Шрифт

Неделя 2-ая Великого поста. Службы Великого поста церковно-славянским шрифтом

Недёлz вторaz с™hхъ постHвъ.

Поeтсz настоsщее послёдованіе, во с™hхъ nтцA нaшегw григ0ріа ґрхіепjскопа, fессалонjтскагw чудотв0рца, палaмы. Сложeнное t всес™ёйшагw патріaрха філоfeа.

Въ суббHту вeчера.

Постaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ стіхи6ры воскrны G, и3 ґнатHліевы G: и3 настоsщыz с™aгw на д7, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными пёсньми:

Кjими бlгопохвалeній пёсньми воспои1мъ їерaрха, / бGосл0віz трубY, nгнедохновє1ннаz ўстA бlгодaти, / честн0е д¦а пріsтелище, / столпA цRкве непоколеби1маго, / вели1кое вселeнныz ўкрашeніе, / рэкY премyдрости, свёта свэти1льника, / ѕвэздY ћсную, твaрь просвэщaющую;

Кjими пэснопёній цвэтaми вэнчaимъ їерaрха, / бlгочeстіz поб0рника, и3 нечeстіz проти1вника, / тeплаго вёры предстaтелz, / вели1каго настaвника и3 ўчи1телz, / цэвни1цу всекрaсную д¦а, / златосіsющій љзhкъ, / и3ст0чникъ кипsщій т0ки и3сцэлeній вBрнымъ, / вели1каго и3 досточyднаго григ0ріа;

Кjими земнор0дніи ўстнaми / восхвaлимъ їерaрха, цRкве ўчи1телz, / свёта б9eственнагw проповёдника, / нбcнотаи1нника трbцы, / вeліе монaшествующихъ ўкрашeніе, / дэsніемъ и3 видёніемъ просіsвшаго, / fессалонjтскую похвалY, / сограждани1на и3мyщаго, мmрот0чнаго на нб7сёхъ / б9eственнаго и3 пречyднаго дими1тріа;

Слaва, глaсъ ѕ7: Прпdбне, требlжeнне, с™ёйшій џтче, / пaстырю д0брый, и3 ґрхіпaстырz хrтA ў§нчE, / положи1вый дyшу њ nвцaхъ: / сaмъ и3 нhнэ џтче нaшъ бGон0се григ0ріе, / и3спроси2 мlтвами твои1ми, / даровaти нaмъ вeлію млcть.

И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса.

На літjи стіхи1ра хрaма. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На стіх0внэ по ґлфави1ту.

Слaва, глaсъ }: Б0дрый kзhкъ тв0й ко ўчи1тельству, / во ўшесёхъ сердeчныхъ возглашaz, лэни1выхъ дyшы возставлsетъ, / и3 бGовэщaнными словесы2 твои1ми лёствица њбрэтaетсz, / t земли2 къ бGу возносsщаz. / тёмже григ0ріе, fессaліи чyдо, / не престaй молsсz хrтY, / просвэти1ти б9eственнымъ свётомъ чтyщыz тS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Безневёстнаz дв7о, / ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію, / м™и бGа вhшнzгw, / твои1хъ рабHвъ мольбы6 пріими2 всенепор0чнаz, / всBмъ подаю1щи њчищeніе прегрэшeній. / нhнэ н†ша молє1ніz пріeмлющи, / моли2 спасти1сz всBмъ нaмъ.

Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. тропaрь, Бцdе дв7о: три1жды.

И# пр0чее послёдованіе бдёніz.

На ќтрени.

По шестоpaлміи, бGъ гDь:

Тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, с™aгw глaсъ }:

Правослaвіz свэти1льниче, / цRкве ўтверждeніе и3 ўчи1телю, монaхwвъ добр0то, / бGосл0вwвъ поб0рниче непребори1мый, григ0ріе чудотв0рче, / fессалонjтскаz похвало2, проповёдниче бlгодaти, / моли1сz вhну сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ въ т0йже глaсъ: И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, / и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй, / и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ, / не прeзри, ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: / kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве, / пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, / и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

И# nбhчное стіхосл0віе. И# чтeніе въ шестоднeвцэ. Степє1нна глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе ќтреннее. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7.

Слaва, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри жизнодaвче, / ќтренюетъ бо дyхъ м0й ко хрaму с™0му твоемY, / хрaмъ носsй тэлeсный вeсь њсквернeнъ: / но ћкw щeдръ, њчи1сти / бlгоутр0бною твоeю млcтію.

И# нhнэ, бGор0диченъ: На сп7сeніz стєзи2 настaви мS бцdе, / стyдными бо њкалsхъ дyшу грэхми2, / и3 въ лёности всE житіE моE и3жди1хъ: / но твои1ми мlтвами / и3збaви мS t всsкіz нечистоты2.

Тaже, глaсъ ѕ7: Поми1луй мS б9е, / по вели1цэй млcти твоeй, / и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ, / њчи1сти беззак0ніе моE.

Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ, помышлsz nкаsнный, / трепeщу стрaшнагw днE сyднагw: / но надёzсz на млcть бlгоутр0біz твоегw2, / ћкw дв7дъ вопію1 ти: / поми1луй мS б9е, / по вели1цэй твоeй млcти.

КанHнъ nсмоглaсника воскrнъ,
со їрмос0мъ на д7, и3 тріHди на д7,
и3 с™aгw на ѕ7. Глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, / чудотворsй и3ногдA / мwmсeйскій жeзлъ, кrтоwбрaзнw порази1въ, / и3 раздэли1въ м0ре, / ї}лz же бэглецA, пэшех0дца сп7сE, / пёснь бGови воспэвaюща.

Воспріeмше тeплыми слезaми, блyднагw глaсъ, / тебЁ nц7Y всёхъ и3 бGу припaдаемъ, вопію1ще: / ћкw согрэши1хомъ t тебE ўдали1вшесz, и3 блудY раб0тавше, / пріими2 нaше покаsніе.

Цaрское преwби1дэвъ бlгор0діе, / є4же даровaлъ є3си2 мнЁ, менE рaди сл0ве, человёкъ бhвый: / лю1тэ њсуди1хсz ўгоди1ти свиніsмъ, грэх0внымъ вкyсомъ: / но пощади2 мS сп7се, млcрдіемъ твои1мъ.

На колёну пaдающа мS, / ћкоже пeрвэе блyднаго вLко гDи, / ты2 притeкъ пріими2, и3 рукaма њб8eмъ, / подaждь ми2 w4бразы твоегw2 сп7сeніz, / вмёстw наeмника человэколю1бче, / пaки твоего2 сhна сотворsz.

БGор0диченъ: БGоzвлeніz тоб0ю спод0бисz бGорaдованнаz, человёческое є3стество2: / є3ди1на бо ходaтаица дв7о, былA є3си2 бGу и3 человёкwмъ. / тёмъ ћкw б9ію тS роди1тельницу вси2 дост0йнw слaвимъ.

И$ный канHнъ с™aгw, глaсъ д7.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰:

Ри1торwвъ б9eственніи, и3 бGосл0вwвъ и3зрsдніи, и3 љзhцы бGовэщaнніи, / пріиди1те сни1дитесz въ соединeніе, / воспёти по достоsнію д¦ори1тора, б9eственнаго григ0ріа.

Ст0лпъ вёры, цRкве поб0рникъ, / вели1кій григ0рій да восхвaлитсz мн0ю, / всеизрsдный пaстырь fессалонjтскій, / красотA чи1на їерaршескагw вои1стинну.

T младeнства возжелaлъ є3си2 лyчшее житіE, / и3 совершeнное џтче t ю4ности возлюби1лъ є3си2 мудровaніе, / и3 купнонрaвенъ, и3 є3диномyдренъ показaлсz є3си2 / тезоимeнствующагw тебЁ џтче григ0ріе.

БGор0диченъ: Бyди ми2 всенепор0чнаz животA пyть, / наставлsющій мS къ б9eствєннымъ селeніємъ: / прельсти1хсz бо, и3 къ пр0пастємъ ѕл0бы поползнyхсz, / t ни1хже мS возведи2 ходaтайствомъ твои1мъ.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰, / и3 нап0лнzтсz д¦а, / и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, / и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, / и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, / и3 цRкве зижди1телю, / ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, / желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, / є3ди1не чlвэколю1бче.

Ўбоsвсz мои1хъ дёлъ, и3 далeчнагw tшeствіz, / и3 расточeннагw твоегw2 богaтства, / є3г0же и3жди1хъ въ блyдныхъ стремлeніихъ, / въ покаsніи къ тебЁ зовY, nц7Y и3 бGу моемY: / согрэши1хъ, сп7си2 мS.

На земли2 согрэшaz, нб7сE ўбоsхсz: / си1це бо ми2 бyдетъ сyдъ тогдA препирazй, / є3гдA всsчєскаz предстaнутъ сл0ве, / првdнымъ суд0мъ твои1мъ суди6маz.

Мр†чнаz и3 сквє1рнаz мS помышлє1ніz питaху, / є3гдA t тебE сп7се, далeче бhхъ блyдный, / нhнэ же зовy ти: согрэши1хъ, согрэши1хъ, сп7си2 / тeплэ прибэгaющаго млcрдію твоемY.

БGор0диченъ: Њбожи1сz дв7о ґдaмово смэшeніе: / и3з8 чрeва бо твоегw2 бGъ плотон0сецъ kви1сz, / и4мже воззвaни бhхомъ t дрeвнzгw њсуждeніz, / солгaни надeждею дрeвле њбожeніz.

И$ный.

Їрм0съ: ТвоS пэсносл0вцы бцdе:

Струи6 б9eственныхъ ўчeній твои1хъ сохранsющіи, / всsкіz к0зни ѕлослaвныхъ и3збэгaемъ, / и3 вс‰ и3збивaемъ твои1ми сщ7eнными списaньми / полки2 си1хъ григ0ріе.

Премyдрwсти б{іz ѕлослaвныхъ разруши1лъ є3си2 блажeнне, / премyдрость б9ію v3постaсную и3мёz въ сeрдцэ твоeмъ, / є4юже съ шyмомъ порази1лъ є3си2 гнил†z си1хъ шат†ніz.

Ўмертви1въ пл0ти тлёемыz всsкое сладострaстіе премyдре, / п0стнически њживи1лъ є3си2 души2 твоеS движє1ніz, / и3 сію2 б9eственный nргaнъ бGосл0віz показaлъ є3си2.

БGор0диченъ: Въ рaзумэ ўмA и3 произволeніи, / стyдное же и3 блyдное житіE прилёжнw возлюби1хъ: / но люб0вію б9eственною мS свzжи2, / мlтвами твои1ми, дв7о бGоневёстнаz.

Катавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, / живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, / ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, / въ б9eственнэй твоeй слaвэ, / вэнцє1въ слaвы спод0би.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Нhнэ врeмz дёлательное kви1сz, при двeрехъ сyдъ, / востaнемъ ќбw постsщесz, / принесeмъ слeзы ўмилeніz, / ми1лостынzми, зовyще: / согрэши1хомъ пaче пескA морскaгw. / но њслaби содётелю всёхъ, / ћкw да пріи1мемъ нетлBнныz вэнцы2.

Сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ск0ро предвари2:

Прeлесть попали1лъ є3си2 ѕлослaвныхъ премyдре, / вёру и3з8zсни1лъ є3си2 правослaвныхъ д0брэ, / и3 мjръ просвэти1лъ є3си2. / toнyдуже побэдон0сный побэди1тель показaлсz є3си2, / ст0лпъ цeркве, и4стинный їерaрхъ, / молsсz не престaй хrтY, / сп7сти1сz всBмъ нaмъ.

Слaва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ск0рw пріими2 вLчце молє1ніz н†ша, / и3 сі‰ принеси2 сн7у твоемY и3 бGу, / гпcжE всенепор0чнаz: / погаси2 њбсто‰ніz ѕлослaвныхъ љзыковрeдныхъ, / ўкроти2 кHзни, и3 низложи2 дeрзость / воwружaющихсz безб0жныхъ / пречcтаz, на рабы6 тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость гDи, / ты2 моS и3 си1ла, / ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, / не њстaвль нёдра џ§а / и3 нaшу нищетY посэти1въ. / тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: / си1лэ твоeй слaва чlвэколю1бче.

Tметaтельное nтeческихъ ми2 повелёній богaтство, / є4же ми2 даровaлъ є3си2, въ сладострaстіи и3жди1въ, / бhхъ б9eственныхъ даровaній ни1щъ њкаsнный. / тёмже кaющасz со и3сповёданіемъ / не њмерзи2 менE вLко гDи.

БGолёпнw воспріи1мъ нищетY менE, / далeче тебE дрeвле бhвшагw, / соб0ю къ себЁ присвоsеши, / и3 њсщ7aеши мS къ весeлію чlвэколю1бче: / тёло твоE б9eственное сл0ве, / воззвaніе моE, весeліz творS.

Да далeче слезaми непрестaнными, / вёчныz мyки и3збaвимсz, / ю4же ўгот0ва бGъ лук†вымъ духовHмъ, / ћкw блyдный, вопіeмъ: согрэши1хомъ ти2 џтче, / но пріими2 вс‰ прибэгaющыz ны2 къ твоeй млcти.

БGор0диченъ: Собезначaльное nц7Y сл0во сhй и3 д¦у, / t неискусомyжныz дв7ы раждaетсz кромЁ зак0на: / пребhвъ ќбw є4же бЁ, пребhвъ же пaки є4же t нaсъ пріsтъ. / во двою1 бо є3стєствY є3ди1нъ сн7ъ є4сть, / во nбою2 хранS є3стeственное.

И$ный.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ:

Tвeрзъ ўстA тво‰ џтче премyдре, / б9eственную премyдрость проповёдалъ є3си2, / є4йже поучaлсz є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ при1снw, / и3 варлаaма сyетнаго несмhсленна и3 безyмна показaлъ є3си2.

Зашeлъ є3си2 сладчaйшій въ зeмлю, с0лнце зак0номъ є3стествA, / возсіsеши же ќтрw со хrт0мъ с0лнце невечeрнее, / вс‰ назирaz мlтвами твои1ми.

Kви2 бlгодaть тебE бlжeнне б9ій, / похвалY и3 ўтверждeніе превeліе правослaвныхъ, / и3 пaстырz бlгaго, и3 бGосл0ва вторaго, / и3 стaда б0драго храни1телz.

БGор0диченъ: ЎшесA мнЁ tвeрзи душє1вныz м™и б9іz, / роди1вшаz прeжде ўшесA tвeрзшаго глух0му, / и3 б9eствєннымъ внимaти словесє1мъ, и3 и3сполнsти спод0би.

Катавaсіа: Неизслёдный б9ій совётъ, / є4же t дв7ы воплощeніz, / тебE вhшнzгw, / прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: / слaва си1лэ твоeй гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 / t лицA твоегw2 свёте незаходи1мый, / и3 покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго; / но њбрати1 мz, / и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ / пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Богaтства и3 даровaній б9eственныхъ лиши1хсz, / и3 въ странY пріид0хъ бlги1хъ жив0тныхъ глaдомъ тaz: / но ты2 мS џ§е ћкw бlгjй, / дрeвніz слaвы и3 слaдости, / бlгосeрдіz рaди твоегw2, и3сп0лни.

П0мыслъ блyднагw, въ блудЁ житіE и3жди1вша пріи1мше, / nц7Y млcтивому притецeмъ, / несумнённою вёрою, и3 сокрушeніемъ сeрдца, / ћкw да согрэшeній њставлeніе пріи1мемъ.

