Шрифт

Паримийник - Святой Великий пост

Паримии в Великую субботу Страстной седмицы. Утреня.

На Утрени Великой Субботы

Тропа́рь проро́чества, глас 2:

Содержа́й концы́, / гро́бом содержа́тися изво́лил еси́, Христе́, / да от а́дова поглоще́ния изба́виши челове́чество, / и воскре́с, оживи́ши нас, / я́ко Бог Безсме́ртный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И воскре́с, оживи́ши нас, / я́ко Бог Безсме́ртный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Содержа́й концы́, / гро́бом содержа́тися изво́лил еси́, Христе́, / да от а́дова поглоще́ния изба́виши челове́чество, / и воскре́с, оживи́ши нас, / я́ко Бог Безсме́ртный.

Прокимен, глас 4: Воскресни́, Го́споди, помози́ нам, / и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. [Иез. 37, 1 – 14].

Бысть на мне рука́ Госпо́дня, и изведе́ мя в ду́се Госпо́дни, и поста́ви мя среде́ по́ля, се же бя́ше по́лно косте́й челове́ческих. И обведе́ мя о́крест их о́коло, и се мно́ги зело́ на лицы́ по́ля, и се су́хи зело́. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, оживу́т ли ко́сти сия́? И реко́х: Го́споди Бо́же, Ты ве́си сия́. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, прорцы́ на ко́сти сия́, и рече́ши им: ко́сти сухи́я, слы́шите сло́во Госпо́дне. Се глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь косте́м сим: ее Аз введу́ в вас дух живо́тен. И дам на вас жи́лы, и возведу́ на вас плоть, и простру́ по вам ко́жу, и дам дух Мой в вас, и оживете́, и уве́сте, я́ко Аз есмь Госпо́дь. И прореко́х, я́коже запове́да ми Госпо́дь. И бысть глас внегда́ ми проро́чествовати, и се трус, и совокупля́хуся ко́сти, кость к ко́сти, ка́яждо к соста́ву своему́. И ви́дех, и се бы́ша им жи́лы, и плоть растя́ше, и восхожда́ше, [и протяже́ся] им ко́жа верху́, ду́ха же не бя́ше в них. И рече́ ко мне: прорцы́ о ду́се, прорцы́ сы́не челове́чь, и рцы ду́хови: сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь, от четы́рех ве́тров прииди́ ду́ше, и вду́ни на ме́ртвыя сия́, и да оживу́т. И прореко́х, я́коже повеле́ ми: и вни́де в ня дух жи́зни, и ожи́ша, и ста́ша на нога́х свои́х, собо́р мног зело́. И рече́ Госпо́дь ко мне, глаго́ля: сы́не челове́чь, сия́ ко́сти весь дом Изра́илев есть, ти́и бо глаго́лют: су́хи бы́ша ко́сти на́ша, поги́бе наде́жда на́ша, убие́ни бы́хом. Того́ ра́ди прорцы́ [сы́не челове́чь], и рцы к ним, сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь: се Аз отве́рзу гро́бы ва́ша, и изведу́ вас от гроб ва́ших, лю́дие Мои́, и введу́ вы в зе́млю Изра́илеву. И уве́сте, я́ко Аз есмь Госпо́дь, внегда́ отве́рсти Ми гро́бы ва́ша, е́же возвести́ Ми вас от гробо́в ва́ших, лю́дие Мои́: и дам дух Мой в вас, и жи́ви бу́дете. И поста́влю вы на земли́ ва́шей, и уве́сте, я́ко Аз Госпо́дь: глаго́лах, и сотворю́, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь.

Прокимен, глас 7: Воскресни́, Го́споди, Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

К Кори́нфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. [1 Кор. 5, 6 – 8; Гал. 3, 13 – 14.]

Апостол, зачало 133.

Бра́тие, мал квас все смеше́ние ква́сит. Очи́стите у́бо ве́тхий квас, да бу́дете но́во смеше́ние, я́коже есте́ безква́сни: и́бо Па́сха на́ша за ны пожре́н бысть, Христо́с. Те́мже да пра́зднуем, не в ква́се ве́тсе, ни в ква́се зло́бы и лука́вства, но в безква́сиих чистоты́ и и́стины. Христо́с ны искупи́л есть от кля́твы зако́нныя, быв по нас кля́тва. Пи́сано бо есть: про́клят всяк ви́сяй на дре́ве. Да в язы́цех благослове́ние Авраа́мле бу́дет о Христе́ Иису́се, да обетова́ние Ду́ха прии́мем ве́рою.

Аллилуиа, глас 5: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от Лица́ Его́ ненави́дящии Его́.

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́.

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся.