / є4же помaзати бlгодётелz, / и3 мmропродaтелю вопіsше: / дaждь ми2 мЂро, да помaжу и3 ѓзъ / њчи1стившаго вс‰ мо‰ грэхи2.

Глaсъ ѕ7: Погружeнаz грэх0мъ, / њбрёте тS пристaнище сп7сeніz, / ви1ждь и3 мЂра со слезaми растворsющую, тебЁ вопіsше: / ви1ждь, согрэшaющихъ покаsніz њжидazй: / но вLко сп7си1 мz t волны2 грэх0вныz, / вели1кіz рaди твоеS млcти.

Днeсь хrт0съ прих0дитъ въ д0мъ фарісeовъ, / и3 женA грёшница приступи1вши къ ногaмъ, валsшесz вопію1щи: / ви1ждь погружeнную грэх0мъ, / tчazнную дэsній рaди, / негнушaемую t твоеS бlгости, / и3 дaждь ми2 гDи њставлeніе ѕлhхъ, и3 сп7си1 мz.

ПрострE блудни1ца власы2 тебЁ вLцэ, / прострE їyда рyцэ беззакHннымъ: / џва ќбw пріsти њставлeніе, / џвъ же взsти срeбреники. / тёмже тебЁ вопіeмъ пр0даному, и3 своб0ждшему нaсъ: / гDи слaва тебЁ.

Приступи2 женA ѕлосмрaднаz и3 њсквернeнаz, слeзы проливaющи, / лю1бzщи сп7се, стрaсть и3сповёдающи: / кaкw воззрю2 къ тебЁ вLцэ; / сaмъ бо пришeлъ є3си2 спасти2 блудни1цу: / и3з8 глубины2 ўмeршую мS воскреси2, / и4же лaзарz воздви1гнувый и3з8 гр0ба четвероднeвна: / пріими1 мz nкаsнную гDи, и3 сп7си1 мz.

Tчazннаz житіS рaди, / и3 ўвёдомаz нрaва рaди, / мЂра носsщаz приступи2 тебЁ вопію1щи: / да не tвeржеши менE блyдную, роди1выйсz t дв7ы, / да не прeзриши мо‰ слeзы, рaдосте ѓгGлwвъ, / но пріими1 мz кaющуюсz, / ю4же не tри1нулъ є3си2 согрэшaющую гDи, / вели1кіz рaди твоеS млcти.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }.
Творeніе кассіaны и4нокини.

ГDи, ћже во мнHгіz грэхи2 впaдшаz женA, / твоE њщути1вшаz б9ество2, / мmрон0сицы взeмши чи1нъ, / рыдaющи мЂро тебЁ прeжде погребeніz прин0ситъ: / ўвы2 мнЁ, глаг0лющи, / ћкw н0щь мнЁ є4сть разжжeніе блудA невоздержaнна, / мрaчное же и3 безлyнное рачeніе грэхA. / пріими2 мо‰ и3ст0чники слeзъ, / и4же nблакaми производsй м0рz в0ду. / приклони1сz къ мои6мъ воздыхaніємъ сердє1чнымъ, / приклони1вый нб7сA, неизречeннымъ твои1мъ и3стощaніемъ, / да њблобыжY пречcтэи твои2 н0зэ, / и3 њтрY сі‰ пaки главы2 моеS власы2: / и4хже въ раи2 є4vа, по полyдни, шyмомъ ќшы њгласи1вши, стрaхомъ скрhсz. / грэхHвъ мои1хъ мн0жєства, / и3 судeбъ твои1хъ бє1здны кто2 и3зслёдитъ; / душеспaсче сп7се м0й, да мS твою2 рабY не прeзриши, / и4же безмёрную и3мёzй млcть.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій:

Прокjменъ, pал0мъ рlє, глaсъ д7: И#сповёдайтесz бGу нбcному, / ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Стjхъ: И#сповёдайтесz бGу богHвъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И#сх0да чтeніе.
[ГлавA
в7, ст. №i-к7в.]