Не косни2 душE моS, въ дaльнэй странЁ пребывaющи: / но тецы2 вск0рэ, бGу и3 nц7Y и3сповёдающисz, / да пріи1меши разрэшeніе, / и5хже ѕлЁ содёлала є3си2 житіE и3знури1вши.

БGор0диченъ: Свётлый тS џблакъ, носsй с0лнце прaвды, / въ тебЁ носи1мое, пречcтаz дв7о вёмы, / неразyміz тьмY јдwльскую tгонsющее, / и3 рaзумомъ и4стиннымъ просвэщaющее.

И$ный.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz:

Серп0мъ словeсъ твои1хъ, и3 сщ7eнными списaньми / посёклъ є3си2 є4рєси тернови6дныz, / и3 плeвелъ лHжнаz прозzбє1ніz, / правослaвіz же бlгочести6ваz положи1лъ є3си2 сёмена, / сщ7енноначaльне григ0ріе.

СловесA тво‰ всемyдре, и3 чєстнaz спис†ніz / сyть росA нбcнаz, / мeдъ кaменный, хлёбъ ѓгGльскій притекaющымъ, / питіE, брaшно, слaдость, / наслаждeніе, григ0ріе, и3 и3ст0чникъ живhz воды2.

Џбщаго тS ўчи1телz познавaетъ землS и3 м0ре, / ст0лпъ сщ7eнный правослaвіz, / и3 nружепол0жницу б9eственныхъ догм†тъ честнyю, / премyдраго бGосл0ва сщ7eннаго, / сожи1телz, сопричaстника, ґпcлwмъ є3динонрaвнаго.

БGор0диченъ: Струsми ўмилeніz, / сквє1рны сeрдца моегw2 непор0чнаz tмhй дв7о, / и3 покаsніz w4бразы мнЁ дaруй, / твои1ми къ щeдрому бGу сщ7eнными молeніи, / є3г0же неизречeннw родилA є3си2.

Катавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz / њ б9eственнэй слaвэ твоeй: / тh бо неискусобрaчнаz дв7о, / и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, / и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, / всBмъ воспэвaющымъ тS, / ми1ръ подавaющаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, / и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, / ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz: / и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, / и3 молю1сz ћкw їHна: / t тли2 б9е, возведи1 мz.

Ю#нёйшій бhхъ сhнъ тв0й, / и3 богaтство твоE ѕлЁ и3жди1хъ, / ўдалeніемъ ѕлaгw житіS, / и3 бlги1хъ твои1хъ лишazсz чlвэколю1бче, / прихождY тебЁ nц7Y и3 бGу моемY, / и3 прошY прощeніz.

Стрaнничество безчеловёчное получи1хъ, / и3 пасти2 свиніи6 њсуждeнъ бhхъ, / ћкw моE расточи1хъ богaтство, / є4же ми1лостивнw вск0рэ подaлъ є3си2, / и3 бhхъ t всёхъ нaгъ: / но ты2 ћкw бGъ м0й ўщeдри.

Не и4мамъ дерзновeніz чlвэколю1бче, воззрёти и3 ви1дэти, / согрэши1въ на нб7о, безмёрную высотY, / ни нарещи1сz сhнъ тв0й, блyдный: / но ўщeдри мS тyне, и3мёzй безмёрную млcть.

БGор0диченъ: Несказaнное твоE ржcтво2, / и3 неизречeнный ржcтвA твоегw2 w4бразъ дв7и1це, / ћкw бGа вhше ўмA раждaеши, / дв7ство несквeрное и3мyщи: / тёмъ тS вси2 и4стинную бцdу дост0йнw слaвимъ.

И$ный.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е:

Растерзaсz сyетное шатaніе, / и3 љзhкъ варлаaма безyмнагw, / словесы2 и3 велёніи, и3 рaзума nстрот0ю / премyдрагw цRS, и3 твоeю, григ0ріе.

Б9eственную цэвни1цу д¦а, / трубY ћвэ проповёдающую б9eствєнныz т†йны, / fессалонjтскаго предсэдaтелz, бGосл0вскій љзhкъ, пёсньми почти1мъ.

Лю1демъ и3ногдA предводи1тель, / ћкw ст0лпъ џгненный, вёры враги2 попали1лъ є3си2, / вёрныхъ же состо‰ніz просвэти1лъ є3си2, / бGомyдре џтче григ0ріе.

БGор0диченъ: Бyди ми2 всечcтаz вLчце, / тишинA и3 пристaнище ўтэшeніz, / преводsщее къ б9eственному пристaнищу невлaемому, / бyрю страстeй мои1хъ ўкроти1вши.

Катавaсіа: Б9eственное сіE и3 всечестн0е, / совершaюще прaзднество, / бGомyдріи бGом™ре, / пріиди1те рукaми восплeщимъ, / t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Кондaкъ с™0му, глaсъ }.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Премyдрости сщ7eнный и3 б9eственный nргaнъ, / бGосл0віz свётлую соглaснw трубY, / воспэвaемъ тS григ0ріе бGоглаг0льниче: / но ћкw ќмъ ўмY пeрвому предстоsй, / къ немY ќмъ нaшъ џтче настaви, да зовeмъ: / рaдуйсz проповёдниче бlгодaти.

Јкосъ. Под0бенъ: ЃгGлъ предстaтель:

ЃгGлъ kви1лсz є3си2 на земли2, неизречє1ннаz б9іz человёкwмъ возвэщaz: / безпл0тныхъ бо глaсы, t человёческихъ сhй, и3 пл0тію ўпотреблszсz, ўдиви1лъ є3си2 нaсъ, / и3 вопи1ти тебЁ бGоглаг0ливе ўвэщaлъ є3си2 сі‰: / рaдуйсz, и4мже тьмA сокрhсz: рaдуйсz, и4мже свётъ взhде. / рaдуйсz, несоздaннагw б9ествA ѓгGле: / рaдуйсz, создaннагw и3 бyzгw вои1стинну њбличи1телю. / рaдуйсz, высотY невосходи1мую, б9eственное є3стество2 рекjй: / рaдуйсz, глубинY неуд0бь ви1димую, дёйство рекjй: / рaдуйсz. ћкw слaву б9ію д0брэ рeклъ є3си2: / рaдуйсz, ћкw мнBніz ѕлодёєвъ tрeклъ є3си2. / рaдуйсz свэти1льниче, показaвый с0лнце: / рaдуйсz чaше, питіS б9eственнагw подaтельнице. / рaдуйсz, и4мже и4стина просіzвaетъ: / рaдуйсz, и4мже помрачи1сz лжA. / рaдуйсz, проповёдниче бlгодaти.

Сmнаxaрій.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, / въ вавmлHнэ и3ногдA, / вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша пою1ще: / nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

Дерзновeніz не и4мамъ, / є4же нарещи1сz сhнъ тв0й, џ§е чlвэколю1бче, / ћкw є3ди1нагw t нає1мникъ твои1хъ бhти молю1сz, / не гнушaйсz менE зовyща: / nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.

Њскверни1вше пeрвымъ житіeмъ жи1знь, / и3 погуби1вше бlгор0діе пeрвое, / притецeмъ є3ди1ному nц7Y и3 бGу нaшему, / покаsніемъ тeплымъ пріsти сп7сeніе.

Жeстокъ граждани1нъ, є3мyже раб0тати nкаsнный њсуди1хсz: / глaдъ же, є3г0же под8sхъ, свиніsмъ ўгождaz, крёпокъ и3 нестерпи1мь: / но њбрaщьсz прошY, сп7се, поми1луй мS.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeнное є3стество2 њживи1ла є3си2, / є3ди1на жив0тъ р0ждшаz дв7о бцdе: / тёмже тS сп7сeніе вёрніи свёмы, / nтє1цъ нaшихъ бGа пл0тію р0ждшую.

И$ный.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри:

Словесє1мъ бесёдующіи, и3 списaніємъ твои6мъ григ0ріе, / рaзуму поучaютсz б9ію, / и3 п0лны kвлsютсz премyдрости б9іz д¦0вныz, / и3 несоздaнную бlгодaть, и3 дёйство б9іе бGосл0вствуютъ.

Мeчь и3 стрёлы ѕлослaвныхъ сокруши1лъ є3си2, / и3 г0рдость варлаaмову, и3 всsкую си1лу є3ретjческую, / ћкw ткaніе паучи1ны расточи1лъ є3си2, / ѓки кaмень превели1кій їерaрше.

Запечатлёсz твои1ми словесы2 и3 догмaты вёра бlгочести1выхъ, / и3 дeрзость є4реси стA григ0ріе, / и3 низложeніе правослaвіz престA, и3 крёпость ѕлослaвныхъ.

БGор0диченъ: Струи6 тS и3ст0чника, ўс0хшіи страстeй болёзньми, вёдуще вои1стинну, / почерпaемъ сп7сeніе, и3 б9eствєнныz струи6, и3 взывaемъ: / бlгословeнъ всечcтаz, пл0дъ твоегw2 чрeва.

Катавaсіа: Не послужи1ша твaри бGомyдріи / пaче создaвшагw, / но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, / рaдовахусz пою1ще: / препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь, халдeйскій мучи1тель, / бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, / си1лою же лyчшею, сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, / творцY и3 и3збaвителю вопіsше: / џтроцы, бlгослови1те, / сщ7eнницы, восп0йте, / лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Безмёрнагw вLко, и3 мн0гагw милосeрдіz твоегw2, / вёмы богaтство въ тS вёровавшіи. / тёмже ти2 припaдаемъ съ блyднымъ вси2 тeплэ: / пріими2 согрэши1вшыz, и3 къ тебЁ прибёгшыz: / нёсть бо, нёсть грёхъ щeдре, / твоE чlвэколю1біе побэди1ти могjй.

Млcрдіz рaди вLко себE смири1въ, / пaдшымъ твои6мъ сынHмъ прибли1жилсz є3си2: / сaмъ бо чlвэколю1бче срёлъ є3си2 пaдшихъ, / и3 њблобызaеши, и3 сп7сeніе дaруеши: / ѓще кто2 и3 д0лу пaднетъ, / млcтивъ сhй не гнёваешисz, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стрaшнэйшій сyдъ менE ўсрsщетъ q вLко, / ћкw тS чlвэколю1бца и3 неѕл0бива зрS, / не притекaю къ тебЁ, блyднагw зовhй глaсомъ, / но въ лёности житіE препровождaю: / ты2 ќбw млcтивъ бyди ми2, / и3 њсуждeніz џнагw и3схити2 щeдре, покаsніz рaди.