Бhсть во дни6 мнHгіz џны, вели1къ бhвъ мwmсeй, и3зhде къ брaтіzмъ свои6мъ сынHмъ ї}лєвымъ: разумёвъ же болёзнь и4хъ, ви1дэ человёка є3гЂптzнина бію1ща нёкоего є3врeанина t брaтіи є3гw2 сынHвъ ї}левыхъ. њбозрёвсz же сёмw и3 nвaмw, никог0же ви1дэ: и3 порази1въ є3гЂптzнина, скры2 є3го2 въ песцЁ. и3зшeдъ же во вторhй дeнь, ви1дэ двA м{жа є3врeанина бію1щыzсz, и3 глаг0ла њби1дzщему: чесw2 рaди ты2 біeши и4скреннzго; џнъ же речE: кт0 тz постaви кнsзz и3 судію2 над8 нaми; є3дA ўби1ти мS ты2 х0щеши, и4мже w4бразомъ ўби1лъ є3си2 вчерA є3гЂптzнина; ўбоsсz же мwmсeй, и3 речE: ѓще си1це kвлeнъ бhсть глаг0лъ сeй; ўслhша же фараHнъ глаг0лъ сeй, и3 и3скaше ўби1ти мwmсeа. tи1де же мwmсeй t лицA фараHнова, и3 всели1сz въ земли2 мадіaмстэй: пришeдъ же въ зeмлю мадіaмскую, сёде при клaдzзэ. свzщeннику же мадіaмскому бёша сeдмь дщeрей пасyщихъ џвцы nтцA своегw2 їwf0ра: пришeдше же чeрпаху, д0ндеже нап0лниша кwрhта, напои1ти џвцы nтцA своегw2 їwf0ра. пришeдше же пaстыріе и3згнaша |: востaвъ же мwmсeй и3збaви и5хъ, и3 наліS и5мъ, и3 напои2 џвцы и4хъ. пріид0ша же къ рагуи1лу nтцY своемY, џнъ же речE и5мъ: что2 ћкw ўскори1сте пріити2 днeсь; џныz же рек0ша: человёкъ є3гЂптzнинъ и3збaви нaсъ t пaстырей, и3 начeрпа нaмъ, и3 напои2 џвцы нaшz. џнъ же речE дщeремъ свои6мъ: и3 гдЁ є4сть; и3 вскyю си1це њстaвисте человёка; призови1те u5бо є3го2, да ћстъ хлёбъ. всели1сz же мwmсeй ў человёка: и3 дадE сепфHру дщeрь свою2 мwmсeю въ женY. во чрeвэ же зачeнши женA, роди2 сhна, и3 наречE мwmсeй и4мz є3мY, гирсaмъ, глаг0лz: ћкw пришлeцъ є4смь въ земли2 чуждeй. є3щe же зачeнши роди2 сhна вторaго, и3 наречE и4мz є3мY є3ліезeръ, глаг0лz: бGъ бо nтцA моегw2 пом0щникъ м0й, и3 и3збaви мS и3з8 руки2 фараHновы.

Прокjменъ, pал0мъ рlз, глaсъ д7: ГDи, млcть твоS во вёкъ, / дёлъ рукY твоє1ю не прeзри. Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 пред8 ѓгGлы воспою2 тебЁ.

Јwва чтeніе.
[ГлавA
в7, ст. №-‹.]