Трbченъ: Не три2 б0ги слaвимъ, но є3ди1но б9ество2, / три1 же вои1стинну v3пост†си чти1мъ, / nц7A нерождeнна, и3 рождeнна сн7а t nц7A, и3 и3сх0дна t nц7A с™aго д¦а, / бGа є3ди1наго три2, ѓще и3 звaніе к0еждо, / ћкоже бGъ є4сть вёрнw слaвимаz.

БGор0диченъ: T мн0гихъ мS всенепор0чнаz напaстей преклонeна, / и3 печaлей бyрею потоплsема / пристaнище сп7сeніz, твоeю мlтвою пречcтаz и3збaви, / и3 t всёхъ и3схити1вши сп7си2: / да тS дост0йнw ћкw тeплую предстaтельницу, / слaвлю бцdу во вс‰ вёки.

И$ный.

Їрм0съ: Џтроки бlгочєсти1выz въ пещи2:

Предстои1ши нhнэ прест0лу всещeдрагw, / ћкw бGосл0вwвъ под0бный, / и3 си6мъ є3динонрaвный всемyдре григ0ріе, / fессалонjтскій предсэдaтелю, їерaрхwвъ добр0то, / свётлw ўкраси1всz слaвою сщ7енноначaліz, / бGу и3 нhнэ служA.

Вёдый чи1стое твоегw2 помышлeніz бGъ, / и3 прeжде чрeва, и3 прeжде зачaтіz, / вёрному возглаг0ла б9eственному цRю2 ћвэ, / цRкве неwбори1маго бhти тS поб0рника: / тёмже прaвильнымъ и3звёствомъ, / мЂромъ запечатлёнъ є3си2 сщ7енноначaльства.

Побэждaетсz ћвэ и3 бёдствуетъ / собрaніе полmкіндЂна длaнію твоeю, / и3 мyдрыми твои1ми глаг0лы, / преслaвне григ0ріе, fессалонjтскій предсэдaтелю: / и3 ћкw и3счезaетъ дhмъ, и3счезE гнил0е безyміе, / твои1мъ громоглaснымъ и3 бGосл0внымъ љзhкомъ.

БGор0диченъ: Сл0во б9іе въ тебЁ дв7о, / человёческое є3стество2 погружaемое страстьми2, / воз8wбрази2 крaйнею бlгостhнею: / и3 всE њбнови2 и3 посвzти2: / тёмже тоб0ю сп7сeни, / тS славосл0вимъ во вс‰ вёки.

Катавaсіа: Џтроки бlгочєсти1выz въ пещи2 / ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть, / тогдA ќбw њбразyемое: / нhнэ же дёйствуемое, / вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: / гDа п0йте дэлA, / и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, / и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, / ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, / и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ: / тёмъ тS бцdу, / ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Рaдости и3 весeліz нhнэ, / менE рaди заклaвшемусz твоемY тельцY, / и3сп0лни сегw2 t тебE / чaющую мою2 дyшу б9е: / заблуждeна пріими1 мz, / и3 ўмерщвлeна къ жи1зни возведи2, / и3 въ б9eственную nдeжду сп7сeніz, / въ нетлёніе мS њблецы2.

Дyшы ўдалє1ныz t бGа, / и3 б9eственныхъ даровaній лишє1ныz, / пріиди1те тeплэ, / и3 блyднагw њбращeніе воспріи1мше зовeмъ: / џ§е бlгjй, и4же на нб7сёхъ, / согрэши1хомъ ти2 вси2, њчи1сти и3 сп7си2 / прибэгaющыz къ млcти твоeй.

Ћкw и3мhй млcрдіz мн0жество мн0гое, / не гнушaйсz менE гDи гDи, / во мн0гихъ сластeхъ богaтство и3жди1вша, / и3 прибэгaюща нhнэ, и3 зовyща блyднагw глaсомъ: / согрэши1хъ ти2, сп7си2 / прибэгaющаго къ млcти твоeй.

БGор0диченъ: Сп7сeніz пристaнище и3 наставлeніе, / и3 предстaтельницу тS и4мамъ рaбъ тв0й, / лю1тыхъ всёхъ препsтій, / ћкw бlгaz къ бGу мольбaми твои1ми вLчце да и3збaвлюсz: / ћкw на тS всю2 мою2 надeжду возложи1хъ люб0вію, / да вёрою величaю тS.

И$ный.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный:

Зерцaло б9іе бhлъ є3си2 григ0ріе: / є4же бо по w4бразу несквeрное соблю1лъ є3си2, / ќмъ же вLку на стр†сти плотск‡z мyжески постaвивъ, / є4же по под0бію воспріsлъ є3си2. / toнyдуже д0мъ бhлъ є3си2 с™hz трbцы свэтлёйшій.

Цaрь бlгочести1вый крилaтаго тS воздyхоходна показyетъ, семY споб0рствующа, / ћкw всегw2 и3сп0лнена б9eственнагw д¦а, / на суемyдреннаго неи1стовствующаго варлаaма, / глаг0лющаго на высотY непрaвєднаz бGу, / є3г0же прaведнw побэди1лъ є3си2.

Вeсь бhвъ премyдрости лyчшіz и3сп0лненъ преслaвне, / свётъ мjрови просвэти1лъ є3си2, / правослaвіz и3сточи1въ догмaты: / дрyжествомъ бо и3зрsднагw любомyдріz премyдре, / б9eственный стрaхъ во чрeвэ зачaлъ є3си2, / и3 словесA д¦а породи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Пёснь тебЁ вёрніи соглaснw прин0симъ бlгодарeніz: / тh бо дрeвнюю разруши1ла є3си2 нaшу клsтву бGороди1тельнице, / и3 бlгословeніе вси2 б9eственное пріeмлемъ, / сп7сeніе, просвэщeніе, и3 млcть тоб0ю, / и3 рaдость вёчную.

Катавaсіа: Всsкъ земнор0дный / да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, / да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, / почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, / и3 да вопіeтъ: / рaдуйсz всебlжeннаz / бцdе, чcтаz приснодв7о.

Е#xапостілaрій воскrнъ.
Слaва, с™aгw. Под0бенъ: Со ў§нки2:

Рaдуйсz nтцє1въ похвало2, бGосл0вwвъ ўстA, / безм0лвіz селeніе, премyдрости д0ме, / ўчи1телей крaйность, пучи1но сл0ва. / рaдуйсz дэsніz nргaне, видёніz крaйность, / и3 и3сцэли1телю недyгwвъ человёческихъ. / рaдуйсz д¦а хрaме, и3 ўмeрый и3 живhй џ§е.

И# нhнэ, бGор0диченъ: ВLчце, всёхъ вLчце, и3 всёхъ вhшшаz, / всёхъ же превосходsщаz г0рнихъ в0инствъ, / простри2 рyку держaвну, и3 сохрани2 мjръ, / сщ7eнники бlгослови2 тебЁ сщ7еннодёйствующыz, / монaхи же прости2, молsщыz тебE. / лю1ди вс‰ ўмири2, и3 сyщыz въ палaтэ: / в0инство же ўкрэпи2 во врeмz брaни: / сeй грaдъ соблюди2, с™az бцdе. / и3 нhнэ нaсъ спод0би ви1дэти нбcное цrтво, и3 рaйскую двeрь, / є3гдA сsдетъ судіS суди1ти вселeннэй, / во втор0мъ и3 стрaшномъ суди1лищи, вLчце ѓгGлwвъ.

На хвали1техъ постaвимъ стіхHвъ },
и3 поeмъ стіхи6ры воскrны є7,
и3 настоsщыz G. Глaсъ №.
Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Бlжeнную въ мjрэ жи1знь соверши1въ, / и3 нhнэ бlжeнныхъ срaдуешисz соб0рwмъ, / и3 на земли2 кр0ткихъ, ћкw кр0ткій живeши їерaрше григ0ріе: / бlгодaтію же чудeсъ богатёеши t бGа, / ю4же подаeши чтyщымъ тS.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, / повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Правослaвіz догмaты насади1лъ є3си2, / ѕлослaвіz бlжeнне tсэкaz тeрніе, / и3 вёры сёмz ўмножaz д0брэ, / њдождeніемъ словeсъ твои1хъ, / стокрaтный клaсъ, ћкw дёzтельный земледёлатель / бGу принeслъ є3си2.

Стjхъ: Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ, / пою2 и4мени твоемY, вhшній.

Непор0чнагw твоегw2 житіS бlжeнне свётлости / ўдиви1шасz ѓгGлъ и3 человBкъ соб0ри: / и4бо произволeніемъ твeрдый страдaлецъ и3 п0стникъ kви1лсz є3си2, / и3 їерaрхъ, и3 дост0йный служи1тель б9ій, / и3 дрyгъ и4скренній.

И# глаг0лемъ стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, / не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

И# поeмъ самоглaсенъ, глaсъ ѕ7: Во тьмЁ согрэшeній ходsщымъ, / свётъ возсіsлъ є3си2 хrтE врeменемъ воздержaніz, / и3 бlгоухaнный дeнь стрaсти твоеS / покажи2 нaмъ, да вопіeмъ тебЁ: / востaни б9е, поми1луй нaсъ.

Слaва, т0йже. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2:

Славосл0віе вели1кое: И# tпyстъ.

На літургjи.

Бlжє1нны глaса, на ѕ7. И# с™aгw пёснь G, на д7.

Тропaрь с™aгw григ0ріа, глaсъ }:

Правослaвіz свэти1льниче, / цRкве ўтверждeніе и3 ўчи1телю, монaхwвъ добр0то, / бGосл0вwвъ поб0рниче непребори1мый, григ0ріе чудотв0рче, / fессалонjтскаz похвало2, проповёдниче бlгодaти, / моли1сz вhну сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ с™0му, глaсъ }.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Премyдрости сщ7eнный и3 б9eственный nргaнъ, / бGосл0віz свётлую соглaснw трубY, / воспэвaемъ тS григ0ріе бGоглаг0льниче: / но ћкw ќмъ ўмY пeрвому предстоsй, / къ немY ќмъ нaшъ џтче настaви, да зовeмъ: / рaдуйсz проповёдниче бlгодaти.

Кондaкъ тріHди, глaсъ д7:

Нhнэ врeмz дёлательное kви1сz, при двeрехъ сyдъ, / востaнемъ ќбw постsщесz, / принесeмъ слeзы ўмилeніz, / ми1лостынzми, зовyще: / согрэши1хомъ пaче пескA морскaгw. / но њслaби содётелю всёхъ, / ћкw да пріи1мемъ нетлBнныz вэнцы2.