Бhсть ћкw дeнь сeй, и3 пріид0ша ѓгGли б9іи предстaти пред8 гDемъ: и3 діaволъ пріи1де посредЁ и4хъ предстaти пред8 гDемъ. и3 речE гDь діaволу: tкyду ты2 грzдeши; тогдA речE діaволъ пред8 гDемъ: прошeдъ поднебeсную, и3 њбшeдъ всю2 зeмлю, пріид0хъ. и3 речE гDь къ діaволу: внsлъ ли є3си2 ќбw [мhслію твоeю] рабY моемY јwву; ћкw нёсть таковA t сyщихъ на земли2: человёкъ неѕл0бивъ, и4стиненъ, непор0ченъ, бGочести1въ, ўдалszйсz t всsкагw ѕлA, є3щe же придержи1тсz неѕл0біz: тh же рeклъ є3си2 и3мBніz є3гw2 погуби1ти вотщE. tвэщaвъ же діaволъ гDви, речE: к0жу за к0жу, и3 вс‰ є3ли6ка и4мать человёкъ, дaстъ за дyшу свою2. nбaче посли2 рyку твою2, и3 косни1сz костeмъ є3гw2, и3 пл0ти є3гw2, ѓще не въ лицe тz бlгослови1тъ. речe же гDь діaволу: сE предаю1 ти є3го2, т0кмw дyшу є3гw2 соблюди2. и3зhде же діaволъ t лицA гDнz, и3 порази2 јwва гн0емъ лю1тымъ t н0гъ дaже до главы2. и3 взS wвъ] чрeпъ, да њстрогaетъ гн0й св0й, и3 т0й сэдsше на гн0ищи внЁ грaда. врeмени же мн0гу минyвшу, речE къ немY женA є3гw2 глаг0лющи: док0лэ терпи1ши, сE пождY врeмz є3щE мaло, чaющи надeжди сп7сeніz моегw2. сe бо потреби1сz t земли2 пaмzть твоS, сhнове твои2 и3 дщє1ри, моегw2 чрeва болBзни и3 труды2, и4миже вотщE труди1хсz съ болёзньми: тh же сaмъ въ гнои2 червeй сэди1ши, њбнощевaz внЁ без8 покр0ва, и3 ѓзъ скитaющисz и3 служaщи, мёсто t мёста преходsщи, и3 д0мъ t д0му, њжидaющи с0лнца, когдA зaйдетъ, да почjю t трудHвъ мои1хъ, и3 t болёзней, ±же мS нhнэ њбдержaтъ. но рцы2 глаг0лъ нёкій ко гDу, и3 ўмри2. џнъ же воззрёвъ речE къ нeй: вскyю ћкw є3ди1на t безyмныхъ жeнъ возглаг0лала є3си2; ѓще благ†z пріsхомъ t руки2 гDни, ѕлhхъ ли не стерпи1мъ; во всёхъ си1хъ приключи1вшихсz є3мY, ничи1мже согрэши2 јwвъ ўстнaма пред8 бGомъ, [и3 не дадE безyміz бGу].

Тaже, Да и3спрaвитсz мlтва моS:

Е#ђліе t матfeа, зачaло Rи.

Во врeмz џно, ї}су бhвшу въ виfaніи, въ домY сjмwна прокажeннагw, приступи2 къ немY женA, стклsницу мЂра и3мyщи многоцённагw, и3 возливaше на главY є3гw2, возлежaщу. ви1дэвше же ўченицы2 є3гw2, негодовaша, глаг0люще. чесw2 рaди ги1бель сіS бhсть; можaше бо сіE мЂро продано2 бhти на мн0зэ, и3 дaтисz ни1щымъ. разумёвъ же ї}съ речE и5мъ: что2 труждaете женY; дёло бо добро2 содёла њ мнЁ. всегдa бо ни1щыz и4мате съ соб0ю: менe же не всегдA и4мате. возліsвши бо сіS мЂро сіE на тёло моE, на погребeніе мS сотвори2. ґми1нь глаг0лю вaмъ: и3дёже ѓще проповёдано бyдетъ є3ђліе сіE во всeмъ мjрэ, речeтсz, и3 є4же сотвори2 сіS, въ пaмzть є3S. тогдA шeдъ є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, глаг0лемый їyда їскаріHтскій, ко ґрхіерewмъ, речE: чт0 ми х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ предaмъ є3го2; nни1 же постaвиша є3мY три1десzть срeбрєникъ. и3 tт0лэ и3скaше под0бна врeмене, да є3го2 предaстъ.

И# пр0чее послёдованіе преждеwсщ7eнныхъ. И# по пренесeніи чcтнhхъ дарHвъ покл0ны G. И# ѓбіе ўпражднsютсz совершeннw въ цeркви бывaємыz покл0ны. Въ кeлліахъ же дaже и3 до вели1кагw пzткA совершaютсz.