Прокjменъ, глaсъ є7:

Ты2 гDи сохрани1ши ны2, и3 соблюдeши ны2 / t р0да сегw2 и3 во вёкъ. Стjхъ: Сп7си1 мz гDи, ћкw њскудЁ прпdбный.

И# с™aгw прокjменъ, глaсъ №: ЎстA моS возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло ™д.

Въ начaлэ ты2 гDи зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоeю сyть нб7сA: т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши, и3 вс‰ ћкоже ри1за њбетшaютъ: и3 ћкw nдeжду свіeши и5хъ, и3 и3змэнsтсz: тh же т0йжде є3си2, и3 лBта твоS не њскудёютъ. комy же t ѓгGлъ речE когдA: сэди2 њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ; не вси1 ли сyть служeбніи дyси, въ служeніе посылaеми за хотsщихъ наслёдовати спасeніе; сегw2 рaди подобaетъ нaмъ ли1шшее внимaти слы6шаннымъ, да не когдA tпaднемъ. ѓще бо глаг0ланное ѓгGлы сл0во бhсть и3звёстно, и3 всsко преступлeніе и3 њслушaніе прaведное пріsтъ мздовоздаsніе: кaкw мы2 ўбэжи1мъ њ толи1цэмъ неради1вше спасeніи; є4же зачaло пріeмше глаг0латисz t гDа, слhшавшими въ нaсъ и3звэсти1сz.

И# с™0му, ко є3врeємъ послaніе, зачaло т}i.

Брaтіе, так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй, препод0бенъ, неѕл0бивъ, безсквeрненъ, tлучeнъ t грBшникъ, и3 вhшше нб7съ бhвъ: и4же не и4мать по всS дни2 нyжды, ћкоже первосвzщeнницы, прeжде њ свои1хъ грэсёхъ жє1ртвы приноси1ти, пот0мъ же њ людски1хъ: сіe бо сотвори2 є3ди1ною, себE принeсъ. зак0нъ бо чlвёки поставлsетъ первосщ7eнники, и3мyщыz нeмощь: сл0во же клsтвенное, є4же по зак0нэ, сн7а во вёки совершeнна. главa же њ глаг0лемыхъ, таковA и4мамы первосвzщeнника, и4же сёде њдеснyю пrт0ла вели1чествіz на нб7сёхъ: с™ы6мъ служи1тель, и3 ски1ніи и4стиннэй, ю4же водрузи2 гDь, ґ не человёкъ.

Ґллилyіа глaса. И# с™0му, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.

Е#ђліе t мaрка, зачaло з7.

Во врeмz џно, вни1де ї}съ въ капернаyмъ по днeхъ, и3 слhшано бhсть, ћкw въ домY є4сть. и3 ѓбіе собрaшасz мн0зи, ћкоже ктомY не вмэщaтисz ни при двeрехъ: и3 глаг0лаше и5мъ сл0во. и3 пріид0ша къ немY, носsще разслaбленна жи1лами, носи1ма четhрми. и3 не могyщымъ прибли1житисz къ немY нар0да рaди, tкрhша покр0въ и3дёже бЁ: и3 прокопaвше свёсиша џдръ, на нeмже разслaбленный лежaше. ви1дэвъ же ї}съ вёру и4хъ, глаг0ла разслaбленному: чaдо, tпущaютсz тебЁ грэси2 твои2. бsху же нёцыи t кни6жникъ тY сэдsще, и3 помышлsюще въ сердцaхъ свои1хъ: что2 сeй тaкw глаг0летъ хулы6; кто2 м0жетъ њставлsти грэхи2, т0кмw є3ди1нъ бGъ; и3 ѓбіе разумёвъ ї}съ д¦омъ свои1мъ, ћкw тaкw тjи помышлsютъ въ себЁ, речE и5мъ: что2 сі‰ помышлsете въ сердцaхъ вaшихъ; что2 є4сть ўд0бэе рещи2 разслaбленному: tпущaютсz тебЁ грэси2; и3ли2 рещи2: востaни, и3 воз8ми2 џдръ тв0й и3 ходи2; но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ человёческій на земли2 tпущaти грэхи2, глаг0ла разслaбленному: тебЁ глаг0лю, востaни, и3 воз8ми2 џдръ тв0й, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. и3 востA ѓбіе, и3 взeмъ џдръ и3зhде пред8 всёми, ћкw диви1тисz всBмъ, и3 слaвити бGа, глаг0лющымъ: ћкw николи1же тaкw ви1дэхомъ.

И# с™0му, t їwaнна, зачaло lѕ.

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ: ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, спасeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3 пaжить њбрsщетъ. тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ, и3 ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ пріид0хъ, да жив0тъ и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ. ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь д0брый дyшу свою2 полагaетъ за џвцы. ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, є3мyже не сyть џвцы своS, ви1дитъ в0лка грzдyща, и3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, и3 в0лкъ расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы. ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ є4сть, и3 не ради1тъ њ nвцaхъ. ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю мо‰, и3 знaютъ мS мо‰. ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю nц7A: и3 дyшу мою2 полагaю за џвцы. и3 и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t дворA сегw2: и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: и3 глaсъ м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ є3ди1но стaдо, и3 є3ди1нъ пaстырь.

И# с™0му всS слyжба с™и1тельскаz.

Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ, / хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. Другjй: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ: / t слyха ѕлA не ўбои1тсz.